ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
     
     
 

กิจกรรมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
 

นางสาวดวงพร แก้วสุทธา คลังเขต 3 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 /2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

ผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (คบจ.สัญจร) ครั้งที่ 3 เพื่อพบปะประชาชนในชุมชนและร่วมเสวนาทาความเข้าใจในภารกิจของ คบจ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

ผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (คบจ.สัญจร) ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะประชาชนในชุมชนและร่วมเสวนาทาความเข้าใจในภารกิจของ คบจ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (คบจ.สัญจร) ครั้งที่ 1 เพื่อพบปะประชาชนในชุมชนและร่วมเสวนาทาความเข้าใจในภารกิจของ คบจ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

นายธัชชัย บุตรดา นักวิชาการคลังชานาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ออกร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556ณ โรงเรียนบ้านสะโน ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

นายธัชชัย บุตรดา นักวิชาการคลังชานาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

นายธัชชัย  บุตรดา นักวิชาการคลังชำนาญการ  รักษาราชการแทน คลังจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมงานโครงการรวมใจสู้ภัยแล้ง พิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง     ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายนิรันดร์  กัลยาณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

นายธัชชัย  บุตรดา นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช              ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยคารจังหวัดสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายยุทธนา  วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่น่ะค่ะ

นายธัชชัย  บุตรดา นักวิชาการคลังชำนาญการ  รักษาราชการแทน คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์  ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายยุทธนา  วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์    เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่่ค่ะ

นายธัชชัย บุตรดา รักษาราชการแทน คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการสานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีสรงนาพระ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นายธัชชัย บุตรดา รักษาราชการแทน คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์รดนาดาหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่

นายธัชชัย บุตรดา นักวิชาการคลังชานาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ออกร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง ตาบลหนองแวง อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นายประสิทธ์ สืบชนะ  ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจกระทรวงการคลังเดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14   ท้องที่จังหวัดสุรินทร์   และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร  จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   โดยมีนางวราภรรณ์ หน่อสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลังรักษาราชการแทน คลังจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ชั้น 4   อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้จัดทำ GPP”
 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 0830-16.00 ณ ห้องประชุม ป เน็ท 1 มูลนิธิพัฒนาอีสาน
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน
ทร์  เป็นประธาน  

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่

 นางวราภรณ์   หน่อสุวรรณ  นักวิชาการคลังชำนาญการ  รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์  ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม  2556  ณ หมู่บ้านกฤษนัย  เลคแอนพาร์ค  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระ บบ WEB Online

ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม  2556 
โดยมีนางวราภรณ์  หน่อสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS) เป็นวิทยากรบรรยาย   

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ออกร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสุข อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่

สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ออกร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านอาโพน อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 โดยมีนายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวดวงพร แก้วสุทธา คลังเขต 3 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นายธัชชัย บุตรดา นักวิชาการคลังชานาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากร สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นายธัชชัย บุตรดา นักวิชาการคลังชานาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากร สานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมอวยพรปีใหม่  แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ออกโครงการร่วมกับจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์     เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2555

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ การประชุมพิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมพิจารณาการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์ (GPP) ปี พ.ศ.2554  ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 รอบ  ในวันพุธที่ 5  ธันวาคม  255เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดงานโครงการ“รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลใน 5 กองทุน  และ 6 นโยบายรัฐบาล การมอบสินเชื่อโครงการต่างๆการออกบูธให้บริการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง และ ภาคเอกชน   และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวณฐากัญ   กัจฉมาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ  พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีจากงบทดลองในระบบ GFMIS  ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ในวันจันทร์ที่ 20  สิงหาคม   2555

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ ด้านการเงินและการคลังของส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์" ปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุริินทร์ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2555

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

 

นางสาวดวงพร แก้วสุทธา คลังเขต 3 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางปิยา เสือคาบแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดเข้าร่วมในพิธีมอบ "ศูนย์คอมพิวเตอร์ SME BANK เพื่อการเรียนรู้" โดยมีคุณโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มอบให้แก่โรงเรียนหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555

เวลา 10.30 น. รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร(คบจ) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุิรินทร์ โดยมี

ี นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์ จัดโครงการ “ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาซียน (AEC ) ” โครงการ“ สนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดน” โครงการ“ สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ” ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมอบรมตามโครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดทำ GPP ด้วยวิธีเทียบเคียง (Benchmarking ) ของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ อิมภู ฮิลล์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์วิธีสังเกตธนบัตรปลอมแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนโนนเทพ หมู่ที่ 2 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)" ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุริินทร์ โดยได้รบเกียรติจากคุณสุภาวดี สิงห์รุ่งสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2555

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสมชาย รุ้งทาบอัมพร ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ นางสาวทัศน์วรรณ สอดสี นางรัชดา มนธาตุผลิน และนางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร เดินทางมาตรวจราชการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ชั้น 4
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุม คณะทำงานการจัดทำข้อมูลและกำหนดกิจกรรมผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)ครั้งที่ 1/2555 ณห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ชั้น 4 โดยมีนางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในวันที่ 24 มกราคม 2555

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานคณะผู้บริหาร ในวันที่ 23 มกราคม 2555

ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระาชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

 

 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th