สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

นายมนต์ดนัย ดวงเด่น

คลังจังหวัดสมุทรปราการ


ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มงานระบบริหารการคลัง
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

นางสาวเนาวรัตน์ ยิ้มเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไพรงาม ศิริผันแก้ว

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางศรีสมร เทศงามถ้วน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ว่าง

 

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายอุดม เล็กสุวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจันทร์ทิพย์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอำนวยพร รุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

จ่าโทอมร จิตรักธรรม

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ สิทธิมาลัยรัตน์

เจ้าหน้าที่การคลัง

นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกาิร

 

 

นางพัชรี เรืองสวัสดิ์

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

 

 

ว่าง

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวนัยนา สามเสน

เจ้าพนักงานการคลัง

นางสาวศิริธร สิริวิทูร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

นางอัจฉรา ปิติพันธ์สลามกุล

นักวิชาการการคลัง

นางสาวศริญญา ชูพัฒน์

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

 

นายอดิวุฒิ เล็กสุวัฒน์

นักวิชาการการคลัง


บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา ประกอบด้วย
ข้าราชการ 11 คน

พนักงานราชการ 2 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน