ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 218 ลว.22 ส.ค.2557)
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 217 ลว.21 ส.ค.2557)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557   (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลว.31 ก.ค.2557)
  การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421/ว 208 ลว.8 ส.ค.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ กค 042.3/ว 62 ลว.23 ก.ค.2557)
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521
  การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย (ที่ กค 0416.3/ว 631 ลว.21 ก.ค.2557)ุ
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว.2 ก.ค.2557)
  โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกูู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว.27 มิ.ย.2557)
  ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0401.4/ว 159 ลว.27 มิ.ย.2557)
   

 

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557

           นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมงานยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" และงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกคืนความสุขให้กับประชาชนฯ ครั้งที่ 2

         นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงและ การจัดแสดงทหารแต่งกายย้อนยุคสมัยกรุงธนบุรี สนองยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" ณ ศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557

        นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกคืนความสุขให้กับ ประชาชน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดตาก

        นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก ร่วมงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก คืนความสุขให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดตาก ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และตามยุทธศาสตร์ 3 คืน ของจังหวัดตาก “คืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม และคืนคนตาก” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ..../อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว

คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th