สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนราชการในจังหวัดตาก

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

QR Code สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส้วนราชการในจังหวัดตาก

 

statistiche sito

 

       
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม (ที่ กค 0406.5/ว 475 ลว.24 พ.ย.58)
  การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล (ที่ กค 0420.7/ว 432 ลว.6 พ.ย.58)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (ที่ กค 0406.5/ว 424 ลว.30 ต.ค.58)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ที่ กค 0423.3/ว 441 ลว.9 พ.ย.58)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลว.29 ต.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 131 ลว.27 ต.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 129 ลว.26 ต.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 128 ลว.26 ต.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 127 ลว.26 ต.ค.58)
  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ที่ กค 0406.6/ว 397 ลว.15 ต.ค.58)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลว.29 ต.ค.58)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา (ที่ กค 0423.3/ว 402 ลว.15 ต.ค.58)
  การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (ที่ กค 0422.2/ว 371 ลว.1 ต.ค.58)
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ที่ กค 0407.2/ว 353 ลว.29 ก.ย.58)
  คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web online (ที่ กค 0409.3/ว 358 ลว.30 ก.ย.58)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS (กค 0409.3/ว 357 ลว.30 ก.ย.58)
  วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS Web Online (ที่ กค 0409.3/ว 368 ลว.30 ก.ย.58)
  แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (ที่ กค 0900/ว 115 ลว.30 ก.ย.58)
  การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0409.3/ว 345 ลว.24 ก.ย.58)
  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0406.3/ว 109 ลว.21 ก.ย.58)
  แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ (ที่ กค 0423.3/ว 338 ลว.22 ก.ย.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 105 ลว.15 ก.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 106 ลว.17 ก.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 111 ลว.23 ก.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 107 ลว.18 ก.ย.58)
  คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ที่ กค 0406.6/ว 369 ลว.30 ก.ย.58)
  การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online (ที่ กค 0409.3/ว 360 ลว.30 ก.ย.58)
  การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0406.6/ว 352 ลว.29 ก.ย.58)
  การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้้นปีงบประมาณ (ที่ ตก 0003/ว 900 ลว.16 ก.ย.58)
  สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312 ลว.4 ก.ย.58
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ที่ กค 0409.3/ว 312 ลว.4 ก.ย.58)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ที่ กค 0406.6/ว 98 ลว.4 ก.ย..58)
  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ที่ กค (กวพ) 0421.3/283 ลว.13 ส.ค.58)
  การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลว.28 ส.ค.2558)
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ที่ กค 0422.2/ว 83 ลว.13 ส.ค.58)
  คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ที่ กค 0423.3/ว 267 ลว.3 ส.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 87 ลว.19 ส.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 84 ลว.13 ส.ค.58)
  การส่งรายงานประจำเดือน (ที่ กค 0423.3/ว 264 ลว.29 ก.ค.58)
  ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว.24 ก.ค.58)
  การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (ที่ กค 0428/ว 77 ลว.22 ก.ค.58)
  การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว.22 ก.ค.2558)
  หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ (ที่ กค 0422.2/ว 262 ลว.29 ก.ค.58)
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว.23 ก.ค.58)

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 79 ลว.23 ก.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 74 ลว.14 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ที่ กค 0406.4/ว.80 ลว. 23 ก.ค. 58)
  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลว. 20 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค 0422.3/ว 71 ลว.3 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว.3 ก.ค.58)
  แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (ที่ กค 0406.5/ว 62 ลว.30 มิ.ย.58)
  การใช้งานระบบความรับผิดทางละเิมิดและแพ่ง (ที่ กค 0410.6/ว 239 ลว.7 ก.ค.58)
  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก
LINE คลังตาก

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th