กรมบัญชีกลาง ข้อมูลบุคลากร ระดานสนทนา จดหมายข่าว เช็คอีเมล์
 
หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานคลังเขต 4
โครงสร้างการบริหารงานคลังเขต 4
โครงสร้างการบริหารงานภายใน
คลังเขต 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิชาการ
ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งคลังเขต 4
แผนที่ตั้งสำนักงานคลังเขต 4
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
สำนักงานคลังจังหวัดเลย
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
บำเหน็จบำนาญ
การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
รายงานผลการดำเนินงาน
e-Auction
รายงานผลการเบิกจ่าย TKK
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ข้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงาน
รายงานภาวะเศรษฐฏิจการคลังจังหวัด
รายงานภาวะเศรษฐฏิจการคลัง                    กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดใบเบิกค่ารักษา
ดาวน์โหลดใบเบิกแบบพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสารบำเหน็จบำนาญ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมChief Financial Officer
Government Procurement
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
รับจ่ายเงิน
เงินเดือนบำนาญ
การจัดการความรู้ในกรมบัญชีกลาง
ศูนย์ประสานราชการ
ห้องสมุด
จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
service center

เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี
คลิ๊กที่ภาพขยายขนาดใหญ่
แผนที่จังหวัดอุดรธานีสถิติผู้เยี่ยมชม

 

free web counter

 


 

 

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังเขต 4  อุดรธานี... เป็นหน่วยงานนำในการบริหารการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ...

    

 

   น.ส.อัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล

 คลังเขต

 
                

 

 แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคลังเขตจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 10  เมษายน  2558

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่ารองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2558 

 27 ธันวาคม 2556

พระราชบัญญัติเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม หน้าที่มนุษธรรม พ.ศ. 2543

13 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กลุ่ม 4

11 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 2 - 3 ก.ย.56"

 21 สิงหาคม 2556

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการต้นกล้าวิชาการเงินนอก"

 25 มิถุนายน 2556

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง"
25 มิถุนายน 2556 เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการประชุมสัมมนากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"
 25 มิถุนายน 2556 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและอนุมัติสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
 28 ตุลาคม 2555 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของจังหวัดในเขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   
  ข่าวสมัครงาน
 20  มีนาคม  2558 ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง(สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 
 13  มีนาคม  2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน (สอบสัมภาษณ์)
 2  มีนาคม  2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง ( ปวช.)
 18  กุมภาพันธ์  2558 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
  18   กุมภาพันธ์  2558 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กรณีรับคนพิการ    เข้าทำงาน
11  กุมภาพันธ์ 2558 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
25   มกราคม  2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาทั่วไป(สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)  กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
 11  พฤศจิกายน  2557 การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลัง  จังหวัดในเขตพื้นที่)
 31  ตุลาคม  2557 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน        ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  (สอบสัมภาษณ์) 
 23  กันยายน  2557 กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้    ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ     
 23  กันยายน  2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 29  สิงหาคม  2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาทั่วไป(สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)  
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
24  กันยายน  2556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร้อมถนน และโรงจอดรถยนต์
24  กันยายน  2556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและชุดไมค์ห้องประชุม
24  กันยายน  2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร้อมถนน และโรงจอดรถยนต์
24  กันยายน  2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องปรับอากาศและชุดไมค์ห้องประชุม
1กันยายน  2556 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและชุดไมค์ห้องประชุม
10  กันยายน  2556 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร้อมถนน และโรงจอดรถยนต์
   
พฤษภาคม  2555 การคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจ    
20  มกราคม  2554 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ปฏิทินการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ      
10 กันยายน 2555 ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2555
08 สิงหาคม 2555 ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2555
05 กรกฎาคม 2555 ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
06 มิถุนายน 2555 ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2555
04 พฤษภาคม 2555 ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
10 เมษายน 2555 ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2555
  อ่านทั้งหมด

0มกราคม  2554

วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย       
  Normal. zip
  Normal2007.zip
       
จดหมายข่าว      
14 มีนาคม 2556 จดหมายข่าว ฉบับที่  2/2556
21 ธันวาคม 2555 จดหมายข่าว ฉบับที่  1/2556
 
จุลสารสำนักงานคลังเขต 4      
  15 พฤษภาคม 58 จุลสารประจำเดือน  พฤษภาคม  2558
  10  เมษายน 58 จุลสารประจำเดือน  เมษายน  2558
  10  มีนาคม  58 จุลสารประจำเดือน  มีนาคม 2558
  05  มีนาคม  58 จุลสารประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2558
  06  กุมภาพันธ์ 58 จุลสารประจำเดือน  มกราคม 2558
  09  มกราคม 58 จุลสารประจำเดือน  ธันวาคม  2557
  11  ธันวาคม 57 จุลสารประจำเดือน  พฤศจิกายน  2557
  10  พฤศจิกายน 57 จุลสารประจำเดือน  ตุลาคม  2557
  อ่านทั้งหมด
   
 
 
         

วันที่ 17 เมษายน 2558   คลังเขต 4 (นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญพล) พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคลังเขต 4  และสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำอวยพร อดีตคลังจังหวัดอุดรธานี (นายวิสุทธิ์ ไกรศรีวรรธนะ) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี (17/04/57)

 

         

นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาร่วมพิธีเปิดและมีนางสุภมาส  ประภัสชัย คลังจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย เข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการพัฒนาใน ๓ ด้านพร้อมๆ กัน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

 

         

วันที่ 10 เมษายน 2557   คลังเขต 4 (นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญพล) พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคลังเขต 4  สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำอวยพร อดีตคลังจังหวัดอุดรธานี (นายวิสุทธิ์ ไกรศรีวรรธนะ) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี (11/04/57)

 

         

วันที่ 5 มีนาคม 2557  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่)   พร้อมคณะ       ประชุมร่วมกับคลังเขต และคลังจังหวัดในเขต 4  เกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติงาน ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน (Partner)  กับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) พร้อมเสนอแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี (07/03/57)

 

   
         

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางจินดา  สังข์ศรีอินทร์) ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี       ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557   (21/02/57)

 

         

เจ้าหน้าที่คลังเขต 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอุดรธานี เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี     2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ายประจักร์ศิลปาคม จ.อุดรธานี มาคอยให้บริการ ณ       ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานคลังเขต 4  จังหวัดอุดรธานี   (21/02/57)

 

         

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี จัดโครงการอบรม"โครงการพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ  รุ่นที่ 1 ให้กับส่วนราชการในเขตรับผิดชอบทั้ง 12 จังหวัด จำนวน 48 คน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 4 - 15   พฤศจิกายน 2556   ณ  ห้องประชุม GFMIS ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 4  จังหวัดอุดรธานี   (18/11/56)

 

   
        น.ส.อัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 4  และ          สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2556   ในวันที่ 12          พฤศจิกายน 2556  ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี (13/11/56)
   
   
   
     
    ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
บำเหน็จบำนาญ
 
การตรวจสอบภายในราชการ
 
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
 
การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
 
ความรับผิดทางแพ่ง
 
วารสารกรมบัญชีกลาง
 
กฎหมาย / ระเบียบการคลัง
 
การเงินการคลัง
 

  การบัญชีภาครัฐ
  การตรวจสอบภายในภาคราชการ

 
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
 
การพัสดุ
 
ความรับผิดทางละเมิด / แพ่ง
 
ค่ารักษาพยาบาล
 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
 
สวัสดิการ
 
จุลสาร และวารสารสำนักงานคลังเขต / สำนักงานคลังจังหวัด

 

 
ดูราคาน้ำมันทั้งหมด

หน่วยงานภาครัฐ

 ค้นหาข้อมูลภาครัฐ  สำนักงานประกันสังคม  ยื่นแบบชำระภาษี  สนง.ทะเบียนราษฎร์  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจทางหลวง   สนง.ตํารวจแห่งชาติ
 กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กระทรวงวัฒนธรรม  รัฐบาลไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทบวงมหาวิทยาลัย   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  เครือข่ายรัฐสภาไทย  ศูนย์ข้อมูลคนหาย
ห้องสมุดกฎหมาย
 76 จังหวัดไทย  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตรวจสลากออมสิน  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ประชาไท  ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์  มติชน  ข่าวสด  คมชัดลึก  ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ  เส้นทางเศรษฐกิจ
 Bangkok Post  แนวหน้า  สยามรัฐ  กรุงเทพธุรกิจ  เนชั่นแชนแนล  สยามธุรกิจ  กระแสหุ้น  บ้านเมือง  เทเลคอม เจอร์นัล  MissionThailand
 BusinessThai  เนชั่นสุดสัปดาห์  ผู้จัดการรายเดือน  มติชนสุดสัปดาห์
สื่อสาร และ โทรทัศน์
 สมุดหน้าเหลือง  AIS One-2-call  DTAC  Orange  Hutch  GSM  Shinee  Esmzone
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ITV UBC
 
   

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-245787
   e-mail : zone4@cgd.go.th 
 Best Viewed 1024 x 768 pixels