ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
การพยากรณ์เศรษฐกิจ
ผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปี 2554 และประมาณการปี 2555
 
 
การประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย
การประชุม GPP
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/09/2557

 

สำนักงานคลังจังหวัดยะลาจัดประชุมเชิงวิชาการ "พิจารณาการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมยะลา (GPP)" เบื้องต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีท่านรองอุดร น้อยทับทิมเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

 
22/09/2557 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
08/09/2557 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
29/08/2557 การจัดทำสัญญากับตัวแทนจำหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของกรมบัญชีกลาง
26/08/2557 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
19/08/2557 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
07/05/2557 แบบรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/04/2557 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗  
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (ผู้รับบริการ)
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
14/03/2557 แบบฟอร์มแจ้งข้อเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  
13/03/2557 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมาย ระเบียบ  
15/01/2557 การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่าย
สิ้นเดือน (KO) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557  
15/01/2557 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
06/01/2557 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
08/11/2556
11/10/2556
23/08/2556 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง     
20/06/2556 แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  
03/06/2556 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  
26/03/2556 แบบฟอร์ม GPP-3-L (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์
13/02/2557 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน