>
***สนง.คลังจังหวัดสุรินทร์ เลิกภารกิจแลกเหรียญกษาปาณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แล้ว ประชาชนที่ประสงค์จะแลกเหรียญ ให้ติดต่อขอแลกที่ธนาคารออมสินทุกสาขาต่อไป ***
ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมร่วมแสดงโชว์ชุดสาวกันตรึมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสตรวจราชการ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบ ผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหา พร้อมทั้งหารือข้อราชการกับประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด โดยนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์ พร้อมคณะ คบจ.สุรินทร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์ เป็นประธานการประชุม คณะ คบจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 5/2557 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ คณะ คบจ.สุรินทร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และร่วมหารือข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

 


การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อ

การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online

การส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.257

การยื่นคำขอรับเงินมายังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online

ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online

แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้่างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139

 

 


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th