ภาพกิจกรรม

นางวิลัดดา  ศรีประดิษฐ์  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เมื่อวันพุธที่  25  เมษายน  2555   ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก