พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (ที่ กค 0406.5/ว 354 ลว.17 พ.ย.2557)
  แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (ที่ กค 0423.3/ว 359 ลว.17 พ.ย.2557)
  การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (ที่ กค 0421.3/ว 313 ลว.22 ต.ค.2557)
  หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ิทิ้งงาน (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลว.31 ต.ค.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 107 ลว.28 ต.ค.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 104 ลว.22 ต.ค.2557)
  การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ที่ กค 0406.6/ว 106 ลว.27 ต.ค.2557)
  การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ที่ กค 0406.6/ว 299 ลว. 16 ต.ค.2557)
  แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (ที่ กค 0423.3/ว 302 ลว.17 ต.ค.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 94 ลว.30 ก.ย.2557)
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 92 ลว.22 ก.ย.2557)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online (ที่ กค 0409.3/ว 275 ลว.30 ก.ย.2557)
  บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (ที่ กค 0406.5/ว 269 ลว.26 ก.ย.2557)
  ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) (ที่ กค 0409.3/ว 264 ลว.25 ก.ย.2557)
  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (ที่ กค 0421.4/ว 263 ลว.24 ก.ย.2557)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0406.6/ว 248 ลว.16 ก.ย.2557)
  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับี่ 4) พ.ศ. 2556 (ที่ กค 0422.3/ว 91 ลว.16 ก.ย.2557)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ที่ กค 0406.6/ว 84 ลว.5 ก.ย.2557)
  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ที่ กค 0422.3/28171 ลว.9 ก.ย.2557)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (ที่ กค 0423.3/ว 234 ลว.5 ก.ย.2557)
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
 
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th