**สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว คิดค้นโปรแกรม Account Audit Program Help ช่วยในการตรวจสอบบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชีของกรมบัญชีกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี จึงขอเชิญชวนสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ Download Program และคู่มือการใช้งาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือแนะนำโปรแกรมได้ที่ โทร 0-3742-5001-3 E-mail :skw@cgd.go.th ประชุมชี้แจงขั้นตอนการรับและนำส่งUndo
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด -->

กรมบัญชีกลางได้จัดทำวิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ทั้งหมด 12 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                  
1.สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่
2.สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                              
3.หลักการระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)                                                          
4.หลักการระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
5. ภาพรวมระบบ e-GP (animation)                                           
6. ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (animation)                        
7. ระบบ e-market (animation)                                         
8. ระบบ e-bidding (animation)                                            
9. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ                                                                
10.สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ                                             
11. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ                                                    
12. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
                                       
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
- วิธีการค้นหารหัส GPSC
- ตัวอย่างวิธีการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
- ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ "สมาชิก กบข UNDO หรือไม่ ???"
- แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปี 2557
- ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 11 เครื่องพร้อมติดตั้ง
- ขอความร่วมมือการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.ผ่านระบบ e-pension พร้อมการยื่นขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (ว0044 ลว พ.ค.2557)
- ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา (สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว 037-425001-3)

- วิธีเรียกดูเลขที่เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ
- ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (ศตภ)
- มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- จำหน่ายคู่มือและระเบียบต่างๆ

 
  

- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่ กค (กวพ)0421.3/ว230 ลว 30 มิ.ย.58 (10 ก.ค.58)

- ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่ 2)ว222 ลว 26 มิ.ย.58 (10 ก.ค.58)
- แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ช.ค.บ.)ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง ที่ กค 0406.5/ว62 ลว 30 มิ.ย.58(10 ก.ค.58)
- ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่งดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดัวยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์พ.ศ.2549ว213 ลว 23 มิ.ย.58
(30 มิ.ย.58)

- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว. 4 มิ.ย.2558(25 มิ.ย.58)

- การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ที่ กค 0428/ว42 ลว 8 พ.ค. 58 (25มิ.ย.58)
- ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding)ว169

- ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่ม ข้อ139เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0421.3/ว168 ลว 7 พ.ค.58 (15พ.ค.58)

- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสูงใจ ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว41 ลว 29 เม.ย.58 (15 พ.ค.58)
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว38 ลว 28 เม.ย.58(15 พ.ค.58)
- การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว140 ลว 1 เม.ย. 2558 (17 เม.ย. 58)

- วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบGFMIS ที่ กค 0409.3/ว134 ลว 31 มี.ค.58(17 เม.ย.58)
        
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์  037-425001-3  โทรสาร  037-425002  E-mail : skw@cgd.go.th
Content for New Div Tag Goes Here