จุลสารระเบียบเด่นประเด็นร้อน
ฉบับเดือนมีนาคม 2559
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประมาณการเศรษฐกิจ
ผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 
 
การประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย
การประชุม GPP
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/08/2558

 

กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพกิจกรรม
พบปะยามเช้า วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

 
 
25/03/2559 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
25/03/2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
14/03/2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
01/03/2559 ขอประชาสัมพันธ์การขอรัดบริการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง
Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
19/10/2558 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
13/10/2558 ประกาศราคากลาง งานถมดินและปรับสภาพพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดยะลา
13/10/2558 ประกาศราคารกลาง ซ่อมแซมบ้านพักและก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักข้าราชกาสำนักงานคลังจังหวัดยะลา
06/10/2558 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
05/10/2558 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
05/10/2558 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
23/09/2558 การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
01/09/2558 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง
01/09/2558 การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุด้วย (e-market, e-bidding)
01/09/2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market, e-bidding)
18/08/2558 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ
24/07/2558 รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดยะลาที่ต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ค้าภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
13/07/2558 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
04/06/2558 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
15/05/2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
28/04/2558 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
02/02/2558 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
11/12/2557 คู่มือการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
26/11/2557 คู่มือระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494    
06/11/2557 แบบรายงาน ผลการก่อหนี้ผูกพันและแผนผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22/10/2557 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
19/08/2557 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (ผู้รับบริการ)
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
14/03/2557 แบบฟอร์มแจ้งข้อเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา