การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ที่ กค 0406.6/ว 84 ลว.5 ก.ย.2557)
  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ที่ กค 0422.3/28171 ลว.9 ก.ย.2557)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0423.3/ว 234 ลว.5 ก.ย.2557)
  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)  (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232 ลว.5 ก.ย.2557)
  วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ ใน ระบบ GFMIS Web online (ที่ กค 0409.3/ว 221 ลว.27 ส.ค.2557)
  ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 82 ลว.1 ก.ย.2557
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 222 ลว.27 ส.ค.2557)
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228 ลว.2 ก.ย.2557)
  การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 78 ลว.29 ส.ค.2557)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 77 ลว.28 ส.ค.2557)
  การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว.29 ส.ค.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 72 ลว.22 ส.ค.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลว.29 ก.ค.2557)
  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 218 ลว.22 ส.ค.2557)
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 217 ลว.21 ส.ค.2557)
   

 

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตาก (คบจ.) และสำนักงานคลังจังหวัดตาก จัดโครงการ “ระเบียบคลังเคลื่อนที่ คืนคนดีเมืองตาก”

        จังหวัดตาก โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตาก (คบจ.) และสำนักงานคลัง จังหวัดตาก จัดโครงการ “ระเบียบคลังเคลื่อนที่ คืนคนดีเมืองตาก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2553 และระเบียบ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ..../อ่านต่อ

จังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

           จังหวัดตากจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย..../อ่านต่อ

คบจ.ตาก จัดกิจกรรม “กีฬาวายุภักษ์ตากสัมพันธ์ 2014”

        นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว ประธานคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดตาก (คบจ.ตาก) ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากร ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงการคลังในจังหวัดตาก จัดกิจกรรม การแข่งขัน “กีฬาวายุภักษ์ตากสัมพันธ์ 2014” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม กีฬาเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ สร้างความปรองดอง ..../อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดตาก

         นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก ประธานคณะผู้บริหาร การคลังประจำ จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำ จังหวัดตาก 12 หน่วยงาน ให้การต้อนรับ นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ส่วนราชการและหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงการคลังใน..../อ่านต่อ

 

 

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว

คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th