หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

บปะหน้าซอง

หลักเกณฑ์เบิกจ่ายมาตรการส่งเสริมตำบล ๕ ล้านบาท

 • ประกาศจัดชื้อจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพัก

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

11 พ.ย.58     โครงการตำบลละ 5 ล้าน
10พ.ย.58     แบบรายงาน สรก.58-2 ด้านการบัญชีเบิกจ่าย
4 พ.ย.58 สข0003/ว851 14ต.ค.58 รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16ต.ค.58 สข0003/ว861 16ต.ค.58 แจังสมาชิกเข้าร่วมโครงการกบข. สัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค)ปี2558
8ต.ค.58 กค0406.3/ว109 21ก.ย.58

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลขทรอนิกส์

23ก.ย.58 กค0406.6/ว331   การรายงานสถานะเงินงบประมาณฯ
15ก.ค.58

กค(กวพ)0421.3/

ว299

28ส.ค.58

กค(กวพ)0421.3/ว299

15ก.ค.58 สข0003/ว758 14ก.ย.58 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
10ก.ย.58     เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปี งปม. 58
8ก.ย.58     หนังสือเวียนส่วนราชการ

ดูทั้งหมด

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวและมีประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้ง
 • มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน
 • นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวงสำคัญ ชี้แจงกรอบนโยบายการดำเนินงานและภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ
 • เพื่อนำสงขลา มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • และเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
 • ระดับตำบล จังหวัดสงขลา(ตำบลละ 5 ล้าน)
 • แก่นายอำเภอในจังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

จำนวนผู้เข้าชม Web

Counter
Web Counter

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552