สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนราชการในจังหวัดตาก

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

QR Code สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน

ของส้วนราชการในจังหวัดตาก

 

statistiche sito

 

       
  การส่งรายงานประจำเดือน (ที่ กค 0423.3/ว 264 ลว.29 ก.ค.58)
  ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว.24 ก.ค.58)
  การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (ที่ กค 0428/ว 77 ลว.22 ก.ค.58)
  การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว.22 ก.ค.2558)
  หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ (ที่ กค 0422.2/ว 262 ลว.29 ก.ค.58)
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว.23 ก.ค.58)

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 79 ลว.23 ก.ค.58)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 74 ลว.14 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ที่ กค 0406.4/ว.80 ลว. 23 ก.ค. 58)
  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลว. 20 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค 0422.3/ว 71 ลว.3 ก.ค.58)
  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว.3 ก.ค.58)
  แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (ที่ กค 0406.5/ว 62 ลว.30 มิ.ย.58)
  การใช้งานระบบความรับผิดทางละเิมิดและแพ่ง (ที่ กค 0410.6/ว 239 ลว.7 ก.ค.58)
  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก
LINE คลังตาก

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th