<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
     
  
 
  สรุปประจำเดือน
  หนังสือเวียนล่าสุด

      
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ค้ากับภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร
      
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP ระยะที่ 3
      
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2495 [Undo]
      
การปฏิบัติงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิ Undo ของส่วนราชการ ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
 

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ติดตามการบันทึกบัญชีและการจัดทำ
รายงานการเงินของ อปท. พร้อมติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP อปท. และการใช้งานในระบบ GFMIS อปท.
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ อบต.โคกขาม และ
ณ อบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รุ่น รวม 170 คน
ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประุชุมนวัตกรรมเทคโนโลยี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ติดตามการบันทึกบัญชีและการจัดทำ
รายงานการเงินของ อปท. พร้อมติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP อปท. และการใช้งานในระบบ GFMIS อปท.
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ทต.ท่าจีน และ
เวลา 13.00 น. ณ ทต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

   
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
 
  
 ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาคร (18 พ.ค. 58)
  
 จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
 สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
 ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ปี พ.ศ.2557) (ปี พ.ศ.2558 
**โปรโมชั่น ลดราคา สำหรับผู้สนใจ**
วัตถุมงคล <<ราคาพิเศษ>>

ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล "พระพุทธสิทธัตถาศาสดา"
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 120 ปี กรมบัญชีกลาง

หนังสือ <<ราคาพิเศษ>>
    หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ลดเหลือ 480 บาท
    คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลดเหลือ 144 บาท
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลดเหลือ 224 บาท
    คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ลดเหลือ 240 บาท
    หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รวม 4 เล่ม) ลดเหลือ 480 บาท
 

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388, 0-3442-6040
โทรสาร ต่อ 324 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: smk_cgd@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558