จุลสารระเบียบเด่นประเด็นร้อน
ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2558
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
การพยากรณ์เศรษฐกิจ
ผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปี 2555 และประมาณการปี 2556
 
 
การประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย
การประชุม GPP
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/03/2558

 

สำนักงานคลังจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะทำงานการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันอังคาร
ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

 
 
15/05/2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
08/05/2558 สำรวจข้อมูลของผู้รับบำนาญที่ออกจากราชการ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๖ ที่มีฐานข้อมูลในระบบบำเหน็จ
บำนาญไม่ถูกต้องครบถ้วน
29/04/2558 กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินเดือน ขรก.และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
28/04/2558 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
27/03/2558 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
12/03/2558 การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
23/02/2558 ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip กบข.
02/02/2558 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
19/01/2558 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยว
กับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
สปพ. คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน
ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร
มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ/ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้จ่าย
คนละ 1,000 บาทต่อเดือน ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์
http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2
19/12/2557 การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่าย
สิ้นเดือน (KO) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 
11/12/2557 คู่มือการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
11/12/2557 โครงการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS ที่ยังไม่ใส่รหัสงบประมาณ
26/11/2557 คู่มือระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494    
21/11/2557 ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับฟังการบรรยายให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ
บำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   
06/11/2557 แบบรายงาน ผลการก่อหนี้ผูกพันและแผนผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22/10/2557 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
17/10/2557 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ e-GP กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เฉพาะที่มีลักษณะเป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ่ายเงินเป็นรายเดือน) ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
29/08/2557 การจัดทำสัญญากับตัวแทนจำหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของกรมบัญชีกลาง
19/08/2557 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
07/05/2557 แบบรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/04/2557 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗  
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (ผู้รับบริการ)
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
14/03/2557 แบบฟอร์มแจ้งข้อเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์