ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จ บำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนข้าราชการ

 

          ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วย นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 รองประธานในพิธีร่วมฉลองครบรอบ 180 ปี และยังจัดให้มีกิจกรรม  งานทิ้งกระจาดประจำปี 2557 ณ.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา     

                   

         นางสาวอารี  กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมด้วยคณะตรวจสอบได้ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสำนักงาน    คลังจังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 สำนักงานคลังจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ในระหว่าง วันที่16-18  กรกฎาคม 2557 และตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด   สระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557                                                                                                                                                                                             (ดาวน์โหลดรูปภาพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 นางสาวอารี  กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะบุคลากร คลังเขต 2 ได้จัดทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตราหารพระสงฆ์ 9 รูป ณ. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 2 ประจำปี พ.ศ.2557                                                                                       (ดาวน์โหลดรูปภาพ) 

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

   ข้าราชการ สำนักงานคลังเขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 82 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557   ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลา  กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา                             (ดาวน์โหลดรูปภาพ)

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

 

 ระกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง                        และ รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

                        ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป( สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ ) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม -        8 กันยายน 2557

 

                                          ระกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป      (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)

 

 

    ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ตัว                           ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

         แผ่นผับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือพลเมืองด                       

       ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

    ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

 ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

   ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีน   

     ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

    ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดระยอง 

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 

 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

หนังสือพิมพ

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th