แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว.16 ก.พ.2558)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว.11 ก.พ.2558)
  การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ที่ กค 0421.5/ว 38 ลว.5 ก.พ.2558)
  การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (ที่ กค 0421.4/ว 37 ลว.4 ก.พ.2558)
  การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ที่ กค 0410.6/ว 32 ลว.2 ก.พ.2558)
  การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (ที่ กค 0423.3/ว 28 ลว.28 ม.ค.2558)
  แจ้งปิดระบบงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ที่ กค 0405.5/97 ลว.20 ก.พ.2558)  
  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ที่ นร 0506/ว 183 ลว.30 ธ.ค.2557)  
 

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลว.14 ม.ค.2558)

 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ที่ กค 0423.3/ว 402

ลว.26 ธ.ค.2557)

 
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญ

และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดฯ (ที่ กค 0423.3/ว 14 ลว.16 ม.ค.2558)

 
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th