สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ว่าที่ร้อยตรีพลวัต วรเมธากร

คลังจังหวัดสมุทรปราการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มงานระบบริหารการคลัง
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

นางสาวเนาวรัตน์ ยิ้มเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวบุพผา อินทรสูตร

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

นางศรีสมร เทศงามถ้วน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายอุดม เล็กสุวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจันทร์ทิพย์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอำนวยพร รุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

 

นางสาวพรรณิภา เล็กสุวัฒน์

นักวิชาการคลัง

 

 

 

 

 

นางสาวศริญญา ชูพัฒน์

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนัยนา สามเสน

เจ้าพนักงานการคลัง

 

นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นางอัจฉรา ปิติพันธ์สลามกุล

นักวิชาการการคลัง

 

 

 

นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล่ำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

นายสมศักดิ์ สิทธิมาลัยรัตน์

เจ้าหน้าที่การคลัง

 


บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา ประกอบด้วย
ข้าราชการ 10 คน

พนักงานราชการ 2 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน