หมายเลขโทรศัพท์ 053-112482-4

     
 
 
     

     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

 
<< ข่าวเศรษฐกิจ >>
 
 
 
 
     

   
     
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 ร่วมเปิดงาน
ปี๋ใหม่เมือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
   รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคลังเขต 5 และ
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่


   รายละเอียด

นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคลังเขต 5 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจัดขึ้น
ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานคลังเขต 5


   รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

     
 
กิจกรรมพักเบรคปันความรู้ เรื่อง สาระหน้ารู้เรื่องผลไม้ (28 มี.ค.57)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 

แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผน-โครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (4 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
   
     

     
   
     
     
   
     

 


     
   
     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
     

 
<< ข่าวบันเทิง >>
 
 
 
     

 
TV ONLINE
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh