เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการและกำกับ ดูแล ด้านการเงินการคลังในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

นางนวลจันทร์ อุตมหาราช
คลังเขต 3

 

ทำเนียบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา เลขที่ 1648/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร 044-243010 FAX 044-241335  e-mail  zone3@cgd.go.th