*ไตรมาส 1/2553
     *ไตรมาส 2/2553
     *ไตรมาส 3/2553
     *ไตรมาส 4/2553


 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

 

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

 

 

 

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

 

 

 

 

สำนักงานยาสูบสุโขทัย

 

 

 

 

ธนาคารออมสิน เขตสุโขทัย

สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย

ธนาคารพัฒนวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมสาขาสุโขทัย

 

 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาพิษณุโลก

 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย