link

หน้าแรก             กฏหมาย ระเบียบ           โครงสร้างสำนักงาน              บุคลากร               วิสัยทัศน์/พันธกิจ                      ติดต่อเรา

         
         

logo
คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมบรรยายให้ความรู้ในการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ส.ค.57 ณ โรงแรมสุนีย์แกนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม"มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคี และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2527 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช อาคารศาลากลาง โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดมหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2557 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบข. สิทธิประโยชน์ และเทคนิคการวางแผนการเงิน การเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ ในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาบัญชี ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี นางวาสนา นาควานิช นักวิชาการชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดภาพ >>
logo คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 รายละเอียดภาพ >>
logo โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานคลังเขต 3 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุม โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางส่วนภูมิภาค สำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 (กลุ่มที่ 2) ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคลังจังหวัด อำนาจเจริญ และสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปทุมวรราช อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
logo  คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเสริม ไชยณรงค์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้รับบำนาญ อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้รับบำนาญ( Ready to live hapily) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมนา"AEC รุกหรือรับปรับตัวอย่างไร" วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องทับทิมสยาม ๒ ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo ท่านคลังจังหวัดอุบลราชธานี นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ เดินทางเข้ามารับตำแหน่ง คลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ( นายสาธิต รังคสิริ ) และคณะ เข้าตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดภาพ >>
logo นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม"การกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร" วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางวาสนา นาควานิช นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากร รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน เป็นประธาน และคลังจังหวัดอุบลราชธานี นางสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ เป็นกรรมการและเลขานุการ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการปรับสถานที่บริเวณบ้านพักข้าราชการน่าอยู่ น่าอาศัย สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม และทำบุญศาลากลางจังหวัดอุบลฯ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม รายละเอียดภาพ >>
logo .คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมนิทรรศการและสัมนาโครงการ"สร้างอนาคตไทย 2020" ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุบลราชธานี โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขึ้นเวทีบรรยายพิเศษ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 123 ปี โดยนำสินค้าพื้นเมืองไปออกร้านจำหน่าย วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพุทธมนต์ ในกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่านฆราวาส รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การตรวจสอบและพิจารณาผลการจัดทำบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2554-2555"(Milestone ขั้นตอนที่ 5 ) วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จังวหัดอุบลราชธานี โดยมีท่านคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเสวนา โครงการแลกเปลี่ยนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีรายละเอียดภาพ>>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>
logo  คลังจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานที่คำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในพื้นที่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 รายละเอียดภาพ>
logo
คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คบจ. นำทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ลงพื้นที่ดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22 สิงหามคม 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น รายละเอียดภาพ >>

logo นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม 2556 9 สิงหาคม 2556 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังเขต 3 และคณะ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คบจ.จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น หลักสูตร"การจัดเก็บรายได้และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รายละเอียดภาพ >>
logo นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเริ่มปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กรกฏาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน จากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี(ชั่วคราว) มาอยู่ที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ถวานราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธี รดน้ำ ขอพรผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดฯ เนื่องในเทศกาลประเพณี วันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย พ.ศ.2556 วันที่ 11 เมษายน 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo  คลังเขต 3 (นางสาวดวงพร แก้วสุทธา)และคณะ เข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 มีนาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 20 มี.ค. 2556 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมระบบงบประมาณระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online ให้กับส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-12 มีนาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์)เข้าตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 25 มกราคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo กลุ่มงานด้านวิชาการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี ในวันที่ 18 มกราคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา ชในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) จัดประชุม คณะทำงานการจัดทำข้อมูลและกำหนดกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดภาพ >>
logo  กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง(GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555 รายละเอียดภาพ >>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน"ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>

logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรรษา 5 ธันวาคม 2555 รายละเอียดภาพ >>  
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดภาพ >>  
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หลังเดิม) รายละเอียดภาพ >>  

logo

โครงการประชุมสัมมนา"การพิจารณาผลการจัดทำบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2553" วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

logo

 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน"รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 รายละเอียดภาพ >>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของส่วนราชการ วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 รายละเอียดภาพ

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมรายละเอียดภาพ >>

logo

กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง(GFMIS) รับการตรวจนิเเทศงาน ตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2555ี รายละเอียดภาพ >>

logo

 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี(คบจ.)จัดโคลงการ"เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รายละเอียดภาพ >>

logo

กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมชี้แจง หลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน ใน"งานฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" วันที่  4  มิถุนายน  2555  ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน"เสวนายามเช้า อุบลฮักแพง" วันที่  15  พฤษภาคม  2555  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  วันที่  5 พฤษภาคม  2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>

logo

กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PMOC Food(PFMS - FRP) ในวันที่  30 เมษายน  2555  ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องGFMIS) รายละเอียดภาพ >>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่  25  เมษายน  2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่  19 เมษายน  2555   รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 6 เมษายน  2555  รายละเอียดภาพ >>

logo

โครงการฝึกอบรม Web On Line หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS TERMINALวันที่  22-23 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  อุบลราชธานี     รายละเอียดภาพ>>

 การนิเทศงานตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ 3/2555  วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม  2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงการคลัง(ท่านสมชัย  ฤชุพันธุ์)และคณะตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ>>

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฎ์) ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2555  รายละเอียดภาพ>>

การประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลและกำหนดกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 31 มกราคม  2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>

ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี  เยี่ยมชมศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ธกส. ในวัดไชยมงคล  จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

คลังจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่  ณ มลฑลพิธี บ้านหนองแก ตำบลจาระแม อ.เมือง จ.อุบลราขธานี  วันที่  20  ธันวาคม  2554รายละเอียดภาพ >>

 นายพงพิตร์  ฤทธิแสง คลังจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 19  ธันวาคม  2554 รายละเอียดภาพ >>

ชาวคลังร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์พิตร์  ฤทธิแสง  ที่เดินทางมารับตำแหน่งคลังจังหวัดอุบลราชธาน  รายละเอียดภาพ >>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพระราชพิธมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม  2554รายละเอียดภาพ >>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน วันที่ 2 ธันวาคม  2554รายละเอียดภาพ >>

นางวาสนา  นาควานิช  นักวิชาการคลังชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี" รุ่นที่ 2 รายละเอียดภาพ>>

กลุ่มงานระบบบริหารการการคลัง(GFMIS)รับการนิเทศงาน และให้คำปรึกษาการดำเนินงานตัวชี้วัดฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยคณะทำงานเพื่อติดตามและนิเทศงานตัวชี้วัดฯของจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  13  กันยายน  2554   ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ >>

กลุ่มงานด้านวิชาการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี(คบจ.) สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายชาตรี  ดิเรกศรี)ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ  รายละเอียดภาพ>>

 

 

 ท่านคลังจังหวัดอุบลราชธานี   นางประไพ   งามสรรพ์   และ  ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๑๒  สิงหาคม   ๒๕๕๔  รายละเอียดภาพ>>

 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา   อุทยานิน)  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อทราบสภาพปัญหา ณ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งหารือกับประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในวันจันทร์ ที่ 4  กรกฏาคม 2554  ณ ห้องประชุมสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา   อุทยานิน)  และคณะ   พร้อมด้วย ท่านคลังประไพ  งามสรรพ์   คลังจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี     เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๔   โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ณ  โรงเรียนศรีปทุมพิยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ >

ลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดเป็นวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 1"  ในวันที่  30 มิถุนายน  2554 ณ ห้องประชุมแก่ง  สะพือ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ 

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดเป็นวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 1" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 เป็นผู้จัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่  24 มิถุนายน  2554 ณ ห้องประชุมโรงแรมปทุมรัตน์  จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   เข้าร่วมโครงการ  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554   บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ      สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันที่    18-19 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง      จังหวัดนครราชสีมา    รายละเอียดภาพ>>

คลังจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด  โครงการฝึกอบรมระบบการเบิกจ่ายเงิน  ผ่าน  GFMIS Web Online    ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในจังหวัดอุบลราชธานี    โดยมี  นางวาสนา   นาควานิช  นักวิชาการคลังชำนาญการ  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นวิทยากรบรรยาย      รายละเอียดภาพ>>  

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน(หนี้นอกระบบ)ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่  16 มิถุนายน  2554  ณ ฟาร์มเห็ด  บ้านโนนใหญ่ ตำบลกอเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมชี้แจง หลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 1" สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ทำหน้าที่วิทยากร รายละเอียดภาพ>>

กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)   สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ ฝึกอบรมการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระบบ   GFMIS   ผ่าน   Web   Online   สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   นางวาสนา   นาควานิช         หัวหน้ากลุ่มงานระบบ บริหารการคลัง (GFMIS)   เป็นวิทยากรในการ   ฝึกอบรม รายละเอียดภาพ>>

  นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ    นายกรัฐมนตรี       มอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ  (ครุฑทองคำ)   ให้กับนางวาสนา นาควานิช    นักวิชาการคลังชำนาญการ    สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี  2553  รายละเอียดภาพ>>
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี     จัดฝึกอบรม  “การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data Base CFO)  และการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของ อปท.”วันที่ 24 พฤษภาคม  2554    ายละเอียดภาพ>>
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรม"การเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) แบบ Bottom up" ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลคณะทำงานทั้ง 16 สาขา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดฯ   รายละเอียดภาพ>>
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลและกำหนดกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ครั้งที่ 2/2554    รายละเอียดภาพ
 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด(คบจ.) ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ>>
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)   สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  นางวิชชดา เชื้อกรุง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางเพชรรุ่ง ศรีพันธ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ทำหน้าที่วิทยากรให้ความร  ู้รายละเอียดภาพ>>

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"     รายละเอียดภาพ>

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม"การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา"  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)โดยนางวิชชดา เชื้อกรุง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ทำหน้าที่วิทยากร  รายละเอียดภาพ>>

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการ"ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบำเหน็จค้ำประกันในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554" รายละเอียดภาพ>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับท่านอุไร ร่มโพธิหยก  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมคณะในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันที่ 9 มีนาคม 2554  รายละเอียดภาพ>>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์"(e-Government   Procurement:e-GP)(Mobile Clinic) วันที่ 3 มีนาคม  2554    รายละเอียดภาพ >

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีในคราวมาสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี    วันที่ 18 มกราคม 2554

คลังเขต 3 นายชาญพงษ์ รุ่งทองและคณะ เข้าตรวจสอบ      และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2554(ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่  23 ธันวาคม  2553

 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชีจัดประชุมคุณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2553 
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชีจัดประชุมคุณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชีจัดประชุมคุณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์"(e-Government Procument :e-GP)

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พโลชัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-1295, 0-4524-4255 โทรสาร. 0-4524-2536, 0-4524-0549 E-mail : ubn@cgd.go.th
webmaster : allasone@hotmail.com