ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

                                                                                           

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จ บำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนข้าราชการข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ 1 คุลาคม 2557

 

     ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม                               คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ณ สำนักงานคลังเขต 2

                         ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 นางสาวอารี กลิ่นทอง พร้อมบุคคลากรคลังเขต 2 ต้อนรับ         นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 6 พร้อมบุคคลากรคลังเขต 6 เข้าร่วมประชุม โครงการ เพิ่มสมรรถนะบุคคลากรสำนักงานคลังเขต 6 เพื่อการปฏิบัติงานเชิงลุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                           ณ สำนักงานคลังเขต 2

                ในวันที่ 25- 26 กันยายน 2557 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแบบจำลองประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart ) เพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด "          ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา

              ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2557 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานด้านการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)      ณ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                    ในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 สำนักงานคลังเขต 2 จัดโครงการสัมมนาบุคคลากร ของสำนักงานคลังเขต 2 และ  สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในพื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

http://klang.cgd.go.th/zone2/web/PICTURE/sankan/1Website-1.gif

   ข้าราชการ สำนักงานคลังเขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 82 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557   ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลา  กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา                             (ดาวน์โหลดรูปภาพ)

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

 

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ตั้งแต่วันที่  21 - 31 ตุลาคม 2557

       เอกสารบรรยาย (คปขจ sister เขต 4 ) สัมมนาเขต 2 วันที่ 6-7 กันยายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดระยอง    

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี   

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

                ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว  

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

           แผ่นผับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือพลเมืองด                        

       ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

    ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว   

     ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 

 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

หนังสือพิมพ

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th