ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
ให้ อบต. ที่ Token Key จะหมดอายุ ดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ Token Key แล้วนำมาต่ออายุ ที่ สนง.คลังจังหวัดสุรินทร์ โทร 044-513111 ต่อ 14 หรือ ดาว์นโหลดคู่มือ การเปลี่ยนผู้ถือ GFMIS Token Keyและ การต่ออายุ GFMIS Token key ที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านล่างนี้ค่ะ

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิ ชมดอกกระเจียวบาน ณ อุทธยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว และอุทธยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตามโครงการจัดสวัสดิการและส่งเสริมความผาสุกของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง ภายใต้คอนเซ็ปต์ "87 ไอยรา ตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก" โดยนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557

 

รูปทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาของจังหวัดสุรินทร์ โดยขอความร่วมมือตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่รับสลากฯ จากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ นำสลากฯ มาตั้งแผงจำหน่าย ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในราคา 80 บาท ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ซื้อสลากและต้องการคืนความสุขให้ประชาชน โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าวและเป็นเกียรติในการดำเนินมาตรการดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557

รูปทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ

 

 


การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อ

การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online

การส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.257

การยื่นคำขอรับเงินมายังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online

ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online

แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้่างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139

 

 


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th