ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได
  ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
  ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงาน
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  ประเ้ภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
  แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได
  การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
  แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web online
  ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
  การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
  แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
  ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา  
   

 

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2557

          สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ขอพรนายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ของสำนักงาน ..../อ่านต่อ

คลังจังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนเมษายน 2557 ในเขตพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

          นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ..../อ่านต่อ

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

          นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดตาก ร่วมวางพานพุ่ม ดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึก ...... ..../อ่านต่อ

 

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว

คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th