ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
  140 ปี กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน (คลิกอ่าน กระทรวงการคลัง "ก่อกำเนิดแต่อดีต พัฒนาการสู่ปัจจุบัน")
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo (ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว.8 เม.ย.2558)
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว.3 เม.ย.2558)
  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0421.3/ว 140 ลว.1 เม.ย.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 33 ลว.7 เม.ย.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 29 ลว.3 เม.ย.2558)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 27 ลว.2 เม.ย.2558)
  วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS (ที่ กค 0409.3/ว 134 ลว.31 มี.ค.2558)
  คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal (ที่ กค 0409.3/ว 133 ลว.31 มี.ค.2558)
  พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558 (ที่ กค 0406.5/ว 127 ลว.30 มี.ค.2558)
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ (ที่ กค 0420.9/ว 126 ลว.27 มี.ค.2558)
  คู่่มือนายทะเบียน ฉบับที่ 5 (ที่ กค 0422.2/ว 125 ลว.27 มี.ค.2558)
  แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ (ที่ กค 0410.2/ว 22 ลว. 19 มี.ค.2558)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 (ที่ กค 0406.4/ว 115 ลว.23 มี.ค.2558)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ที่ กค 0406.6/ว 23 ลว.26 มี.ค.2558)
  วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS (ที่ กค 0409.3/ว 112 ลว.20 มี.ค.2558)  
  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 21 ลว.18 มี.ค.2558)  
  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 20 ลว.18 มี.ค.2558)  
  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 19 ลว.18 มี.ค.2558)  
  การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (ที่ กค 0406.4/ว 16 ลว.16 มี.ค.2558)  
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0423.3/ว 14 ลว.13 มี.ค.2558)  
  ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 101 ลว.13 มี.ค.2558)  
  แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบัีบที่ 20) พ.ศ. 2557 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 117 ลว.23 มี.ค.2558)  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ที่ กค 0428/ว 18 ลว.18 มี.ค.2558)  
  การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ที่ กค 0423.3/ว 77 ลว.3 มี.ค.2558)  
  การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (ที่ กค 0409.4/ว 86 ลว.9 มี.ค.2558)  
  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO (ที่ กค 0420.7/ว 68 ลว.26 ก.พ.2558)  
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th