ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร ์
   

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757