**สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว คิดค้นโปรแกรม Account Audit Program Help ช่วยในการตรวจสอบบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชีของกรมบัญชีกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี จึงขอเชิญชวนสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ Download Program และคู่มือการใช้งาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือแนะนำโปรแกรมได้ที่ โทร 0-3742-5001-3 E-mail :skw@cgd.go.th 


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จำกัด
เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด -->

- วิธีการค้นหารหัส GPSC
- ตัวอย่างวิธีการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  
- ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ "สมาชิก กบข UNDO หรือไม่ ???"
- แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปี 2557
- ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 11 เครื่องพร้อมติดตั้ง
- ขอความร่วมมือการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.ผ่านระบบ e-pension พร้อมการยื่นขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (ว0044 ลว พ.ค.2557)
- ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา (สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว 037-425001-3)

- วิธีเรียกดูเลขที่เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ
- ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (ศตภ)
- มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- จำหน่ายคู่มือและระเบียบต่างๆ

 
เ ดือนกันยายน 58
เดือนสิงหาคม 58
เดือนกรกฎาคม 58
เดือนมิถุนายน 58

เดือนพฤษภาคม 58
เดือนเมษายน 58
เดือนมีนาคม 58
เดือนกุมภาพันธ์ 58
เดือนมกราคม 58
เดือนธันวาคม 57
เดือนพฤศจิกายน 57
เดือนตุลาคม
57รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว. 4 มิ.ย.2558(25 มิ.ย.58)
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ที่ กค 0428/ว42 ลว 8 พ.ค. 58 (25มิ.ย.58)
ักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)ว169

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่ม ข้อ139เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0421.3/ว168 ลว 7 พ.ค.58 (15พ.ค.58)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสูงใจ ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว41 ลว 29 เม.ย.58 (15 พ.ค.58)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว38 ลว 28 เม.ย.58(15 พ.ค.58)
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว140 ลว 1 เม.ย. 2558 (17 เม.ย. 58)

วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบGFMIS ที่ กค 0409.3/ว134 ลว 31 มี.ค.58(17 เม.ย.58)

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผุ้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 15 )พ.ศ. 2558 ที่ กค 0406.5/ว127 ลว 30 มี.ค. 58(7 เม.ย.58)รายละเอียด 1 รายละเอียด 2
คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ 5 ที่ กค 0422.2/ว125 ลว 27 มีนาคม 2558 (7 เม.ย. 58)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการและทหารกองประจำการ ที่ กค 0420.9/ว126 ลว 27 มี.ค 58(7เม.ย.58)
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online muj d8 0409.3/; 129 ลว 30 มี.ค.58 (7เม.ย.58)
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ลว 16 มีนาคม 2558 (23 มี.ค.58)
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบGFMIS ที่ กค 0409.3/ว112 ลว 20 มี.ค. 58 (23 มี.ค. 58)
แนวทางวิฏธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ ว22(23 มี.ค.58)
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 20)พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาฯว15 ลส 16 มี.ค.58(23มี.ค.58)
ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว101 ลว 13 มี.ค. 58(23มี.ค.58)
การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้(GFMIS Smart Card)ที่ กค 0409.4/ว86 ลว 9 มี.ค.2558 (23 มี.ค.58)
การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากะนยาคารประเภทออมทรัพย์ที่ กค 0423.3/ว77 ลง 3 มี.ค.58 (23 มี.ค.58)
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDกค 0420.7/ว68 ลว 26 ก.พ. 58(23 มี.ค.58)
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน(แบบ ชงค.)หนังสือสัญญาค้ำประกัน(แบบคปก.)ฯ ว9 ลว16ก.พ.58(13 ก.พ.58)
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ ที่ กค 0410.2/ว12 ลว 27 ก.พ. 58 (23 มี.ค.58)
ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ กค 0423.2/ว24 ลว 20 ก.พ. 57 (23 มี.ค.58)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอกนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding)ว64 ลว 23 ก.พ.58 (13 ก.พ.58)
การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ว32 ลว 2 ก.พ.58 (13ก.พ.58)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยื(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ว50 ลว 11 ก.พ. 58(13 ก.พ.58)

การพัฒนาปรับปรุงระบบe-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย ว37 ลว 4 ก.พ.58(13 ก.พ.58)

การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ว38 ลว 5 ก.พ.58(13 ก.พ.58)

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web ONline ของหน่วยเบิกจ่ายว28 ลว. 28 ม.ค. 58(13 ก.พ.58)
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว122 ลว 8 ธ.ค. 57 (30 ธ.ค. 57)

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ ว114 ลว 25 พ.ย. 57 (30 ธ.ค.57)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS ว383 ลว 4 ธ.ค. 57 (30 ธ.ค.57)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็ฯเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ว 346 ลว 24 พ.ย. 57 (30 ธ.ค. 57)
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ว373 ลว 25 พ.ย. 57 (30 ธ.ค. 57)
การขยายเวลาเก้บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนูนทั่วไปว370 ลว 25 พ.ย.57(30 ธ.ค.57)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ว376 ลว 27 พ.ย.57 (30 ธ.ค.57)
การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว323 ลว.30 ต.ค.57(7พ.ย.57)

การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค 0421.3/ว313 ลว 22 ต.ค. 57(7พ.ย.57)
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันว106 ลว 27 ต.ค. 57 (7พ.ย. 57)
ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ(ว82ลว 1 ก.ย.57)(11 ก.ย. 57
)
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(ว78ลว 29 ส.ค.57)(11 ก.ย. 57)
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(ว 224 ลงวันที่ 29 ส.ค. 57)(11 ก.ย. 57)        
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์  037-425001-3  โทรสาร  037-425002  E-mail : skw@cgd.go.th
Content for New Div Tag Goes Here