หน้าแรก
นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง
คลังจังหวัดสงขลา
กระทรวงการคลัง
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
ศัพท์ทางเศรษฐกิจ
การประหยัดพลังงาน

หนังสือ กค0409.4/ว 312 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการ หรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

หนังสือที่ กค0422.3/ว 285 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปปีงบประมาณ 2553

หนังสือที่ กค 422.2/ว57เรื่องการปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

หนังสือที่0422.2/ว224เรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส ์(e-Governmeny Procurement)

หนังสือที่กค0422.3/ว247เรื่องพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการ การปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่ 2) 2552

หนังสือที่กค0422.3/ว256เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 
 
กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ
ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552
นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ถิ่นธุรกิจแดนใต้
 
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
E-Mail : snk@cgd.go.th : : Resolution : 1024x768 Pixel : : Design By : สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา http://klang.cgd.go.th/snk/