ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

  กระทรวงหลักในกาสร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย
 

พันธกิจกระทรวงการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอแนะและกำหนดนโยบายระบบการเงินเพื่อสร้างความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม

เพิ่มรายได้ภาครัฐ ได้แก่ จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง, บริหารสินทรัพย์ภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาลรวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้คล่องตัว ภายใต้วินัยทางการเงิน การคลัง

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

    การสร้างความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability) ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ และมาตรการที่สำคัญดังนี้
 

-  การกำหนดนโยบายการคลังและงบประมาณเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังระยะปานกลาง และระยะยาว

-  การเก็บและขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศและไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย

  -  การบริหารทรัพย์สินของรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุและรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในรัฐวิสาหกิจ
  -  การบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐและจัดทำรายงานทางการเงินแผ่นดิน เพื่อให้เบิกจ่ายตามเป้าหมายและมีการใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
  -  การบริหารและจัดการหนี้สาธารณะเพื่อจัดการเงินกู้ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการบริหาร และัจัดการหนี้สาธารณะที่มีต้นทุน
ต่ำภายใต้กรอบความเสียงที่มีผลระยะยาว
  การพัฒนาความแข็งแกร่งของระบบการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Financial System Development) เป็นฉนวนป้องกัน
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการที่สำคัญดังนี้
  - แผนนโยบายหรือมาตรการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดการเงิน เช่น มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างหนี้ มาตรการป้องปรามเงินนอกระบบ มาตรการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดทำบัญชีธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล (PSA) เป็นต้น
  -  แผนนโยบายหรือมาตรการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดตราสารทางการเงิน มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาตราสารหนี้ การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย และแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
เป็นต้น  
  -  แผนนโยบายหรือมาตรการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดทุน เข่น กองทุนวายุภักษ์ เป็นต้น
  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน (Sustainable Economic And Social Development) ได้กำหนดกลยุทธ์และ
มาตรการที่สำคัญ ดังนี้
 

-  การจัดทำระบบติดตามและสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

-  การเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ

-  การสนับสนุนมาตรการด้านการคลังและการเงินเืพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

-  การปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อลดต้นทุนในการประกอบการของภาคเอกชน

-  การเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

    - สนับสนุนผู้ว่า CEO ผ่านระบบคลังจังหวัด CFO เพื่อให้คลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเจริญ ความมั่งคั่งและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
 

-  การสนับสนุนการกระจายอำนาจการคลังให้กับ อปท. เพื่อสรางความเข้มแข็งและวินัยทางการคลัง

-  สนับสนุนมาตรการด้านการคลังและการเงินต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น มาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม, การเปิด

โอกาสให้กับประชาชนระดับฐานรากเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
  การเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน (Modernization Of Managerment and Good
Governance Promotion) ได้กำหนดกลยุทธ์และมาตรการที่สำคัญ ดังนี้
 

-  การบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม

-  การปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเพื่อความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง

-  การพัฒนาบุคลากรและการบริหารการจัดการ โดยการฝึกอบรมอย่างมีระบบครบวงจร และมีการประเมินผลการทำงาน

อย่างสมำ่เสมอ
  -  การปรับปรุงระบบการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐ เพื่อเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำคัญ การบริหารราชการแผ่นดิน
และติดตามผลของงานและโครงการภาครัฐ โดยยึดถือหลักให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการใช้รายได้แผ่นดินด้วยความ
โปร่งใสและมธรรมาภิบาล
  -  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการข้อมูลข่าวสารแก่ศูนย์ข้อมูล
นายกรัฐมนตรีและประชาชนทั่วไป การป้องกันและปรามปรมคอร์ปชั่นเพื่อสร้าง Corruption - free Ministry
 
วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง
"เป็นเงินองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการคลัง การบัญชี และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางสารสนเทศการคลังของประเทศ"
 
พันธกิจกรมบัญชีกลาง
  การบริหารการรับ - จ่ายเงิน และการบัญชีภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  
  กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและการบัญชีให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ (ปลดล็อค)
  บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม
  พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้แข็งแกร่งและเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ทำงานได้อย่าง
มืออาชพีพ  
 
 
ยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง
  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
  ปรับบทบาทคลังจังหวัดเพื่อให้เป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO)
  ปรับปรุงระบบรับ-จ่ายภาครัฐให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
  ปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ
  ปรับปรุงงานทางด้านความรับผิดทางละเมิด
 
ยุทธศาสตร์สำนักงานคลังจังหวัดตาก
  เป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
  การบริหารการเงินการคลัง
  การจัดทำบัญชีภาครัฐ
  การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลัง
 
วิสัยทัศน์ของสำนักงานคลังจังหวัด
  "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการเป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และในด้านบริหารการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ"
 
ภารกิจที่กรมบัญชีกลางมอลหมายให้คลังจังหวัดดำเนินการในระดับจังหวัด
 

บริการรับ-จ่ายเงินกับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่นทีสังกัดส่วนกลาง

  บริหารเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายเงินภายในเขตท้องที่จังหวัดและธนาคารพาณิชย์
  ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับทางการคลัง รวมทั้งกำกับดูแลให้การใช้จ่ายเงินในระดับจังหวัด
เป็นไปตามกติกาและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
  ให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  ให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมเกี่ยวกับพัสดุ รวมทั้งกำกับดูแลให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป ตามกติกา
และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  การกำหนดและดูแลเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
ภารกิจหลัก
  กำกับ
  แนะำนำ
  ให้คำปรึกษา
  ดำเนินการ
  ติดตามผล
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัด ตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th