หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลามีคู่มือ การปฏิบัติงานด้านความผิดทางละเมิดฯ

จำหน่ายราคา เล่มละ 280 บาท

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

8 l.8.57 กค0421.3/ว176 9 ก.ค.57 ผลการประเมินการดำเนินงานตลาดกลางฯ
22d.8.57     การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
7 ก.ค.57

ด่วนที่สุด กค(กวพอ)

0421.3/ว125

2ก.ค.57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
13มิ.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6 มิ.ย.57 กค0409.3/ว129 30พ.ค.57 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน web report ในระบบ gfmis
2 มิ.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23พ.ค.57 กค0422.2/ว39 25เม.ย.57 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาสถานพยาบาลเอกชน
15พ.ค.57     คู่มือการต่ออายุ GFMIS Token key และคู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ
28 เม.ย.57 กค0406.5/ว28 4เม.ย.57 แจ้งบำเหน็จค้ำประกันลูกจ้างประจำ
17เม.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8 เม.ย.57 กค0423.3/ว458 18ธ.ค.56 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี2557

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมฟังแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 2 2557
 • ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น2
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 • สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่5/2557 วันที่ 24 ก.ค. 57 ห้องประชุม CEO ชั้น 5
 • ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) 
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ “ สร้างเครือค่ายและให้คาแนะนา อปท.ในการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ” ปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ ทต.กระแสสินธุ์
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ “ สร้างเครือค่ายและให้คาแนะนา อปท.ในการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ” ปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ ทต.ระโนด
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมงานกิจกรรมทาบุญตักบาตร “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง
 • อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ประชุมผู้บริหารการคลังจังหวัดสงขลา
 • ครั้งที่ 4/ 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานคลังจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมประชุมเพื่อหารือการกาหนดการแก้ปัญหาเรื่องการร้องเรียน
 • ขอความเป็นธรรม ของชาวชุมชนบ้านเตาอิฐ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม CEO
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครอง
 • ส่วนท้องถิ่น โครงการ “ สร้างเครือค่ายและให้คาแนะนา อปท.ในการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ” ปีงบประมาณพ.ศ.2557
 • ณ ทต.สทิงพระ,
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมออมทรัพย
 • ์ทวีโชคครั้งที่ 1/2557 และร่วมจับรางวัลที่ 1 รถยนต์ fortuner. มอบลูกค้า ธกส ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีซึ่งเป็นลูกค้า ธกส สาขาอ.สบ้าย้อยค่ะ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557
 • ณ ห้างบิ๊กซี เอ็กตร้า
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครอง
 • ส่วนท้องถิ่น โครงการ “ สร้างเครือค่ายและให้คาแนะนา อปท.ในการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ”
 • ปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ อบต.น่าหม่อม
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม CSR
 • ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • และสิ่งแวดล้อม CSR ครบทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านศาสนา ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร (บ้าน – วัด – โรงเรียน)
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้า
 • พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552