อ่านทั้งหมด
ว 239 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 28 ลงวันที่่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 452
ว 239 ที่ กค 0421.4/ว 26 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ว 239 ที่ สต 0003/ว 369 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online
ว 239 ที่ สต 0003/ว 3 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ GFMIS
ว 239 ที่ สต 0003/0026 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ว 239 ที่ สต 0003/ว 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2556 เรื่อง การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ GFMIS
ว 239 ที่ กค 0420.5/ว 482 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน


อ่านทั้งหมด
ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเิงิน และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2555 452
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 452
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกันการกู้เงิน


จุลสารเดือนเมษายน 2555 452
รายงานภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 452
รายงานประมาณการเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2554 452

เวลาขณะนี้