หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลามีคู่มือ การปฏิบัติงานด้านความผิดทางละเมิดฯ

จำหน่ายราคา เล่มละ 280 บาท

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

17เม.ย.57     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8 เม.ย.57 กค0423.3/ว458 18ธ.ค.56 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี2557
14มี.ค.57 กค0409.3/ว8 9ม.ค.57 แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บฯ
13มี.ค.57 กค0420.5/04996 6มี.ค.57 มาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3มี.ค..57 กค0422.3/ว12 18ก.พ.57 การประกาศกำหนดพื้นที่พิเศษ ประจำปี2557
3มี.ค..57 กค0422.3/ว21 13ก.พ.57 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
27ก.พ.57 กค0423.3/ว18 12ก.พ.57 แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย
27ก.พ.57 กค0423.3/ว16 12ก.พ.57 ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองฯจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
27ก.พ.57     สื่อบรรยายในการเสริมสร้างความรู้กฏหมายระเบียบ
5ก.พ.57     การลงทะเบียนหัวหน้าพัสดุe-gp(ระบบสำรอง)กรณีเร่งด่วน
4 ก.พ.57     รายชื่ออบรมกฏหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
4ก.พ..57 กค(กวพอ)0421.3/พ0029 24ม.ก.56 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุฯ
30ม.ค.57 กค0421.4พิเศษ2/53 24ม.ค.57 การปฏิบัติงานระบบE-gp สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
10ม.ค.57 สข0003/ว00026 8 ม.ค.56 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุ2557
3ธ.ค.56 กค0422.2/พิเศษว2 4 ธ.ค.56 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ
3ธ.ค.56 กค0422.7/ว130 19พ.ย.56 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเลคทรอนิกส์ฯ
3ธ.ค.56 กค0406.4/ว132 25พ.ย.56 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
13พ.ย.56 กค5108/ว4694 26 ธ.ค.56 โครงการชำระหนี้ กองทุน กยศ.

นางชเนตตี  ฉุ้นประดับ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันนี้จะเป็นพวงมาลาที่ทำจากผลไม้ ที่พระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

9 เมษายน 2557

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2557 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา วันที่ 6 เม.ย. 57

9 เมษายน 2557

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมลงพื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และส่วนราชการร ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

4 เมษายน 2557

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4 เมษายน 2557

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

1 เมษายน 2557

นางอุไรวรรณ  บรรจุสุวรรณ ร่วมการประชุมการสร้างหุ้นส่วนและแนวร่วม(Partner) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นระหว่างสำนักการเงินการคลัง สำนักงานคลังเขต9 และสำนักงานคลังในพื้นที่

25 มีนาคม 2557