ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
*** ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp ***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดโครงการประชาสัมพันธ์ พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (UNDO) โดยได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานวานสมาชิกสัมพันธ์ กบข. และนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมาย UNDO ณ ห้องรัตนสยาม รร.ทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) โดยนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจบูรณาการในครั้งนี้ เพื่อติดตามนโยบายการดำเนินการในประเด็นต่างๆ และติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ และนางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 เป็นประธานการประชุมคลังจังหวัดในเขต 3 สัญจร ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดแต่ละแห่ง ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th