| ประวัติจังหวัดฯ| สถานที่ตั้งของจังหวัด ฯ | แผนที่จังหวัด ฯ | ข้อมูลจังหวัด ฯ
:: เมนูหลัก ::
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างกลุ่มงาน
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน CFO
กลุ่มงาน GFMIS
:: ข้อมูลหน้ารู้ ::
กฏหมาย/ระเบียบการคลัง
การเงินการคลัง
การบัญชีตรวจสอบภายในภาครัฐ
ไทยเข้มแข็ง 2555
สวัสดิการรักษาพยาบาล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือเวียน
ประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงาน
การขึ้นทะเบียนเสนอราคา
ข่าวมุมวิชาการ
GPP
:: มุมบริการ ::
คู่มือประชาชน
แผนภูมิการปฏิบัติราชการ
ตำบลละ 5 ล้านบาท

แผนภูมิการปฏิบัติราชการ

GFMIS

สาระหน้ารู้ Undo&Redo

e-Gp ระยะที่ 3
ที่อยู่สำนักงาน

ค้นหาที่Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชม

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ
ข้อมูลสถิติผลงาน

- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ช้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

จุลสารปี 2555
- เดือนมกราคม 2555
- เดือนกุมภาพันธ์ 2555
- เดือนมีนาคม 2555
- เดือนเมษายน 2555
- เดือนพฤษภาคม 2555
- เดือนมิถุนายน 2555
- เดือนกรกฎาคม 2555
- เดือนสิงหาคม 2555
- เดือนกันยายน 2555
-เดือนตุลาคม 2555
-เดือนพฤศจิกายน 2555-เดือนธันวาคม 2555
-เดือนมกราคม 2556
-เดือนกุมภาพันธ์ 2556

-เดือนมีนาคม 2556
-เดือนเมษายน 2556
-เดือนพฤษภาคม 2556
-เดือนมิถุนายน 2556
-เดือนกรกฎาคม 2556
-เดือนสิงหาคม 2556
กลุ่มงานวิชาการคลังการบัญชี
-
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ"พัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 3"
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.

รายงานการอนุมัติการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐสถิติผลงาน

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

ปี 2558
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2558(ฉบับที่ 1)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2558(ฉบับที่ 2)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2558(ฉบับที่ 3)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2558(ฉบับที่ 4)

ปี 2557
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2557(ฉบับที่ 1)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2557(ฉบับที่ 2)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2557(ฉบับที่ 3)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2557(ฉบับที่ 4)

ปี 2556
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 1)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 2)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 3)
สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2556(ฉบับที่ 4)

ปี 2555
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 1)
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 2)
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 3)
- สถิติรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555(ฉบับที่ 4)


สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการแบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ. 2555 และประมาณการปีพ.ศ. 2556

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการแบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ. 2554 และประมาณการปีพ.ศ. 2555

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2553( GPP)

รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

ปี พ.ศ.2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 2558
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนเมษายน 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤษภาคม 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมิถุนายน 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกรกฎาคม 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน 2558
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2558
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 2558

ปี พ.ศ.2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 2557

- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2557

- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2557
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนเมษายน 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤษภาคม 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมิถุนายน 2557
-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกรกฎาคม 2557

-
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 2557
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนธันวาคม 2557
 


ว่าที่ร้อยตรีพลวัต วรเมธากร
คลังจังหวัดสมุทรปราการ
มือถือ 086-123-9339

คลังจังหวัด,คลังเขต
LINKจังหวัดต่าง ๆ


230
ร่วมลงนามถวายพระพร