1.5 สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน
ปี2558
เลขทีหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ กค 0422.3/ว 122 16 ตุลาคม 2558 ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ที่ กค 0422.2/ว 371 1 ตุลาคม 2558

การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 83 13 สิงหาคม 2558 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 222 26 มิถุนายน 2558 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 125 23 มีนาคม 2558 คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ 5 ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการู
ปี2557
เลขทีหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 130 19 พฤศจิกายน 2556 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว2 4 ธันวาคม 2556 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว1

4 ธันวาคม 2556

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ปี 2556
เลขทีหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ด่วนที่สุด กค 0422.2/ว 327 13 กันยายน 2556 การเิบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
ด่วนที่สุด กค 0422.2/ว356 1 ตุลาคม 2556 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว72 22 กุมภาพันธ์ 2556 การกำหนดให้สถาบันพัฒนาเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 432 26 ตุลาคม 2555 การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ที่ กค 0406.5/ว 391 1 ตุลาคม 2555 พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 116 2 ตุลาคม 2555 การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 115 2 ตุลาคม 2555 การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีป่วยเรื้อรัง
่ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 24 กันยายน 2555 การระบุเหตุการณ์ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเืพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
กค 0406.5/ว 391 1 ตุลาคม 2555 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
กค 0408.3/ว 460 26 ธันวาคม 2554 การตรวจสอบการเิบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
กค 0422.2/ว 456
20 ธันวาคม 2554
ปี 2554
เลขทีหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
กค 0422.2/ว 396 7 พฤศจิกายน 2554 หลักเกณฑ์และัอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
กค 0422.2/ว 355 30 กันยายน 2554 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต

 กค 0422.2/ว 12

12 มกราคม 2554

การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

ปี 2553
เลขทีหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง

 กค 0422.2/ว512

30 ธันวาคม 2553

ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวน เพื่อการขยายหลอดเลือดไคโรนารี่ด้วยขดลวด รหัส ๔๓๐๔ และ ๔๓๐๕

กค 0422.2/ว 502

27 ธันวาคม 2553

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทาง การแพทย์

 กค 0422.2/ ว 491

20 ธันวาคม 2553

 แจ้งเปลี่ยนชื่อคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

 กค 0422.2/ว 482

9 ธันวาคม 2553

ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

 กค 0422.2/ว 395

14 ตุลาคม 2553

เรื่อง การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

กค 0422.2/ว 373

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

กค 0422.2/ว 376

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

กค 0422.2/ว 377

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

กค 0422.2/ว 380

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจาก สัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

กค 0422.2/ว 209

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง

กค 0422.2/ว 379

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

กค 0422.2/ว 324

8 กันยายน 2553

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วย วิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

กค 0422.2 / ว 88

23 สิงหาคม 2553

เรื่อง   การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่มีอยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล

กค 0422.1/ ว 249

15 กรกฎาคม 2553

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

กค 0422.2/ว 99

22 มีนาคม 2553

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

กค 0422.2/ว341

26 พ.ย. 2552

 เรื่อง เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้อกระดูสันหลังอักเสบติดยึดที่จำเป็น ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด