| ประวัติจังหวัดฯ| สถานที่ตั้งของจังหวัด ฯ | แผนที่จังหวัด ฯ | ข้อมูลจังหวัด ฯ
:: เมนูหลัก ::
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างกลุ่มงาน
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน CFO
กลุ่มงาน GFMIS
:: ข้อมูลหน้ารู้ ::
กฏหมาย/ระเบียบการคลัง
การเงินการคลัง
การบัญชีตรวจสอบภายในภาครัฐ
ไทยเข้มแข็ง 2555
สวัสดิการรักษาพยาบาล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือเวียน
ประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงาน
การขึ้นทะเบียนเสนอราคา
ข่าวมุมวิชาการ
GPP
:: มุมบริการ ::
แผนภูมิการปฏิบัติราชการ

GFMIS

สาระหน้ารู้ Undo&Redo

สาระน่ารู้ e-Gp
ที่อยู่สำนักงาน

ค้นหาที่Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชม

ประมวลภาพกิจกรรม


นายมนต์ดนัย ดวงเด่น คลังจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล บางนา

ข่าวประชาสัมพันธ
ข้อมูลสถิติผลงาน

- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

จุลสารปี 2555
- เดือนมกราคม 2555
- เดือนกุมภาพันธ์ 2555
- เดือนมีนาคม 2555
- เดือนเมษายน 2555
- เดือนพฤษภาคม 2555
- เดือนมิถุนายน 2555
- เดือนกรกฎาคม 2555
- เดือนสิงหาคม 2555
- เดือนกันยายน 2555
-เดือนตุลาคม 2555
-เดือนพฤศจิกายน 2555-เดือนธันวาคม 2555
-เดือนมกราคม 2556
-เดือนกุมภาพันธ์ 2556

-เดือนมีนาคม 2556
-เดือนเมษายน 2556
-เดือนพฤษภาคม 2556
-เดือนมิถุนายน 2556
-เดือนกรกฎาคม 2556
-เดือนสิงหาคม 2556
กลุ่มงานวิชาการคลังการบัญชี
-
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ"พัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 3"
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.

รายงานการอนุมัติการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐสถิติผลงาน

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

ปี 2557
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2557(ฉบับที่ 1)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2557(ฉบับที่ 2)

ปี 2556
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 1)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 2)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 3)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 4)

ปี 2555
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 1)
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 2)
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 3)
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 4)


สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการแบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ. 2555 และประมาณการปีพ.ศ. 2556

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการแบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ. 2554 และประมาณการปีพ.ศ. 2555

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2553( GPP)

รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

ปี พ.ศ.2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 2557

- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2557

- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2557
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนเมษายน 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤษภาคม 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมิถุนายน 2557
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกรกฎาคม 2557

- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม 2557

ปี พ.ศ.2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 2556
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนเมษายน2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤษภาคม 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมิถุนายน 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกรกฎาคม 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน 2556
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 2556
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนธันวาคม 2556 


นายมนต์ดนัย ด่วงเด่น
คลังจังหวัดสมุทรปราการ
คลังจังหวัด,คลังเขต
LINKจังหวัดต่าง ๆ


230
ร่วมลงนามถวายพระพร