ดาวโหลดแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใหม่
 
  พรฎ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2553
  แบบ7127(แสดงประวัติ)
  แบบ7128(แจ้งเลือกสิทธิ)
  แบบ7129(ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ)
  แบบ7130(หนังสือรับรองการมีสิทธิ)
  แบบ7131(แบบการเบิกเงินสวัสดิการ)
  แบบ7132(หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ)
  แบบ7133(หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ)
  แบบ7134(หนังสือเจตนาช่วยราชการ)
  แบบ7135(แบบส่งตรวจซื้อนอก รพ)
  แบบ7136(หน้างบใบสำคัญ)
  แบบ7137(ใบแสดงรายการค่ารักษาIP)
  แบบ7138(ตัวอย่างหลักฐานการรับเงิน รพ)
  แบบ7139(แบบแจ้งการโอนเงิน รพ รัฐ)
  แบบ7140(แบบแจ้งการโอนเงิน รพเอกชน)
 
 
กลับหน้าหลัก