ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จ บำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนข้าราชการ

 

                       

     นางสาวอารี  กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังเขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดี  วันเกิด นาง ปนัดดา ทองศรี  และ  นางสาวพิสมัย วรดิลก พร้อมแสดงความยินดีกับ น.ส. พรสุดา  ทองสนธิ   ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง ณ  สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                                           (ดาวน์โหลดรูปภาพ) 

 

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

 

    นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 2   (ดาวน์โหลดรูปภาพ)

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สำนักงานคลังเขต 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง

 

ระกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป                              (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)

 

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงาคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2557

 

      ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

    ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

  ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี

 ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

   ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีน   

     ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

    ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดระยอง 

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 

 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

หนังสือพิมพ

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th