ประวัติสำนักงานคลังเขต 2

ทำเนียบคลังเขต 2

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทบาทภารกิจ

บำเหน็จบำนาญ

ติดต่อเรา

 

ข้อมูลทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ฐานข้อมูลวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

E-pension

คำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

CGD Coffee Talk

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นขอและอนุมัติสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ

คู่มือการขอรับ/เบิก บำเหน็จ บำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนข้าราชการข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ 1 คุลาคม 2557

 

กำกับดูแลและตรวจสอบงานคลัง

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในพื้นที่เขต 2

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)พื้นที่เขต 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อื่น ๆ

http://klang.cgd.go.th/zone2/web/PICTURE/sankan/1Website-1.gif

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกรมบัญชีกลาง

ระเบียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบ กบข.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประชุม คบส. ผ่านระบบ VDO Conference

รายการคุยกับคลังเขต 2 คลื่น FM 91.75 MHz

 

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

คลังจังหวัดชลบุรี

คลังจังหวัดระยอง

คลังจังหวัดจันทบุรี

คลังจังหวัดตราด

คลังจังหวัดปราจีนบุรี

คลังจังหวัดนครนายก

คลังจังหวัดสระแก้ว

คลังจังหวัดสมุทรปราการ

  

 

ตารางสถิติสำนักงานคลังเขต 2

หนังสือเวียนสำนักงานคลังเขต 2

จุลสาร ประจำเดือน

ข่าวสำนักงานคลังเขต 2

 

              หนังสือพิมพ

 

                   

                   

                   

 

           เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 2 เเละสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 ร่วมเเสดงความยินดีต้อนรับนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

    เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

       เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

       เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก

       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายสุวิช เทศนา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวามเครื่องสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

             เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี

            เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายสุวิช เทศนา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคณะได้ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - filing) ณ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี 

             ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะบุคลากรคลังเขต 2 ได้จัดทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตราหารพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ณ สำนักงานคลังเขต 2 ประจำปี พ.ศ.2558

             เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว

             เมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ข้าราชการสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 58 นี้ ได้มาติดต่อ ขอรับบำนาญด้วยตนเองและ ท่านอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให่การต้อนรับและแนะนำการใช้ระบบขอรับบำนาญด้วยตนเอง ซึ่งสามารถดำเนินการเรียบร้อยเสร็จสิ้น โดยใช้เวลา ประมาณ 10 นาที ต่อ 1 คน

 

             ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558" ตามโครงการ "1 เขต 1 สำนัก สนับสนุนภารกิจหลัก กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ระยะที่ 2 ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

               เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรคลังเขต 2 ซักซ้อมแผนสถานการฉุกเฉิน (EOP) กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟฟ้าลัดวงจร) ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

             เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

             เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรเฉพาะชุดวิชา "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3" ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะชิงเทรา

             เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2558 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นำคณะข้าราชการในสังกัด รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

            ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวง งานวางศิลาฤกษ์อุโบสถและร่วมหล่อพระจุฬาธาตุ (มวยผม) โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

           ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 2 เพื่อรับมอบนโยบายติดตาม การดำเนินงานโครงการเร่งด่วนของกรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว

           ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ตามแนวทางการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) และรักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด

          เมื่อวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และ ทรัพย์สินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)

           ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

          ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวอารี กลิ่นทอง คลังเขต 2 พร้อมคณะตรวจสอบดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ผู้ชนะการราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานคลังเขต 2 และอาคารชุดพัก 4 คูหา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานคลังเขต 2 และอาคารชุดพัก 4 คูหา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" "ระดับปฏิบัติการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง  (ปวช.)

ประะกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) (ว่าง 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง)

 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ (ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง)

   ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน

   ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                   ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                    ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

                   ประกาศ รับสมัครบุคคลเผื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการ

   ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่)

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรภนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

          ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชากาคลัง ( ปริญญาตรี )

       เอกสารบรรยาย (คปขจ sister เขต 4 ) สัมมนาเขต 2 วันที่ 6-7 กันยายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

 

 

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

                 ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก     

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี    

          ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

            ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจสระแก้ว

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุร

           ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

          ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี     

 

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 

สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

  โทรศัพท์ 0-3851-4913, 0-3853-5041  แฟ็กซ์ 0-3851-1192   

เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2  อีเมล์ : zone2@cgd.go.th