หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลามีคู่มือ การปฏิบัติงานด้านความผิดทางละเมิดฯ

จำหน่ายราคา เล่มละ 280 บาท

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

15 ก.ย.57    

เอกสารประกอบการบรรยาย GF สิ้นปี ก.ย.57

ประชุมวันที่ 24 ก.ย.57 เวลา 08.30- 12.00 น.

3ก.ย.57 กค0421.3/ว67 29ก.ค.57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
27ส.ค.57 กค0406.4/ว69 31 ก.ค.57 กำหนดรายชื่อคณก.อนก.เกี่ยวกับสิทธิเบี้ยประชุมฯ
8 lส.ค..57 กค0421.3/ว176 9 ก.ค.57 ผลการประเมินการดำเนินงานตลาดกลางฯ
22ส.ค.57     การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
7 ก.ค.57

ด่วนที่สุด กค(กวพอ)

0421.3/ว125

2ก.ค.57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
13มิ.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6 มิ.ย.57 กค0409.3/ว129 30พ.ค.57 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน web report ในระบบ gfmis
2 มิ.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23พ.ค.57 กค0422.2/ว39 25เม.ย.57 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาสถานพยาบาลเอกชน
15พ.ค.57     คู่มือการต่ออายุ GFMIS Token key และคู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ
28 เม.ย.57 กค0406.5/ว28 4เม.ย.57 แจ้งบำเหน็จค้ำประกันลูกจ้างประจำ
17เม.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8 เม.ย.57 กค0423.3/ว458 18ธ.ค.56 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี2557

  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ประชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางในส่วนภูมิภาค
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงานการแข่งขัน สสส.”สงขลามาราธอน ครั้งที่ 16 “ ประจำปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา
  • ท่านคลังอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านอารีย์ โสมวดี เป็นประธาน
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ.)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552