ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
การพยากรณ์เศรษฐกิจ
ผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปี 2554 และประมาณการปี 2555
 
 
การประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย
การประชุม GPP
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/03/2557

 

นางสาวชุณหจิต สังห์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางมาตรวจราชการ ระหว่างวันที่
๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยื่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

23/03/2557

 

สำนักงานคลังจังหวัดยะลา จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา

 
10/04/2557 การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗  
20/03/2557 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มาเพื่อถือปฏิบัติ
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (ผู้รับบริการ)
14/03/2557 การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานคลังยะลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
14/03/2557 แบบฟอร์มแจ้งข้อเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  
13/03/2557 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมาย ระเบียบ  
15/01/2557 การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่าย
สิ้นเดือน (KO) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557  
15/01/2557 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
06/01/2557 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
08/11/2556
11/10/2556
23/08/2556 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง     
20/06/2556 แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานคลังจังหวัดยะลา  
03/06/2556 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง  
26/03/2556 แบบฟอร์ม GPP-3-L (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์
13/02/2557 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน