ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จ บำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนข้าราชการข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ 1 คุลาคม 2557

 

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในพื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

http://klang.cgd.go.th/zone2/web/PICTURE/sankan/1Website-1.gif

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

 

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

  

 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

              หนังสือพิมพ

 

                   

                   

                   

 

 

            ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวง งานวางศิลาฤกษ์อุโบสถและร่วมหล่อพระจุฬาธาตุ (มวยผม) โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

           ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 2 เพื่อรับมอบนโยบายติดตาม การดำเนินงานโครงการเร่งด่วนของกรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว

           ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ตามแนวทางการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) และรักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด

          เมื่อวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และ ทรัพย์สินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)

           ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

          ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

              ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดตราด

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ (ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง)

   ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน

   ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                   ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                    ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                   ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

   ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรภนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

          ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชากาคลัง ( ปริญญาตรี )

       เอกสารบรรยาย (คปขจ sister เขต 4 ) สัมมนาเขต 2 วันที่ 6-7 กันยายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

                 ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก     

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

            ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุร

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

 

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th