หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

20ก.ค..58 กค0421.3/ว232 1ก.ค.58 ยกเลิกการขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคากลาง
20ก.ค..58     ระเบียบงานพัสด
13ก.ค.58 สข0003/ว551 15มิ.ย.58 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานภาพรวมงบประมาณฯ
6ก.ค.58 สข0003/ว517 6ก.ค.58 โครงการฝึกอบรม (e-GP)ระยะ3
25มิ.ย58 สข55904/ว574 12มิ.ย.58 กิจกรรมปั่นจักรยาน
23มิ.ย.58 กค0406.6/ว.54 11มิ.ย.58 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันฯ
19มิ.ย.58 กค0421.3/ว48 2มิ.ย.58 รายชื่อผู้ทิ้งงาน
19มิ.ย.58 กค(กวพ)0421.3/ว188 27พ.ค.58 E-Market
19มิ.ย.58 กค0421.3/ว46 25พ.ค.58 รายชื่อผู้ทิ้งงาน
19มิ.ย.58 นร0704/ว73 22พ.ค.58 การใช้จ่ายเงินกู้
16พ.ค.58 กค0421.3/ว48 2มิ.ย.58 รายชื่อผู้ทิ้งงาน
16พ.ค.58 กค0428/ว47 29พ.ค.58 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างฯ
21พ.ค.58     หนังสือเวียน GFMIS
6พ.ค.58 กค0420.7/ว148 8เม.ย.58 ซ้อมความเข้าใจฯ UNDO

ดูทั้งหมด

  • นางสาวนงนุษ มหาวงษ์ ลงพื้นที่คลองหอยโข่งตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยพิบัติ
  • ณ ที่ว่าการอ.คลองหอยโข่ง โดยมีท่าน นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่
  • นางสาวนงนุษ มหาวงษ์ ลงพื้นที่คลองหอยโข่งตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยพิบัติณณ ศาลาวัดเชิงแสกลาง อ.กระแสสินธ์
  • นางสาวนงนุษ มหาวงษ์ รองคลังจังหวัดสงขลา ประชุมโครงการการจัดซื้ออจัดจ้าง e-gp ระยะ 3ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา
  • นายวิรัตน์ เศาธยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานGFMIS ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำ การปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  • นางณัจดา หนูสง และคณะกรรมการตรวจบ้านพักคลังจังหวัดสงขลา ณ บ้านrพักคลังจังหวัดสงขลา
  • สำนักนายกรัฐมนตรีเข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

จำนวนผู้เข้าชม Web

Counter
Web Counter

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552