ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521
  การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
  ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
  กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกูู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
   

 

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557

           นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมงานยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" และงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกคืนความสุขให้กับประชาชนฯ ครั้งที่ 2

         นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงและ การจัดแสดงทหารแต่งกายย้อนยุคสมัยกรุงธนบุรี สนองยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" ณ ศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557

        นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกคืนความสุขให้กับ ประชาชน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดตาก

        นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก ร่วมงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก คืนความสุขให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดตาก ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และตามยุทธศาสตร์ 3 คืน ของจังหวัดตาก “คืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม และคืนคนตาก” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ..../อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว

คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th