หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

บปะหน้าซอง

 

 

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

8ต.ค.58 กค0406.3/ว109 21ก.ย.58

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลขทรอนิกส์

23ก.ย.58 กค0406.6/ว331   การรายงานสถานะเงินงบประมาณฯ
15ก.ค.58

กค(กวพ)0421.3/

ว299

28ส.ค.58

กค(กวพ)0421.3/ว299

15ก.ค.58 สข0003/ว758 14ก.ย.58 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
10ก.ย.58     เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปี งปม. 58
8ก.ย.58     หนังสือเวียนส่วนราชการ

ดูทั้งหมด

 • สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • และเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดสงขลา(ตำบลละ 5 ล้าน) แก่นายอำเภอในจังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ทำพิธีรับบัตรขอบคุณพระราชทาน
 • กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
 • หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินบูรณปฏิสังขรณ
 • ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ พระประจำจังหวัดสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดร่วมสัมนา
 • โครงการzone9รวมพลัง พัฒนางานคลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green economy
 • นางสาวนงนุษ มหาวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดสงขลา
 • ห้ องป ะชุมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 ก.ย.58
 • นายวิรัตน์ เศาธยะนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ ห้องป ะชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ก.ย.58

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

จำนวนผู้เข้าชม Web

Counter
Web Counter

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552