News | Tips | e-Learning | FAQ | Download
 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
ตุลาคม 2549
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย โปรดเคลื่อนย้ายเครื่อง GFMIS Terminal ณ หน่วยงานของท่าน ไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งน้ำไม่สามารถท่วมถึง (29 ก.ย. 2549)
การตรวจสอบข้อมูลการสั่งโอนเงินในระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (http://vendors.mygfmis.com) (28 ก.ย. 2549)
ระบบ GFMIS จะเปิดทำการให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กันยายน 2549 โดยวันที่ 29 กันยายน 2549 จะเปิดทำการถึงเวลา 16.30 น. (28 ก.ย. 2549)
เลื่อนกำหนดการประมวลผลข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (MIS) ประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2549 (27 ก.ย. 2549)
การเปลี่ยนแปลงรอบการประมวลผลรายงานประจำเดือนใน Web Report (22 ก.ย. 2549)
การตรวจสอบรหัสผ่าน (Password) สำหรับต่ออายุบัตร Smart card (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.1 (14 ก.ย. 2549)
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฎิบัติงาน สำหรับปี 2549 ไปพลางก่อน (14 ก.ย. 2549)
คำแนะนำในการใช้งานปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (11 ก.ย. 2549)
GFMIS Helpdesk จะเปิดทำการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ของเดือนกันยายน 2549 (29 ส.ค. 2549)
คู่มือการใช้งานการสร้างเป้าประสงค์ โครงการจังหวัดสำหรับตัวชี้วัด และการสร้างตัวชี้วัด (15 ส.ค. 2549)
ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 6.00-13.00 น. (7 ส.ค. 2549)
ปรับปรุงการแสดงผลในรายงาน ZGL_RPT013 - รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) ให้แสดงเอกสารครบถ้วนทุกรายการที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง (3 ส.ค. 2549)
GFMIS Helpdesk จะเปิดทำการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์ของเดือนสิงหาคม 2549 (28 ก.ค. 2549)
ด่วน ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ทำการโหลดไฟล์ Excel ผ่านระบบ Web Loader (25 ก.ค. 2549)
วิธีการพิมพ์รายงาน สงป.301 และ สงป.302 (20 ก.ค. 2549)
การบันทึก J7 (ปรับหมวดรายจ่าย) โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่เป็นสินทรัพย์ ที่บันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (20 ก.ค. 2549)
การปรับคำสั่งงาน ZGL_J7 ในการบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้รองรับรายการที่กระทบเงินกันเหลื่อมปี (20 ก.ค. 2549)
รายงานสรุปเอกสารสำรองเงินและสรุปการเบิกแทนกัน (สำหรับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ) Transaction Code: ZFMA29 (14 ก.ค. 2549)


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพิ่ม E-mail ในการติดต่อกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน GFMIS (Helpdesk) (14 ต.ค. 2548)
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อโครงการ GFMIS (5 ต.ค. 2548)
ช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน GFMIS (Helpdesk) (24 มิ.ย. 2548)
ประกาศเวลาเปิดและปิดการใช้งานระบบ GFMIS (ปรับปรุงใหม่) (26 เม.ย. 2548)
หมายเลขติดต่อ Helpdesk ของโครงการ GFMIS (ปรับปรุงใหม่) (8 เม.ย. 2548)

ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย (5 เม.ย. 2548)
ข้อควรระวังในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย สำหรับส่วนราชการและคลังจังหวัด (7 มี.ค. 2548)
ข้อควรระวังเรื่องการบันทึกรายการซ้ำ (19 พ.ย. 2547)
ข้อควรระวังในการบันทึกวันที่ในแบบฟอร์ม Excel (25 พ.ย. 2547)
ข้อแนะนำเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารประจำวันในเว็บไซต์ของโครงการฯ (25 ม.ค. 2548)

ข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี
การนำเข้าข้อมูลย้อนหลัง  
ข้อมูลหลักผู้ขาย  

 
Pay in slip
Excel Loader
สรุปการทำงานและการสนับสนุน
รหัสต่างๆ
GFMIS Helpdesk
ศูนย์เฉพาะกิจ GFMIS

 
 
การ Download Pack Excel New Release (7 ต.ค. 2547)
การติดตั้ง Pack Excel New Release (7 ต.ค. 2547)
Excel Loader New Release (7 ต.ค. 2547)   
Excel Loader (23 ก.ย. 2547)
ข้อมูลหลักผู้ขาย (23 ก.ย. 2547)
โครงสร้างรหัส (16 ก.ย. 2547)
 
 
รับเงินและนำส่ง (RP)
จัดซื้อจัดจ้าง (PO)
งบประมาณ (FM)
การเบิกจ่ายเงิน (AP)
ระเบียบนโยบาย
Excel
วิธีการเรียกดูรายงาน
อื่นๆ
 
1. คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ (14 ก.ย. 2549)
2. คู่มือการเรียกรายงานสงป.ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ (14 ก.ย. 2549)
3. คู่มือการวางแผนงบประมาณ แผน/ ผล การปฏิบัติงาน (14 ก.ย. 2549)
4. คู่มือการวางแผนงบประมาณ – แผน/ ผลการปฏิบัติงาน งบกลางผู้ว่า CEO (14 ก.ย. 2549)
5. การปรับแผน ทบทวนแผนสำหรับงบกลาง CEO ปี 2549 (14 ก.ย. 2549)
6. คู่มือการเรียกรายงานสงป.ต่างๆ สำหรับงบกลาง (14 ก.ย. 2549)
7. คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง ผู้ว่าฯ CEO (14 ก.ย. 2549)
8. คู่มือการเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ โดยสำนักงบประมาณ (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.1 (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการใช้งานการสร้างเป้าประสงค์ โครงการจังหวัดสำหรับตัวชี้วัด และการสร้างตัวชี้วัด (15 ส.ค. 2549)
การเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังจากคำสั่งงาน ZGL_RPT013 (3 ส.ค. 2549)
รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) คำสั่งงาน ZGL_RPT013 (3 ส.ค. 2549)
คู่มือวิธีการพิมพ์รายงาน สงป.301 และ สงป.302 (20 ก.ค. 2549)
การบันทึก J7 (ปรับหมวดรายจ่าย) โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่เป็นสินทรัพย์ ที่บันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (20 ก.ค. 2549)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (20 ก.ค. 2549)
การปรับคำสั่งงาน ZGL_J7 ในการบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้รองรับรายการที่กระทบเงินกันเหลื่อมปี (20 ก.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงานสรุปเอกสารสำรองเงินและสรุปการเบิกแทนกัน (สำหรับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ) (14 ก.ค. 2549)
คำชี้แจงเรื่องการเบิกแทนกันแบบใหม่ (2 มิ.ย. 2549)
คู่มือการเบิกแทนกันแบบใหม่ (2 มิ.ย. 2549)
การเรียกรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Terminal (2 มิ.ย. 2549)
การเรียกรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายผ่าน Web Report (2 มิ.ย. 2549)
คู่มือการสร้างชุดข้อมูลโครงการจังหวัดใหม่และการผูกรายการย่อยกับชุดข้อมูล (26 พ.ค. 2549)
รหัสกิจกรรมหลัก (ปรับปรุงใหม่วันที่ 4 พฤษภาคม 2549) (4 พ.ค. 2549)
รหัสงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายงบกลางจังหวัด (ผู้ว่า CEO) (ปรับปรุงใหม่วันที่ 28 เมษายน 2549) (28 เม.ย. 2549)
คู่มือการเรียกรายงานงบการเงิน (4 เม.ย. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549)
(31 มี.ค. 2549)

คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับกรม (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549)
(31 มี.ค. 2549)

คู่มือการสร้างรหัสโครงการจังหวัด รหัสงบประมาณ และตัวชี้วัดของงบกลางผู้ว่า CEO (22 มี.ค. 2549)
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบกลางผู้ว่า CEO (21 มี.ค. 2549)

 

  ดูทั้งหมด

ภาพรวมการใช้งานระบบ GFMIS
วิธีการปฎิบัติงานผ่านระบบ GFMIS
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มและตัวอย่าง
รหัสต่างๆ
อื่นๆ
  eXTReMe Tracker