ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
   ดัชนีรวมมาตรา 7
มาตรา 7 (1)  
*โครงสร้าง
มาตรา 7 (2)
*สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
และวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3)
*สถานที่ติดต่อ
มาตรา 7 (4)
*กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพ
อย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป
ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 7 (5)
*ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
   ดัชนีรวมมาตรา 9
มาตรา 9 (1) - (8)
 
   ผังการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ
   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลฯ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540

   สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
   สาระสำคัญและขอบข่าย
   พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
   ระบบสารสนเทศกฎหมาย/ระเบียบ
   ระเบียบกฎหมาย 
    และหนังสือเวียน
 
 แบบฟอร์ม / แบบสำรวจ
   คำขอข้อมูลข่าวสาร
  หนังสือร้องเรียน
   หนังสืออุทธรณ์
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
   แบบรับฟังความคิดเห็น (online)
 
 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
   กิจกรรมการออกหน่วยฯ
   ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สวท.อต.
   แผ่นพับ
  บอร์ด
   หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูลฯ
   ประชุม/อบรมบุคลากรฯ/จนท.ศูนย์ฯ
   บรรยายสรุปให้ความรู้แก่หน่วยงาน
 
 

แบบสอบถามพึงพอใจ

    จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
 
 
 

myspace traffic

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   **สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์**


The Uttaradit Provincal Office Of The Comptroller General Information Center.


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                    เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูล
      ข่าวสารของราชการซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
      ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
      ของราชการเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่างๆ
      ของรัฐเพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบแสดงความคิดเห็น
      และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความ
      เป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดยประชาชน
      มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
      ยังผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
      ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
      ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน

 กิจกรรม  

   มอบโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบ  

 

ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบ 


การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
     

   ตรวจติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน  
           
 


   นิทรรศการงานห้องคลัง 2556    

         

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง 

  
 

 

   ดูกิจกรรมย้อนหลัง......

 


วันที่
 Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กรมบัญชีกลาง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดอุตรดิตถ
   ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
   ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
ของทางราชการ
   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภายในจังหวัด

   หนังสือแจ้งเพื่อให้ประชาสัมพันธ์
 
 เรื่องทั่วไป
ของหน่วยงานภายในจังหวัด
   หนังสือแจ้งเพื่อให้ประชาสัมพันธ์
 
 เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

   คู่มือ / เกณฑ์การตรวจประเมิน

   รางวัลที่ได้รับ
   สาระน่ารู้
 

สสสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์  53000  โทร.0-5541-1223 โทรสาร.0-5541-2573  มหาดไทย 22357 E-mail : utt@cgd. go.th