หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลามีคู่มือ การปฏิบัติงานด้านความผิดทางละเมิดฯ

จำหน่ายราคา เล่มละ 280 บาท

 

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

5ก.พ.57     การลงทะเบียนหัวหน้าพัสดุe-gp(ระบบสำรอง)กรณีเร่งด่วน
4 ก.พ.57     รายชื่ออบรมกฏหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
4ก.พ..57 กค(กวพอ)0421.3/พ0029 24ม.ก.56 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุฯ
30ม.ค.57 กค0421.4พิเศษ2/53 24ม.ค.57 การปฏิบัติงานระบบE-gp สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
10ม.ค.57 สข0003/ว00026 8 ม.ค.56 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุ2557
3ธ.ค.56 กค0422.2/พิเศษว2 4 ธ.ค.56 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ
3ธ.ค.56 กค0422.7/ว130 19พ.ย.56 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเลคทรอนิกส์ฯ
3ธ.ค.56 กค0406.4/ว132 25พ.ย.56 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
13พ.ย.56 กค5108/ว4694 26 ธ.ค.56 โครงการชำระหนี้ กองทุน กยศ.
24 ธ.ค.56 กค0420.5/ว461 24 ธ.ค.56 การกำหนดวันที่และวิธีปฏิบัติงานสำหรับงบบุคคลากรและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
23 ธ.ค.56     โครงการฝึกอบรมกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร
23 ธ.ค.56 สข0003/ว768 13 ธ.ค.56 ขอความร่วมมือแจ้งขอมูลหน่วยงาน ( แจ้ง e-mail )
11พ.ย.56 กค0420.1/ว00400 30ต.ค.56 วิธีปฏิบัติบำเหน็จบำนาญ (e-Pension)
11 พ.ย.56 กค0422.3/ว392 24ต.ค.56 พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่4)พ.ศ.2556
11พ.ย.56 กค0421.5/ว391 24ต.ค.56 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์คำนวณราคากลาง
7 พ.ย.56    

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงฯ UNDO

1พ.ย.56 กค0423.3/ว384 18ต.ค.56 แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้างฯ
30ต.ค.56 สข0003/ว726 30ต.ค.56 หนังสือเชิญ..ประชุมชี้แจงการกลับไปใช้บำเหน็จบำนาญ (UNDO )
30ต.ค.56 นร0506/ว159 30ต.ค.56 มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯครั้งที่7/2556
16 ต.ค.56 กค0422.3/ว121 8 ต.ค.56 ประกาศการกำหนดพื้นที่พิเศษในเขตพื้นทจังหวัดชายแดนภาคใต

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน

3 กุมภาพันธ์2557

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
  30 มกราคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา เป็นประธานโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษา อปท.
  30 มกราคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • 13 มกราคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
  10 มกราคม , 2556