link

หน้าแรก             กฏหมาย ระเบียบ           โครงสร้างสำนักงาน              บุคลากร               วิสัยทัศน์/พันธกิจ                      ติดต่อเรา

         
         

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo การประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการเตรียมการด้านพัสดุในปีงบประมาณ 2559 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดฯ โดยมี นายคันฉัตร  ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม  และนางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะผู้บริการการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/ 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรม “แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-market และ e-bidding สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  โดยนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่ ให้แก่บุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo
คลังจังหวัดอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่ ให้แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสวนา เจาะลึกเศรษฐกิจมหภาคสู่จังหวัด"ส่องเศรษฐกิจอุบลฯ ทศวรรษที่ผ่านมา...เพื่อทศวรรษหน้า ที่ยั่งยืน" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ซึ่ง มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเสวนาฯ โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด(Management Char ) และการบริหารงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)"สำหรับเสมียนตราอำเภอและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในโครงการ รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)"สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ รายละเอียดภาพ >>
logo นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ เข้าพบนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี และประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคลังเขต3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต3 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานรายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมระบบเครือข่ายสารสนเทศและรับการแนะนำในระบบ e-GP เพิ่มเติม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำเดือนมิถุนายน 2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการสัมมนา"การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยมีนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ รายละเอียดภาพ>>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศิรดา กีรติเลขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลงพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจง"แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จัดบรรบรรยายเรื่องการกลับใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 วันที่ 12-14 มกราคม 2557 ณ ห้องจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสุวิชญ โรจนวานิช) และคณะ เข้าตรวจส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโคงการสัมมนา ประชาสัมพันธ์ การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ กลับไปเลือกบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) โดยมีท่านรองอธิบดี นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นประธานโครงการ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณวัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณวัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธาน ีร่วมพิธถวายองค์พระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี ดร.ทนง พิทยะ เป็นประทานในพิธี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธาน ีร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดภาพ>>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายพระประชวร ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รายละเอียด >>
logo
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมการพิจารณาร่างบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี แบบ Bottom up พ.ศ.2555 ขั้นที่ 5 วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิทรรศการ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคค่ำ พิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ี รายละเอียดภาพ>>
logo
คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมบรรยายให้ความรู้ในการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ส.ค.57 ณ โรงแรมสุนีย์แกนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม"มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคี และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2527 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช อาคารศาลากลาง โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดมหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2557 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบข. สิทธิประโยชน์ และเทคนิคการวางแผนการเงิน การเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ ในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาบัญชี ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี นางวาสนา นาควานิช นักวิชาการชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดภาพ >>
logo คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 รายละเอียดภาพ >>
logo โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานคลังเขต 3 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุม โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางส่วนภูมิภาค สำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 (กลุ่มที่ 2) ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคลังจังหวัด อำนาจเจริญ และสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปทุมวรราช อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
logo  คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเสริม ไชยณรงค์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้รับบำนาญ อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้รับบำนาญ( Ready to live hapily) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมนา"AEC รุกหรือรับปรับตัวอย่างไร" วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องทับทิมสยาม ๒ ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo ท่านคลังจังหวัดอุบลราชธานี นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ เดินทางเข้ามารับตำแหน่ง คลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ( นายสาธิต รังคสิริ ) และคณะ เข้าตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดภาพ >>
logo นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม"การกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร" วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางวาสนา นาควานิช นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากร รายละเอียดภาพ >>
logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน เป็นประธาน และคลังจังหวัดอุบลราชธานี นางสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ เป็นกรรมการและเลขานุการ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการปรับสถานที่บริเวณบ้านพักข้าราชการน่าอยู่ น่าอาศัย สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม และทำบุญศาลากลางจังหวัดอุบลฯ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม รายละเอียดภาพ >>
logo .คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมนิทรรศการและสัมนาโครงการ"สร้างอนาคตไทย 2020" ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุบลราชธานี โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขึ้นเวทีบรรยายพิเศษ รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 123 ปี โดยนำสินค้าพื้นเมืองไปออกร้านจำหน่าย วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพุทธมนต์ ในกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่านฆราวาส รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การตรวจสอบและพิจารณาผลการจัดทำบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2554-2555"(Milestone ขั้นตอนที่ 5 ) วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จังวหัดอุบลราชธานี โดยมีท่านคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม รายละเอียดภาพ>>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเสวนา โครงการแลกเปลี่ยนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีรายละเอียดภาพ>>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>
logo  คลังจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานที่คำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในพื้นที่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 รายละเอียดภาพ>
logo
คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คบจ. นำทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ลงพื้นที่ดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22 สิงหามคม 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น รายละเอียดภาพ >>

logo นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม 2556 9 สิงหาคม 2556 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังเขต 3 และคณะ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo คลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คบจ.จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น หลักสูตร"การจัดเก็บรายได้และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รายละเอียดภาพ >>
logo นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเริ่มปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กรกฏาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน จากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี(ชั่วคราว) มาอยู่ที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ถวานราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธี รดน้ำ ขอพรผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดฯ เนื่องในเทศกาลประเพณี วันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย พ.ศ.2556 วันที่ 11 เมษายน 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo  คลังเขต 3 (นางสาวดวงพร แก้วสุทธา)และคณะ เข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 มีนาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 20 มี.ค. 2556 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมระบบงบประมาณระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online ให้กับส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-12 มีนาคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์)เข้าตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 25 มกราคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo กลุ่มงานด้านวิชาการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี ในวันที่ 18 มกราคม 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา ชในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>
logo กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO) จัดประชุม คณะทำงานการจัดทำข้อมูลและกำหนดกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดภาพ >>
logo  กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง(GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดภาพ >>
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555 รายละเอียดภาพ >>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน"ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดภาพ >>

logo  สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรรษา 5 ธันวาคม 2555 รายละเอียดภาพ >>  
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดภาพ >>  
logo สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หลังเดิม) รายละเอียดภาพ >>  

logo

โครงการประชุมสัมมนา"การพิจารณาผลการจัดทำบทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2553" วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

logo

 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน"รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 รายละเอียดภาพ >>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของส่วนราชการ วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 รายละเอียดภาพ

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมรายละเอียดภาพ >>

logo

กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง(GFMIS) รับการตรวจนิเเทศงาน ตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2555ี รายละเอียดภาพ >>

logo

 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี(คบจ.)จัดโคลงการ"เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รายละเอียดภาพ >>

logo

กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมชี้แจง หลักสูตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน ใน"งานฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" วันที่  4  มิถุนายน  2555  ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน"เสวนายามเช้า อุบลฮักแพง" วันที่  15  พฤษภาคม  2555  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  วันที่  5 พฤษภาคม  2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>

logo

กลุ่มระบบบริหารงานการคลัง จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PMOC Food(PFMS - FRP) ในวันที่  30 เมษายน  2555  ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (ห้องGFMIS) รายละเอียดภาพ >>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่  25  เมษายน  2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่  19 เมษายน  2555   รายละเอียดภาพ>>

logo

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 6 เมษายน  2555  รายละเอียดภาพ >>

logo

โครงการฝึกอบรม Web On Line หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS TERMINALวันที่  22-23 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  อุบลราชธานี     รายละเอียดภาพ>>

 การนิเทศงานตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ 3/2555  วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม  2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ>>

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงการคลัง(ท่านสมชัย  ฤชุพันธุ์)และคณะตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ>>

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฎ์) ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2555  รายละเอียดภาพ>>

การประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลและกำหนดกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 31 มกราคม  2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดภาพ>>

ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี  เยี่ยมชมศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ธกส. ในวัดไชยมงคล  จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดภาพ >>

คลังจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่  ณ มลฑลพิธี บ้านหนองแก ตำบลจาระแม อ.เมือง จ.อุบลราขธานี  วันที่  20  ธันวาคม  2554รายละเอียดภาพ >>

 นายพงพิตร์  ฤทธิแสง คลังจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 19  ธันวาคม  2554 รายละเอียดภาพ >>

ชาวคลังร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์พิตร์  ฤทธิแสง  ที่เดินทางมารับตำแหน่งคลังจังหวัดอุบลราชธาน  รายละเอียดภาพ >>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพระราชพิธมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม  2554รายละเอียดภาพ >>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน วันที่ 2 ธันวาคม  2554รายละเอียดภาพ >>

นางวาสนา  นาควานิช  นักวิชาการคลังชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง(GFMIS) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี" รุ่นที่ 2 รายละเอียดภาพ>>

กลุ่มงานระบบบริหารการการคลัง(GFMIS)รับการนิเทศงาน และให้คำปรึกษาการดำเนินงานตัวชี้วัดฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยคณะทำงานเพื่อติดตามและนิเทศงานตัวชี้วัดฯของจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  13  กันยายน  2554   ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   รายละเอียดภาพ >>

กลุ่มงานด้านวิชาการคลังการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี(คบจ.) สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายชาตรี  ดิเรกศรี)ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ  รายละเอียดภาพ>>

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พโลชัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-1295, 0-4524-4255 โทรสาร. 0-4524-2536, 0-4524-0549 E-mail : ubn@cgd.go.th
webmaster : allasone@hotmail.com