หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

21พ.ค.58     หนังสือเวียน GFMIS
6พ.ค.58 กค0420.7/ว148 8เม.ย.58 ซ้อมความเข้าใจฯ UNDO
6พ.ค.58 กค0406.4/ว30 3เม.ย.58 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน
23เม.ย.58 สข0003/ว282 21เม.ย.58 หนังสือเวียนถึงส่วนราชการผู้เบิก
23เม.ย.58 สข0003/ว280 21เม.ย.58 ประเมินและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
21เม.ย.58     หนังสือเวียน GFMIS
8เม.ย.58     หนังสือเวียนหนังสือคำประกัน และเงินค่าครองชีพ
2เม.ย.58 สข0003/ว237 2เม.ย.58 การเรียกลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
26มี.ค.58     โครงการคลังสัญจร (Mobile Clinc)
25มีค.58     แนวทางการตรวจสอบบัญชี มี.ค.58

ดูทั้งหมด

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.หาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวันที่ 15 พ.ค.58
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.สทิงพระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสทิงพระ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.ระโนด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระโนด เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.กระแสสินธ์
 • ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระแสสินธ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.58
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.บางกล่ำณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกล่ำ์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.58

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552