สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนราชการในจังหวัดตาก

  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (ที่ กค 0406.6/ว 41 ลว.29 เม.ย.2558)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว.28 เม.ย.2558)
  ซํกซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลว.7 พ.ค.2558)
  การซํกซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลว.7 พ.ค.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 37 ลว. 21 เม.ย.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 36 ลว.17 เม.ย.2558)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo (ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว.8 เม.ย.2558)
  ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ  
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว.3 เม.ย.2558)  
  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0421.3/ว 140 ลว.1 เม.ย.2558)  
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

 

 
statistiche sito
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th