สำนักงานคลังเขต 2

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Director of The Regional office Zone 2

ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

  ส่วนวิชาการ

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จบำนาญ ฉบับพกพ

  ภาพกิจกรรมสำนักงานคลังเขต 2

 

                 

ส่วนตรวจสอบสำนักงานคลังเขต 2 ร่วมประชุม โครงการประเมินผลประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับสำนักงานกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 2   (ดาวน์โหลดรูปภาพ) 

 

ว่าง

คลังเขต 2

 

  ส่วนตรวจสอบฯ

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

 

 

 

 

 

ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 2 นางวิลัดดา ศรีประดิษฐ์ คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสุวิช เทศนา ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และนางพรทิพย์ นาควัณโณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนปกติ) สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่    (ดาวน์โหลดรูปภาพ)

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

  คลังจังหวัดในเขต 2

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

 

 

 

 

 

  ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ

 

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี

ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี

ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีน

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

       ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

  หัวข้ออื่น ๆ 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

 

 

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th