ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
การพยากรณ์เศรษฐกิจ
ผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปี 2555 และประมาณการปี 2556
 
 
การประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย
การประชุม GPP
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/11/2557

 

ท่านคลังจังหวัดยะลา รวมถึงบุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวาง
พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง และถวายราชสดุดี"พระบิดาแห่งฝนหลวง"
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 
19/01/2558 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยว
กับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
สปพ. คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน
ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร
มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ/ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้จ่าย
คนละ 1,000 บาทต่อเดือน ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์
http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2
11/12/2557 คู่มือการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
11/12/2557 โครงการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS ที่ยังไม่ใส่รหัสงบประมาณ
26/11/2557 คู่มือระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494    
21/11/2557 ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับฟังการบรรยายให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ
บำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   
06/11/2557 แบบรายงาน ผลการก่อหนี้ผูกพันและแผนผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
31/10/2557 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
22/10/2557 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
17/10/2557 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ e-GP กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เฉพาะที่มีลักษณะเป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ่ายเงินเป็นรายเดือน) ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
22/09/2557 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
29/08/2557 การจัดทำสัญญากับตัวแทนจำหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของกรมบัญชีกลาง
19/08/2557 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
07/05/2557 แบบรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/04/2557 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗  
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (ผู้รับบริการ)
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
14/03/2557 แบบฟอร์มแจ้งข้อเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  
15/01/2557 การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่าย
สิ้นเดือน (KO) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557  
23/08/2556 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง     
20/06/2556 แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  
03/06/2556 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  
26/03/2556 แบบฟอร์ม GPP-3-L (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์