หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP ระบบ e-Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

23เม.ย.58 สข0003/ว282 21เม.ย.58 หนังสือเวียนถึงส่วนราชการผู้เบิก
23เม.ย.58 สข0003/ว280 21เม.ย.58 ประเมินและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
21เม.ย.58     หนังสือเวียน GFMIS
8เม.ย.58     หนังสือเวียนหนังสือคำประกัน และเงินค่าครองชีพ
2เม.ย.58 สข0003/ว237 2เม.ย.58 การเรียกลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
26มี.ค.58     โครงการคลังสัญจร (Mobile Clinc)
25มีค.58     แนวทางการตรวจสอบบัญชี มี.ค.58
20มี.ค.58     หนังสือเวียน GFMIS
13มี.ค.58 กค0410.2/ว17 27ก.พ.58 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด
13มี.ค.58 กค0420.7/ว68 26ก.พ.58 ขอเพิ่มบำนาญ undo
13มี.ค.58 กค0406.5/ว9 16ก.ค.58 แก้ไขแบบหนังสือการใช้เงินคืนฯ
9มี.ค.58 กค0421.5/ว38 5ก.พ.58 แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
9มี.ค.58 กค0421.3/07714 25ก.พ.58 แจ้งเวียนตัวอย่างและแนวปฏิบัติหนังสือค้ำประกัน
25ก.พ.58 กค0423.3/ว28 28ม.ค.58 การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรฯ
9ก.พ.58     รายชื่อผู้ทิ้งงาน
22ธ.ค.58     แนวปฏิบัติทางบัญชีฯ
14ม.ค.58     โครงการชี้แจงนายทะเบียน,ผู้จัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ

ดูทั้งหมด

  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ นำคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาส 60 พรรษา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมถวายพวงมาลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๘โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา บรรยายโครงการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ  ในวันที่ 3 เมษายน 2558
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552