กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-112482-4 ในเวลาราชการ

 
     
 
 
     
     
 
 
     

 

     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     


     
 
 
      
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ
จังหวัดเชียงใหม่
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 พร้อมคณะตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่
งวดที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

สำนักงานคลังเขต 5 จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและ
วิธีปฏิบัติงานในระบบ e-pension ในวันที่ 19-20
พ.ย.58 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 2 รุ่นๆ
ละ 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 5
 

 รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด


 
ประชาสัมพันธ์
 
 
 
     

 
การฝึกอบรม
 
 

แผนโครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานนำเสนอโครงการพัสดุ วันที่ 9-10 กันยายน 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผน-โครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     


 


นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
คลังเขต 5

     
   
     
     
   
     
     
 
จุลสารสัมพันธ์เขต 5
 
     

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh