homepage aboutus guestbook webboard
 

 

นายสุธี จึงมึผลบุญ
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จุลสารสำนักงานคลัง New update
 
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
   
   
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
   
 
  กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
   
รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย New update

 

 
 
  กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
คำสั่งคณะทำงาน/คณะอนุทำงานการจัดทำ GPP
สถิติผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) แบบ bottom up
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Top down
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
(Management Chart)
ความรู้เกี่ยวกับ GPP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Mail สำนักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
 
ใบนำฝากเงินสมาชิก กบข.สำหรับส่งเงินที่รับคืนจากผู้รับบำนาญที่ undo จังหวัดสุพรรณบุร
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO New update
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ
   
 
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด New update
สำนักงานคลังเขต 7 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีท่านคลังจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุธี จึงมีผลบุญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การตอนรับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญราชการ พ.ศ.2494 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อ
เสนอแนะ ของหน่วยงานในสังกัด และจากภาคธุรกิจเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานฯ และศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุธี จึงมีผลบุญ) เข้าร่วมงานการแถลงข่าวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานโพธิ์ด้านข้างพระบรมอนุสรณ์ดอนเจดีย์ วันที่ 12 มกราคม 2558 และร่วมบริจาคของช่วยกาชาด ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคลังจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุธี จึงมีผลบุญ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย เลิศพษ์์ภากรณ์ เป็นประธาน ดูรายละเอียด

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี นางวาสนา บรรลุผล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำวัตถุมงคล "รุ่น สัจจะบารมี" ณ ศาลาสถิตยุทธการ หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธาน ดูรายละเอียด
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ออกโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (ตีนเป็ด) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธาน ดูรายละเอียด
 

 

หนังสือเวียน / สั่งการ / ประกาศ
 
หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 101 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่องยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ New update
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 86 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่องการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ ( GFMIS Smart Card ) New update
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 48 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ New update
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 77 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยNew update

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 45 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศNew update

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ ว 9 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธิ์ 2558 เรื่องแก้ไขปรับปรุงหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ืายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ ว 12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องการกำหนดแบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงาน ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าท
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ 09784 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 เรื่องชะลอการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2558)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
ที่ สพ 0003/ ว 137 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่องการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเรื่องการตรวจและอนุมัติบำเหน็จบำนาญ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 38 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยว
ข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2557

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งหนังสือเวียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว
Copyright©2009. สำนักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 03-5535-3936

E-mail   spb@cgd.go.th