หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

4 ธ.ค.57     ประกาศ..สอบราคาบ้านพักคลังจังหวัด
1 ธ.ค.57     หนังสือเชิญประชุม UNDU
24 พ.ย.57 กค(กวพ)0421.3/ว345 31ต.ค.57 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป้นผู้ทิ้งงาน
24พ.ย.57 กค0421.3/ว313 22ต.ค.57 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
7พ.ย.57     แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีก่อน
7พ.ย.57     โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านพัสดุ

ดูทั้งหมด

  • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา ประชุม คบจ.สงขลา และมอบกระเซ้าดอกไม้กับคบจ.ที่ย้ายมาใหม่
    วันที่ 27 พ.ย.57 สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา อ.เมือง .สงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุ ประจำปี 2558 วันที่ 21-22 พ.ย.57ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมอ สงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาออกแบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค หาดใหญ่ สงขลา วันที่ 17 พ.ย.57
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมถวายพานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวง ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
  • เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 57

 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552