homepage aboutus guestbook webboard
 
 

 

ส ุธี จึงมึผลบุญ
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จุลสารสำนักงานคลัง New update
 
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
 
  กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
   
รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย New update
   

 

 
  กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
คำสั่งคณะทำงาน/คณะอนุทำงานการจัดทำ GPP
สถิติผลิตภัณฑจังหวัดสุพรรณบุรี (GPP) แบบ bottom up
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Top down
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
(Management Chart)
ความรู้เกี่ยวกับ GPP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Mail สำนักงานคลัง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รายการค่าปรับปรุงพื้นผิวถนนบ้านพักข้าราชการ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีตกลงราคา New update

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการซื้อ - จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ใบนำฝากเงินสมาชิก กบข.สำหรับส่งเงินที่รับคืนจากผู้รับบำนาญที่ undo จังหวัดสุพรรณบุร
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ
 
 
ภาพข่าว / กิจกรรม
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด New update
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุีรี จัดสัมมนา "โครการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (Management Chart) จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2558 ณ เดอะฮับ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดูรายละเอียด New update
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุม "โครงการแบบจำลองประมาณการเศรษฐกิจ เพื่ิอรับรู้ทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดูรายละเอียด New update

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร การคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2558 ณ บ้านเดือนธารารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 7 ณ ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจัุดอบรม e-GP ระยะที่ 3 ให้กับ เทศบาล, อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ค้าภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชี และรายการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี 127 หน่วย โดยมีวิทยากรจากกรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น นางสรัญญา แปะทอง นักวิชาการเงิน และบัญชีและบัญชีชำนาญการพิเศษ บรรยาย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 (ด้านหลัง) ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุุรี ซ้อมแผนปฏิบัติงานในสถานการ ณ์ฉุกเฉิน (Emergency Operations Plan : EOP) ด้านสารสนเทศ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน ดูรายละเอียด
 

 

หนังสือเวียน / สั่งการ / ประกาศ
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับองค์กร | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว
Copyright©2009. สำนักงานคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 03-5535-3936

E-mail   spb@cgd.go.th

จำนวนผู้เข้าชม