ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร ์
         
บำเหน็จ บำนาญ

สวัสดิการ

แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล แบบ 7120,แบบ 7121

หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(กรณีช่วยราชการ)

แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (แบบ 7223)

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7219,แบบ 7220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................

 

 
     
คลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757