ข้อมูลข่าวสาร สนง.คลังจังหวัด
  อุตรดิตถ์
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
   แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังฯ
   ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
   ผังข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
   ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
       มาตรา 7 ( 1 ) โครงสร้าง
       มาตรา 7 ( 2 ) อำนาจหน้าที่/การดำเนินงาน
       มาตรา 7 ( 3 ) สถานที่ติดต่อ
       มาตรา 7 ( 4 ) กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน
                            มติ ครม.
       มาตรา 7 ( 5 ) ข้อมูลข่าวสารอื่น
   ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
       มาตรา 9 ( 1 ) - ( 8 )
   ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
   ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง( สขร.1)
   หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูลข่าวสาร
     เพื่อประชาสัมพันธ
   ระเบียบกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารที่ควรรู้
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
   สาระสำคัญและขอบข่ายการใช้สิทธิ
     ตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
   พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
   ระบบสารสนเทศกฎหมาย และ
    ระเบียบการคลัง
   เอกสารเผยแพร่
 
  แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ
   แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
   แบบรับฟังความคิดเห็น (online)
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
     ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
   ธปท.สภน.ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นเศรษฐกิจ
     ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
   สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์คว้า 2 รางวัล
     การันตีคุณภาพในปีงบประมาณ 2555
   คลังจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งการยุบรวมสิทธิการ
     อนุมัตินำส่ง P3 ในระบบ GFMIS Token Key
   คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ประสานให้บริการแลก
     เปลี่ยนเหรียญแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสถานี
     วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
     
อุตรดิตถ์ (สวท.)
   ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงาน
     
นอกระบบ
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ

   การประชุมบุคลากร สนง.คลังจังหวัด
     เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการ
     ข้อมูลข่าวสารฯ

 


myspace traffic


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์


 


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
  มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและ
  การดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ
  แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส
  ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล
  โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ประกอบกับ
  สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ไปพร้อมกัน

                  กิจกรรม  
  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรมาศึกษาดูงาน
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูข่าวสารของราชการ
ในฐานะที่สำนักงานคลัง
จังหวัดอุตรดิตถ์ "หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ"
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานคลังจังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                                

  นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและะสหกรณ์
มอบโล่รางวัล
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ประจำกระทรวงและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

                                

  อาจารย์และนักวิจัยโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัคร สขร. จากมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยอาสาสมัคร
ภาคประชาชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ในฐานะที่เป็น "หน่วยงานต้นแบบ
ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556

                                

  เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปประกอบการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556


                                   
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นปีที่ 1 เมื่อวันอังคาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2556

                                                                                                            

  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มาศึกษาดูงานการจัดตั้ง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในฐานะที่สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
  เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

                                                                                                            

  การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ต่อผู้มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
    

                    
                 

    ดูกิจกรรมย้อนหลัง......

 


วันที่
 Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ[สขร]
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวง
    การคลัง
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุตรดิตถ์
   ศูนย์บริการประชาชน
   ศุนย์รับเรื่องราวการร้องทุกข์
 
 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ
  หน่วยงานภาครัฐ
   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   ประกาศประกวดราคา
   ประกาศสอบราคา
   ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
 
 :: Quick Links :::

สสสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์  53000 โทร.0-5541-1223 โทรสาร.0-5541-2573  มหาดไทย 22357 E-mail : utt@cgd. go.th