หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

4 ธ.ค.57     ประกาศ..สอบราคาบ้านพักคลังจังหวัด
1 ธ.ค.57     หนังสือเชิญประชุม UNDU
24 พ.ย.57 กค(กวพ)0421.3/ว345 31ต.ค.57 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป้นผู้ทิ้งงาน
24พ.ย.57 กค0421.3/ว313 22ต.ค.57 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
7พ.ย.57     แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีก่อน
7พ.ย.57     โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านพัสดุ

ดูทั้งหมด

  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาและจุดเทียนชัยถวายพระพร5 ธันวาคม 2557
  • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 7 ธ.ค. 57 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมเป็นวิทยากรวิทยากรบรรยายกฎหมาย Undo. ให้แก่ข้าราชการบำนาญและข้าราชการปัจจุบันวันที่ 10-12 ธ.ค. 57 ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมเมอเมด สงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมเป็นวิทยากรวิทยากรบรรยายกฎหมาย Undo. ให้แก่บุคลากในสังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 8 ธ.ค. 57 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่
  • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมเป็นวิทยากรวทยากรบรรยายกฎหมาย Undo. ให้แก่บุคลากรใน สังกัดสำนักงาน มทบ.42 วันที่ 1 ธ.ค.57 ณ มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมเป็นวิทยากรวิทยากรบรรยายกฎหมาย Undo. ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา วันที่ 28 พ.ย. 57 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน สงขลา

 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552