**สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว คิดค้นโปรแกรม Account Audit Program Help ช่วยในการตรวจสอบบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชีของกรมบัญชีกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี จึงขอเชิญชวนสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ Download Program และคู่มือการใช้งาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือแนะนำโปรแกรมได้ที่ โทร 0-3742-5001-3 E-mail :skw@cgd.go.th เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสัการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสระแก้ว

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด -->

-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)รุ่นที่ 3
-แบบ ปร 4       แบบ ปร 5       แบบ ปร 6        ปปช01
กรมบัญชีกลางได้จัดทำวิดีโอแนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ทั้งหมด 12 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                  
1.สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่
2.สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                              
3.หลักการระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)                                                          
4.หลักการระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
5. ภาพรวมระบบ e-GP (animation)                                           
6. ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (animation)                        
7. ระบบ e-market (animation)                                         
8. ระบบ e-bidding (animation)                                            
9. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ                                                                
10.สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ                                             
11. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ                                                    
12. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
                                       
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
- วิธีการค้นหารหัส GPSC
- ตัวอย่างวิธีการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
- ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ "สมาชิก กบข UNDO หรือไม่ ???"
- แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปี 2557
- ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 11 เครื่องพร้อมติดตั้ง
- ขอความร่วมมือการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.ผ่านระบบ e-pension พร้อมการยื่นขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (ว0044 ลว พ.ค.2557)
- ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา (สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว 037-425001-3)

- วิธีเรียกดูเลขที่เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ
- ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (ศตภ)
- มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- จำหน่ายคู่มือและระเบียบต่างๆ

 
  
-การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลว 15 ต.ค. 58 (26 พ.ย. 58)
-การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว432 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (19 พ.ย.58)

-ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (19 พ.ย.58)
-การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (19 พ.ย. 58) -ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์(Electronic Market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว423
-หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำเคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุดที กค 0406.3/ว 131 ลว 29 ต.ค. 58 (2 พ.ย.58)

-การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 397 ลว 15 ต.ค. 58 (30 ต.ค.58)
-ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ที่ กค 0422.3/ว122 ลว 16 ต.ค. 58 (30 ต.ค. 58)
-การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว371 ลว 1 ต.ค. 58 (30 ต.ค. 58)
-การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว 401 ลว 15 ต.ค.58 (30 ต.ค. 58)
-การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่านGFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online ที่ กค 0409.3/ว360 ลว 30 ก.ย.58 (30 ต.ค.58)
-วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS Web Online ที่ กค 0409.3/ว368 ลว 30 ก.ย. 58 (30 ต.ค.58)
-การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว116 ลว 30 กันยายน 2558 (30ต.ค. 58)
-คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web online ที่ กค 0409.3/ว 358 ลว 30 ก.ย. 58(30 ต ค 58) -การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIs ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 352 ลว 29 กันยายน 2558 (30 ต.ค.58)
-การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว 369 ลว 30 ก.ย. 58 (30 ต.ค. 58)
-แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา ด่วน ที่ กค 0423.3/ ว 402 ลว 15 ต.ค. 58 (30 ต.ค.58)

-แจ้งข้อมุลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุดที่ กค 0406.6/ว 397 ลว 15 ต.ค.58 (30 ต.ค. 58)
-หลักเกณฑ์วิธิปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว114 ลว 29 ก.ย.58 (30 ต.ค. 58)
-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย(j7)ในระบบ GFMIS ที่ กค 0409.3/ว357 ลว 30 ก.ย. 58 (30 ต.ค.58)
-การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบGFMIS ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว345 ลว 24 ก.ย. 58 (30 ต.ค. 58)
-หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว109 (30 ก.ย. 58) -แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ ที่ กค 0423.3/ว338 ลว 22 ก.ย. 58 (30 ก.ย.58) -แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด่วนที่สุดที่ กค 0406.3/ว104 ลว 21 ก.ย. 58 (30 ก.ย 58). -การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299

-
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว291 (31 ส.ค. 58)
-การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว299 ลว 7 ส.ค. 58 (31 ส.ค.58)
-หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาารข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว83 ลว 13 ส.ค. 58 (31 ส.ค.58 )
-การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ที่ กค 0428/ว77 ลว 22 ก.ค. 58 (31 ก.ค.58)
-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว80 ลว 23 ก.ค. 58 (31 ก.ค. 58)
-แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัคติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว255 ลว 20 ก.ค.58 (31 ก.ค.58)
-การใช้งานระบบความรับผิทางละเมิดและแพ่ง ด่วนที่สุด ที กค 0410.6/ว239 ลว 7 ก.ค.58 (15 ก.ค.58
- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่ กค (กวพ)0421.3/ว230 ลว 30 มิ.ย.58 (10 ก.ค.58)

- ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่ 2)ว222 ลว 26 มิ.ย.58 (10 ก.ค.58)
- แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ช.ค.บ.)ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง ที่ กค 0406.5/ว62 ลว 30 มิ.ย.58(10 ก.ค.58)
- ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่งดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดัวยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์พ.ศ.2549ว213 ลว 23 มิ.ย.58
(30 มิ.ย.58)

- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว. 4 มิ.ย.2558(25 มิ.ย.58)

- การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ที่ กค 0428/ว42 ลว 8 พ.ค. 58 (25มิ.ย.58)
- ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding)ว169

- ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่ม ข้อ139เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0421.3/ว168 ลว 7 พ.ค.58 (15พ.ค.58)

- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสูงใจ ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว41 ลว 29 เม.ย.58 (15 พ.ค.58)
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว38 ลว 28 เม.ย.58(15 พ.ค.58)
- การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว140 ลว 1 เม.ย. 2558 (17 เม.ย. 58)

- วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบGFMIS ที่ กค 0409.3/ว134 ลว 31 มี.ค.58(17 เม.ย.58)
        
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์  037-425001-3  โทรสาร  037-425002  E-mail : skw@cgd.go.th
Content for New Div Tag Goes Here