กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร.053-112482-4 ในเวลาราชการ

     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     


     
 
 
     


   
 
 
 
     

     
 

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแบบจำลองประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน โดยวิธี Management chart (MC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รายละเอียด

 

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยว คลังเขต 5 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมเฉพาะชุดวิชา "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคลังเขต 5

รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 
ประชาสัมพันธ์
 
 
 
     

 
การฝึกอบรม
 
 
แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

 
กฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน
 
 
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (19/05/2558)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (07/05/2558)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (07/05/2558)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (28/04/2558)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทะการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผุ้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z) (03/04/2558)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     


 


นาย รณรงค์ เส็งเอี่ยม
คลังเขต 5

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh