ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จ บำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนข้าราชการข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ 1 คุลาคม 2557

 

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในพื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

http://klang.cgd.go.th/zone2/web/PICTURE/sankan/1Website-1.gif

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

  

 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

              หนังสือพิมพ

 

                   

                   

                   

 

                     ดูทีวีออนไลน์

 

 

 

 

 

                    ในวันที่ 5 มกราคม 2557 นางสาวอารี  กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมผู้บริหารและบุคคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

                 สำนักงานคลังเขต 2 ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้กับบุคคลากรของสำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ สวนผึ้ง คันทรี โฮม รีสอร์ท จ.ราชบุรี

          นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร คลังเขต 2 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา  เมื่อ           วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

            ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังเขต 2 พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

                       เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 2 ร่วมสัมนาและศึกษาดูงานโครงการ  " คนคลัง...คน(พื้นที่)พิเศษ" ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกรมบัญชีกลางกับบุคคลของสำนักงานในพื้นที่พิเศษ               (สถาบันศึกษา) และบุคลากรกรมบัญชีกลางกับผู้รับบำนาญ ณ โรงเรียน เกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

                      นายสุวิช เทศนา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธีการจัดโครงการอบรม หลักสูตร " การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

                 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต2 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 เข้าร่วมประชุมกับคณะของสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                   ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                    ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                   ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

   ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรภนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

          ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชากาคลัง ( ปริญญาตรี )

       เอกสารบรรยาย (คปขจ sister เขต 4 ) สัมมนาเขต 2 วันที่ 6-7 กันยายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

            ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุร

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

            ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดสระแก้ว   

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี  

              ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว 

              ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

              ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

              ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุร     

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดระยอง    

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี   

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี      

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

           แผ่นผับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือพลเมืองด                        

       ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

    ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว   

     ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th