สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนราชการในจังหวัดตาก

 

QR Code สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส้วนราชการในจังหวัดตาก

 

statistiche sito

 

       
  แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (ที่ กค 0406.5/ว 62 ลว.30 มิ.ย.58)
  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) (ที่ กค 0422.2/ว 222 ลว.26 มิ.ย.58)
  ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 213 ลว.23 มิ.ย.58)
  ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลว.23 มิ.ย.58)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ที่ กค 0406.3/ว 56 ลว.15 มิ.ย.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 55 ลว.12 มิ.ย.58)
  การยื่นขอรับบำเหน็จบำนา่ญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอสิกส์ (ที่ กค 0420.7/ว.63 1 ก.ค.58)
  ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo (ที่ กค 0420.9/ว 206 ลว.12 มิ.ย.2558)
  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ที่ นร 0505/ว 163 ลว.18 มิ.ย.2558)
  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ที กค 0406.6/ว 54 ลว.11 มิ.ย.2558)
  การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (ที่ ตก 0003/ว 9318 ลว.16 มิ.ย.2558)
  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ที่ กค 0420.5/ว 51 ลว.5 มิ.ย.2558)
  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว.4 มิ.ย.2558)
  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ที่ กค 0428/ว 47 ลว.29 พ.ค.2558)
  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลว.27 พ.ค.2558)
  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว (ที่ กค 0428/ว 42 ลว.8 พ.ค.2558)
  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 43 ลว.12 พ.ค.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 46 ลว.25 พ.ค.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 48 ลว.2 มิ.ย.2558)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (ที่ กค 0406.6/ว 41 ลว.29 เม.ย.2558)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว.28 เม.ย.2558)
  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
  ซํกซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลว.7 พ.ค.2558)  
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th