ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย  และวางแผนการควบคุม  ปฏิบัติงานตลอดจนการจัดหาอะไหล่และวัสดุ
  เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับดำเนินงานก่อสร้าง  งานดิน  เครื่องสูบน้ำ  รถนาค  เรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช
  รวมทังปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
          แบ่งหน่วยงานในออกเป็น 6 ฝ่ายดังนี้
          ฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 4
          ฝ่ายรถขุดที่ 4
          ฝ่ายรถแทรคเตอร์ที่ 4
          ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 4
          ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4
          ฝ่ายซ่อมบำรุงที่ 4


 


นายเชิงชาญ  เนตรสาย
ผศป.ที่ 4


นายอนุชาติ  ศรีทองแท้
ฝว.คก.4

นายอุดม  อ่วมฉิม
ฝข.คก.4

นายนพพร  เพ็ชรกลัด
ฝท.คก.4

นายเกษตร  เล็กมณี
ฝร.คก.4

นายสมหวัง  ฝัดศืริ
ฝน.คก.4

นายฉลอง  แก้วมณี
ฝซ.คก.4

นายวทัญญู  โพธิสว่าง
คม.คก.4

นายเสรี  ขุนวิเศษ
ปก.รถ.4.1

นายโสภณ  ประกายคำ
คม.รต.4

นายชัชวาลย์  ไกรอ่ำ
คม.รข.4

นายยิ่งศักดิ์  สถิตย์พงษ์
คม.ฝน.4

นายพิพัฒน์  กันตะบุตร
คม.ซบ.4


นายสำเริง  เทียนสวัสดิ์
งป.ศป.4


นายสะอาด  วรรณทะมาศ
ปก.รถ.4.2


นายศิริศักดิ์  พยัคฆ์ทอง
ปก.รต.4.1นายบุญยงค์  สำอางค์เนตร
ปก.รข.4.1นายวีระชัย  เหรียญเพร็ชรสุข
ปก.คส.4.1

 

นายพรชัย  มีพร้อม
บท.ศป.4 และ พด.ศป.4


 

นายวิเชียร  หลงปาน
ปก.รต.4.2นายอิทธิเดช  สุทธามาตย์
ปก.รข.4.2นายสมคิด  ติ๋วแวด
ปก.คส.4.2