รายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จังหวัดตราด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

รายการ
เงินงบประมาณ
ใช้จ่ายจริง
งบประมาณที่ประหยัดได้
งบประมาณที่ประหยัดได้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
ส่วนราชการ
261,267,620.80
257,889,221.92
3,378,398.16
1.29
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
72,670,500.00
71,656,809.00
1,013,691.00
1.39
รวม
333,938,120.08
329,546,030.92
4,392,089.16
1.32

 

 

รายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จังหวัดตราด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553

รายการ
เงินงบประมาณ
ใช้จ่ายจริง
งบประมาณที่ประหยัดได้
งบประมาณที่ประหยัดได้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
ส่วนราชการ
322,282,692.80
308,997,947.62
13,284,745.18
4.12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
70,713,624
70,400,133
313,491
0.44
รวม
392,996,316.80
379,398,080.62
13,598,236.18
3.46
 

รายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จังหวัดตราด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

รายการ
เงินงบประมาณ
ใช้จ่ายจริง
งบประมาณที่ประหยัดได้
งบประมาณที่ประหยัดได้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
ส่วนราชการ
202,143,540
199,387,291.00
2,756,249.00
1.36
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
82,965,820.00
81,174,842.75
1,790,977.25
2.16
รวม
285,109,360.00
280,562,133.75
4,547,226.25
1.59
ที่ตั้งสำนักงานคลังจังหวัดตราด  : ศาลากลางจังหวัดตราด  อ.เมือง  จ. ตราด  23000
โทร. 0-3951-1007 ,  0-3951-2429   โทรมหาดไทย   35357
http://klang.cgd.go.th/trt e-mail  trt@cgd.go.th

จัดทำโดย กลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง การบัญชี