จุลสารระเบียบเด่นประเด็นร้อน
ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2558
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
การพยากรณ์เศรษฐกิจ
ผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปี 2555 และประมาณการปี 2556
 
 
การประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย
การประชุม GPP
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/07/2558

 

สำนักงานคลังจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"
ระยะที่ 3 รุ่นที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

 
 
24/07/2558 รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดยะลาที่ต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ค้าภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
22/07/2558 แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
21/07/2558 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรบ e-GP ระยะที่ 3 สำหรับผู้ค้าภาครัฐ รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรบ e-GP ระยะที่ 3 สำหรับผู้ค้าภาครัฐ รุ่นที่ 2
13/07/2558 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
01/07/2558 ประชาสัมพันธ์ e-GP ระยที่ะ 3
17/06/2558 การแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO)
17/06/2558 รายสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
04/06/2558 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
15/05/2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
08/05/2558 สำรวจข้อมูลของผู้รับบำนาญที่ออกจากราชการ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๖ ที่มีฐานข้อมูลในระบบบำเหน็จ
บำนาญไม่ถูกต้องครบถ้วน
29/04/2558 กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินเดือน ขรก.และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
28/04/2558 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
27/03/2558 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
12/03/2558 การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
23/02/2558 ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip กบข.
02/02/2558 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
19/12/2557 การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่าย
สิ้นเดือน (KO) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 
11/12/2557 คู่มือการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
26/11/2557 คู่มือระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494    
21/11/2557 ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับฟังการบรรยายให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ
บำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   
06/11/2557 แบบรายงาน ผลการก่อหนี้ผูกพันและแผนผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22/10/2557 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
19/08/2557 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
07/05/2557 แบบรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
10/04/2557 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗  
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (ผู้รับบริการ)
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
14/03/2557 แบบฟอร์มแจ้งข้อเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์