แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบัีบที่ 20) พ.ศ. 2557 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 117 ลว.23 มี.ค.2558)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ที่ กค 0428/ว 18 ลว.18 มี.ค.2558)
  การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ที่ กค 0423.3/ว 77 ลว.3 มี.ค.2558)
  การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (ที่ กค 0409.4/ว 86 ลว.9 มี.ค.2558)
 

การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำ

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ที่ กค 0410.2/ว 12 ลว.27 ก.พ.2558)

  โครงการประชุมสัมมนา "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ" ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก  
  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO (ที่ กค 0420.7/ว 68 ลว.26 ก.พ.2558)  
  แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว.16 ก.พ.2558)  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  
  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 (ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว.11 ก.พ.2558)  
   

 

 

http://klang.cgd.go.th/tak

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดตาก
QR Code Link

We are TAK ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

แฟนเพ็จ สนง.คลังจังหวัดตาก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th