หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลามีคู่มือ การปฏิบัติงานด้านความผิดทางละเมิดฯ

จำหน่ายราคา เล่มละ 280 บาท

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

8 l.8.57 กค0421.3/ว176 9 ก.ค.57 ผลการประเมินการดำเนินงานตลาดกลางฯ
22d.8.57     การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
7 ก.ค.57

ด่วนที่สุด กค(กวพอ)

0421.3/ว125

2ก.ค.57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
13มิ.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6 มิ.ย.57 กค0409.3/ว129 30พ.ค.57 กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน web report ในระบบ gfmis
2 มิ.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
23พ.ค.57 กค0422.2/ว39 25เม.ย.57 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาสถานพยาบาลเอกชน
15พ.ค.57     คู่มือการต่ออายุ GFMIS Token key และคู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ
28 เม.ย.57 กค0406.5/ว28 4เม.ย.57 แจ้งบำเหน็จค้ำประกันลูกจ้างประจำ
17เม.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8 เม.ย.57 กค0423.3/ว458 18ธ.ค.56 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี2557

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ.)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมงาน คืนความสุขให้ชุมชน

ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยกรมพัฒนาชุมชน

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมร่วมประชุมอนุกรรมการอำนวยการ กระจายอำนาจฯกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เมื่อ19 สิงหาคม 2557

  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับฟังการจัดตั้งศ.ข้อมูลข่าวสาร
  • จากสำนักงานคลังเขต 4 โดยท่านอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมฟังแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 2 2557
  • ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น2
    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
  • สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่5/2557 วันที่ 24 ก.ค. 57 ห้องประชุม CEO ชั้น 5
  • ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552