สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนราชการในจังหวัดตาก

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

QR Code สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส้วนราชการในจังหวัดตาก

 

statistiche sito

 

 
 
       
  การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ (ที่ กค 0421.5/ว 495 ลว.8 ธ.ค.58)
  การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) (ที่ กค 0432.4/ว 153 ลว.17 ธ.ค.58)
  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ที่ กค 0422.3/ว 152 ลว.4 ธ.ค.58)
  การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ที่ กค 0406.5/ว 491 ลว.3 ธ.ค.58)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 (ที่ กค 0406.4/ว 137 ลว.13 พ.ย.58)
  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 145 ลว.23 พ.ย.58)
  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 479 ลว.26 พ.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 146 ลว.23 พ.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 142 ลว.17 พ.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 141 ลว.17 พ.ย.58)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม (ที่ กค 0406.5/ว 475 ลว.24 พ.ย.58)
  การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล (ที่ กค 0420.7/ว 432 ลว.6 พ.ย.58)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (ที่ กค 0406.5/ว 424 ลว.30 ต.ค.58)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ที่ กค 0423.3/ว 441 ลว.9 พ.ย.58)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลว.29 ต.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 131 ลว.27 ต.ค.58)
  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นางสาวบุพผา อินทรสูตร
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก
LINE คลังตาก

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th