สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ว่าที่ร้อยตรีพลวัต วรเมธากร

คลังจังหวัดสมุทรปราการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มงานระบบริหารการคลัง
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

นางสาวเนาวรัตน์ ยิ้มเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวบุพผา อินทรสูตร

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

นางศรีสมร เทศงามถ้วน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ว่าง-

 

นายอุดม เล็กสุวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจันทร์ทิพย์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอำนวยพร รุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นางอัจฉรา ปิติพันธ์สลามกุล

นักวิชาการการคลัง

 

นางสาวพรรณิภา เล็กสุวัฒน์

นักวิชาการคลัง

 

 

 

 

 

นางสาวศริญญา ชูพัฒน์

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 

นายสมศักดิ์ สิทธิมาลัยรัตน์

เจ้าหน้าที่การคลัง

 

 

 

นางสาวนัยนา สามเสน

เจ้าพนักงานการคลัง

 

นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล่ำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

 

 


บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา ประกอบด้วย
ข้าราชการ 10 คน

พนักงานราชการ 2 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน