homepage aboutus guestbook webboard
 

 

นายสุธี จึงมึผลบุญ
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จุลสารสำนักงานคลัง New update
 
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
   
   
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
   
 
  กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
   
รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย New update

 

 
 
  กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
คำสั่งคณะทำงาน/คณะอนุทำงานการจัดทำ GPP
สถิติผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) แบบ bottom up
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ฉบับเต็ม
รายงานภาวะเศรษฐการคลังจังหวัด ฉบับย่อ
ความรู้เกี่ยวกับ GPP
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Mail สำนักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
 
ใบนำฝากเงินสมาชิก กบข.สำหรับส่งเงินที่รับคืนจากผู้รับบำนาญที่ undo จังหวัดสุพรรณบุร
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ
แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เรื่อง "การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2449"
   
 
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อ
เสนอแนะ ของหน่วยงานในสังกัด และจากภาคธุรกิจเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานฯ และศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 New update ดูรายละเอียด

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุธี จึงมีผลบุญ) เข้าร่วมงานการแถลงข่าวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานโพธิ์ด้านข้างพระบรมอนุสรณ์ดอนเจดีย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 และร่วมบริจาคของช่วยกาชาด ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุธี จึงมีผลบุญ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย เลิศพษ์์ภากรณ์ เป็นประธาน ดูรายละเอียด

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี นางวาสนา บรรลุผล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำวัตถุมงคล "รุ่น สัจจะบารมี" ณ ศาลาสถิตยุทธการ หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (ตีนเป็ด) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นางวาสนา บรรลุผล) และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี 2557 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสมชาย เลิศพงษ์พากรณ์) เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดวังจิก หมู่ที่ 13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก บ้านวังจิก จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โดยมี ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม เป็นประธาน ดูรายละเอียด
 

 

หนังสือเวียน / สั่งการ / ประกาศ
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ New update

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งหนังสือเวียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ ดังนี้

 
ที่ สพ 0003/ว565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
ที่ สพ 0003/ว17 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ สพ 003/ ว 817 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่จะครบ เกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว
Copyright©2009. สำนักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 03-5535-3936

E-mail   spb@cgd.go.th