homepage aboutus guestbook webboard
 

 
 
 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จุลสารสำนักงานคลัง New update
 
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
   
   
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
   
 
  กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
   
รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย New update

 

 
 
  กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
คำสั่งคณะทำงาน/คณะอนุทำงานการจัดทำ GPP
สถิติผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) แบบ bottom up
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ฉบับเต็ม
รายงานภาวะเศรษฐการคลังจังหวัด ฉบับย่อ
ความรู้เกี่ยวกับ GPP
 
 
 
 
 
 
e-Mail สำนักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
 
   
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ
   
ประชาสัมพันธ์ การเช่าบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาครบรอบวันสถาปนา 120 ปี กรมบัญชีกลาง New update
 
ขอเชิญเช่าวัตถุมงคล พระผงสุพรรณ และ เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช New update
 
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
 

โครงการประชุมชี้แจง กลุ่มย่อย ( Focus Group ) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน และ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง ของทางราชการ ของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ด้านหน้า ศาลางกลางจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียด New update

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี นางวาสนา บรรลุผล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำวัตถุมงคล "รุ่น สัจจะบารมี" ณ ศาลาสถิตยุทธการ หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (ตีนเป็ด) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นางวาสนา บรรลุผล) และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี 2557 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสมชาย เลิศพงษ์พากรณ์) เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดวังจิก หมู่ที่ 13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก บ้านวังจิก จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โดยมี ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดสระเตย หมู้ที่ 1 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมีท่าน ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์  เป็นประธาน  ดูรายละเอียด
 

 

หนังสือเวียน / สั่งการ / ประกาศ
 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ New update
ที่ นร 0704/ว42 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินให้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต

ที่ กค 0417.3/363 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง การส่งเรื่อขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ที่ สพ 003/ ว 164 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ซึ่งต้องเกษียณอายุและพ้นจากราชการแต่ 1 ตุลาคม 2557
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว
Copyright©2009. สำนักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 03-5535-3936

E-mail   spb@cgd.go.th