**สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว คิดค้นโปรแกรม Account Audit Program Help ช่วยในการตรวจสอบบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชีของกรมบัญชีกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี จึงขอเชิญชวนสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ Download Program และคู่มือการใช้งาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือแนะนำโปรแกรมได้ที่ โทร 0-3742-5001-3 E-mail :skw@cgd.go.th


สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด -->

 

- แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปี 2557
- ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 11 เครื่องพร้อมติดตั้ง

-ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

-ขอความร่วมมือการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.ผ่านระบบ e-pension พร้อมการยื่นขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (ว0044 ลว พ.ค.2557)

-ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา (สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว 037-425001-3)

-วิธีเรียกดูเลขที่เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ
-ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (ศตภ)
-แจ้งข่าวการใช้งานในระบบ e- gp
-การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-gp(ระบบสำรอง)กรณีความจำเป็นเร่งด่วน
- มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- จำหน่ายคู่มือและระเบียบต่างๆ


เ ดือนกันยายน 57
เดือนสิงหาคม 57
เดือนกรกฎาคม 57
เดือนมิถุนายน 57

เดือนพฤษภาคม 57
เดือนเมษายน 57
เดือนมีนาคม 57
เดือนกุมภาพันธ์ 57
เดือนมกราคม 57
เดือนธันวาคม 56
เดือนพฤศจิกายน 56
เดือนตุลาคม
56


ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ(ว82ลว 1 ก.ย.57)(11 ก.ย. 57)
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(ว78ลว 29 ส.ค.57)(11 ก.ย. 57)
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(ว 224 ลงวันที่ 29 ส.ค. 57)(11 ก.ย. 57)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน(ว77 ลว 28 ส.ค. 57)(11 ก.ย.57)
ซ้อมควาามเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(ว218)(ลว 22 ส.ค. 57) (29 ส.ค.57)
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน(ว217)(ลว21ส.ค.57)(29ส.ค.57)
การเพิ่มช่องความคล่องตัวในการปฏิบัติรามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549ฯ(ว165 ลว 2ก.ค.57)(8ก.ค.57)
ค่าตอบแทนคณะกรรมกการหรือคณะอนุกรรมการ (กค 0406.4/ว49)ลว23 มิ.ย.57(3/7/57)

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS (กค 0409.3/ว129 ลว30 พ.ค. 57)(10/06/2557)

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดดครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (กค 0409.3/ว129 ลว 30 พ.ค.57) (10/06/2557)

ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานรัฐบาลอิเล้กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ทก(สรอ) 510/2557/ว973 (10/06/2556
ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเทอร์เน็ท จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฯ ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว106 ลว 30/04/2557(12/05/2557)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค้ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว95 ลว 25/04/2557) 12/05/2557
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web report (MIS Static)สำหรับผู้บริหารระดับกรม (ที่ กค 0409.2/ว97 ลว 25/04/2557 ) 12/05/2557

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด กค 0422.3/ว 80 ลว. 8 เม.ย. 57) 10/04/2557

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online (กค 0409.3/ว 66 ลว 28 มี.ค. 57) 10/04/2557

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป้นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ ว28 ลว 4 เม.ย.57) 09042557
แนวปฏิทางการบัญชี เรื่องเงินลงทุน (ที่ กค 0423.2/ว 70 ลว 2 เม.ย.57 ) 09/04/2557
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)ย้อนหลัง (ที่ กค 0409.3/ว 68 ลว 31 มี.ค. 57) 08/04/255

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (ด่วนที่สุด กค 0406.5/ว75 ลว 3 เมษายน 2557) 08/04/2557
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/07613 ลว 27 มี.ค. 57) 08/04/2557

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก(ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 65 ลว 27 มี.ค. 57) 08/04/2557 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา(ที่ กค 0421.3/ว62 ลว 25 มี.ค. 57) 03/04/2557
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (ที่ กค 0420.7/ว63 ลว 25 มี.ค. 57) 03/04/2557
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(ที่ กค 0409.3/ว59 ลว 21 มี.ค. 2557) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ที่ กค 0406.6/ว 21 ลว.20 มี.ค. 57) 03/04/2557
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ว56)(21/03/2557)

แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบe-gpภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-gp ไม่สามารถปฏิบัติงานได้(ว45)(13/03/2557)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน(ว16)(4/03/2557)
ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวนต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ว24)(20/2/2557)
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ว13)(18/2/2557)
การประกาศกำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547(ว12)(18/2/2557)

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว21)(13/02/2557)
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง (ว16)(12/02/2557)
การปฏิบัติงานระบบe-GPสำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ(ว.พิเศษ2/57)(24/1/2557) แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (ว.พิเศษ 1/57)(14/1/57)
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่านGFMIS Web Onlineโดยการแนบไฟล์(Exel form) (ว8)(9/1/2557) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง(ว7)(9/1/2557)


        
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์  037-425001-3  โทรสาร  037-425002  E-mail : skw@cgd.go.th
Content for New Div Tag Goes Here