หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

24 พ.ย.57 กค(กวพ)0421.3/ว345 31ต.ค.57 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป้นผู้ทิ้งงาน
24พ.ย.57 กค0421.3/ว313 22ต.ค.57 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
7พ.ย.57     แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีก่อน
7พ.ย.57     โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านพัสดุ
3พ.ย.57 ที่กค(กวพอ)0421.3/ว228 2ก.ย.57 เพิ่มความคล่องตัวเรื่องพัสดุฯ
27 ต.ค.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
13 ต.ค .57     บำเหน็จค้ำประกัน รายเดือน
13 ต.ค.57     e-GP ระยะ 2
30 ก.ย.57     สิทธิค่าเช่าบ้าน+ช่วยเหลือผู้สั่งงดบำนาญฯ
15 ก.ย.57    

เอกสารประกอบการบรรยาย GF สิ้นปี ก.ย.57

ประชุมวันที่ 24 ก.ย.57 เวลา 08.30- 12.00 น.

17 ก.ย.57 สข0003/ว986 16ก.ย.57 รายงานการเงินของ อปท.
3ก.ย.57 กค0421.3/ว67 29ก.ค.57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
27ส.ค.57 กค0406.4/ว69 31 ก.ค.57 กำหนดรายชื่อคณก.อนก.เกี่ยวกับสิทธิเบี้ยประชุมฯ
8 lส.ค..57 กค0421.3/ว176 9 ก.ค.57 ผลการประเมินการดำเนินงานตลาดกลางฯ
22ส.ค.57     การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
7 ก.ค.57

ด่วนที่สุด กค(กวพอ)

0421.3/ว125

2ก.ค.57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

ดูทั้งหมด

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัสดุ ประจำปี 2558 วันที่ 21-22 พ.ย.57ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมอ สงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาออกแบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค หาดใหญ่ สงขลา วันที่ 17 พ.ย.57
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมถวายพานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวง ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
 • เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 57
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า นครหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 13 พ.ย. 57
 • สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่7/2557 วันที่ 28 ตุลาคม57 ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่)
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
 • สนง.คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 เมื่อ 21 ต.ค 57
 • ณ บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจงสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงาน"คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดงานในช่วงเช้านายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ และนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552