homepage aboutus guestbook webboard
 

 

ส ุธี จึงมึผลบุญ
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จุลสารสำนักงานคลัง New update
 
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
 
 
  กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
   
รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย New update

 

 
 
  กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
คำสั่งคณะทำงาน/คณะอนุทำงานการจัดทำ GPP
สถิติผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) แบบ bottom up
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Top down
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
(Management Chart)
ความรู้เกี่ยวกับ GPP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Mail สำนักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
สามารถดาวน์โหลดใบสมัตรได้ที่นี่ New update

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด New update
ใบนำฝากเงินสมาชิก กบข.สำหรับส่งเงินที่รับคืนจากผู้รับบำนาญที่ undo จังหวัดสุพรรณบุร
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ
 
 
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
 

 สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด New update

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพระราชพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้่ว่าราชการ จั้งหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิชย์ เป็นประธาน ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ วันที่ 9 เมษายน 2558่ และเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิชย์ ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 เมษายน 2558 และเข้าร่วมงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ณ ถนนเณรแก้ว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิชย์ เป็นประธาน วันที่ 14 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังเขต 7 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีท่านคลังจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุธี จึงมีผลบุญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การตอนรับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญราชการ พ.ศ.2494 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อ
เสนอแนะ ของหน่วยงานในสังกัด และจากภาคธุรกิจเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานฯ และศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุธี จึงมีผลบุญ) เข้าร่วมงานการแถลงข่าวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานโพธิ์ด้านข้างพระบรมอนุสรณ์ดอนเจดีย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 และร่วมบริจาคของช่วยกาชาด ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุธี จึงมีผลบุญ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด
 

 

หนังสือเวียน / สั่งการ / ประกาศ
 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 04 2 1. 3/ ว 36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน New update

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 158 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 159 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่องรายงาน สถานภาพภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
หนังสือสำนักงานจังหวัด ที่ สพ 0017.3/ว 6185 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่องประกาศรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตร 4 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าน พ.ศ.2556
หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 101 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่องยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 86 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่องการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ ( GFMIS Smart Card )
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 48 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 77 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว
Copyright©2009. สำนักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 03-5535-3936

E-mail   spb@cgd.go.th