หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได
  ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ
   

 

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม สรงน้ำพระและรดน้ำ ดำหัวขอพรคลังเขต 6 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2557

          นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในโอกาส เทศกาล..../อ่านต่อ

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2557

          สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ขอพรนายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ของสำนักงาน ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนเมษายน 2557 ในเขตพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

          นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ..../อ่านต่อ

 

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว

คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th