homepage aboutus guestbook webboard
 

นางวาสนา  บรรลุผล
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จุลสารสำนักงานคลัง New update
 
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
   
สถิติปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปี 2553
 
  กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
   
รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย New update

 

 
 
  กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
คำสั่งคณะทำงาน/คณะอนุทำงานการจัดทำ GPP
สถิติผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) แบบ bottom up
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ฉบับเต็ม
รายงานภาวะเศรษฐการคลังจังหวัด ฉบับย่อ
ความรู้เกี่ยวกับ GPP
 
 
 
 
 
e-Mail สำนักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
 
   
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ
 
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
 
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดสระเตย หมู้ที่ 1 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมีท่าน ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด New update
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์  เป็นประธาน  ดูรายละเอียด

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ในการเดินทางมาตรวจการติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง การคลัง หอการค้าจังหวัด และ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าวในโกดัง ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียด

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน (9 มกราคม 2557) ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ เป็นประธาน ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 5/2556 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์  เป็นประธาน  ดูรายละเอียด
 

 

หนังสือเวียน / สั่งการ / ประกาศ
 
ที่ สพ 003/ ว 164 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ซึ่งต้องเกษียณอายุและพ้นจากราชการแต่ 1 ตุลาคม 2557 New update
ที่ กค 0421.6/ ว 198 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เรื่อง  การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้่างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่่ 2 ในส่วนภูมิภาค  
ส่วนราชการทั่วไป และโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 7 จะเริ่มใช้งานระบบ e-GP  ระยะที่ 2 ในวันที่  15  มิถุนายน  2555
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ ว 22 ลว 20 มกราคม 2555   เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555     เอกสารแนบพระราชกฤษฎีกา 
แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แบบฟอร์มกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554สามารถ downlond ได้ที่ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง หัวข้อบัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนของ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อ มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ)
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 413 ลว 23 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว
Copyright©2009. สำนักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 03-5535-3936

E-mail   spb@cgd.go.th