<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
  สรุปประจำเดือน
  หนังสือเวียนล่าสุด

      
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      ข่าวสารประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2495 [Undo]
      
การปฏิบัติงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิ Undo ของส่วนราชการ ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
 

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ อปท.ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมท่าฉลอม (501) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
พร้อมเจ้าหน้าที่สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

   
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
 
  
              การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ปี พ.ศ.2557)
             
 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ปี พ.ศ.2558) 
  
              จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
              สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

              
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
              ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร 
**โปรโมชั่น ลดราคา สำหรับผู้สนใจ**
วัตถุมงคล <<ราคาพิเศษ>>

ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล "พระพุทธสิทธัตถาศาสดา"
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 120 ปี กรมบัญชีกลาง

หนังสือ <<ราคาพิเศษ>>
    หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ลดเหลือ 480 บาท
    คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลดเหลือ 144 บาท
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลดเหลือ 224 บาท
    คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ลดเหลือ 240 บาท
    หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รวม 4 เล่ม) ลดเหลือ 480 บาท
 

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388
โทรสาร ต่อ 25 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: cfo_smk@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558