สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนราชการในจังหวัดตาก

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

QR Code สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส้วนราชการในจังหวัดตาก

 

statistiche sito

 

       
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ที่ กค 0406.4/ว.80 ลว. 23 ก.ค. 58)  
  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลว. 20 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค 0422.3/ว 71 ลว.3 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว.3 ก.ค.58)
  แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (ที่ กค 0406.5/ว 62 ลว.30 มิ.ย.58)
  การใช้งานระบบความรับผิดทางละเิมิดและแพ่ง (ที่ กค 0410.6/ว 239 ลว.7 ก.ค.58)
  ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา (ที่ กค 0421.3/ว 232 ลว.1 ก.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 64 ลว.2 ก.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 60 ลว.23 มิ.ย.58)
  คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
  แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ที่ นร 0505/ว 223)
  หลักเกณฑ์การพิิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว.3 ก.ค.58)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 230 ลว.30 มิ.ย.58)
  แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (ที่ กค 0406.5/ว 62 ลว.30 มิ.ย.58)
  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) (ที่ กค 0422.2/ว 222 ลว.26 มิ.ย.58)
  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th