**สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว คิดค้นโปรแกรม Account Audit Program Help ช่วยในการตรวจสอบบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชีของกรมบัญชีกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี จึงขอเชิญชวนสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ Download Program และคู่มือการใช้งาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือแนะนำโปรแกรมได้ที่ โทร 0-3742-5001-3 E-mail :skw@cgd.go.thสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 1/2558
วัน ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557

ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด -->

- ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ "สมาชิก กบข UNDO หรือไม่ ???"
- แนวทางการปรับปรุงบัญชี ปี 2557
- ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 11 เครื่องพร้อมติดตั้ง

-ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

-ขอความร่วมมือการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.ผ่านระบบ e-pension พร้อมการยื่นขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (ว0044 ลว พ.ค.2557)

-ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดา (สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว 037-425001-3)

-วิธีเรียกดูเลขที่เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ
-ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (ศตภ)
-แจ้งข่าวการใช้งานในระบบ e- gp
-การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-gp(ระบบสำรอง)กรณีความจำเป็นเร่งด่วน
- มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- จำหน่ายคู่มือและระเบียบต่างๆ

เ ดือนกันยายน 58
เดือนสิงหาคม 58
เดือนกรกฎาคม 58
เดือนมิถุนายน 58

เดือนพฤษภาคม 58
เดือนเมษายน 58
เดือนมีนาคม 58
เดือนกุมภาพันธ์ 58
เดือนมกราคม 58
เดือนธันวาคม 57
ดือนพฤศจิกายน 57
เดือนตุลาคม
57


การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว122 ลว 8 ธ.ค. 57 (30 ธ.ค. 57)
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ ว114 ลว 25 พ.ย. 57 (30 ธ.ค.57)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS ว383 ลว 4 ธ.ค. 57 (30 ธ.ค.57)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็ฯเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ว 346 ลว 24 พ.ย. 57 (30 ธ.ค. 57)
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ว373 ลว 25 พ.ย. 57 (30 ธ.ค. 57)
การขยายเวลาเก้บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนูนทั่วไปว370 ลว 25 พ.ย.57(30 ธ.ค.57)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ว376 ลว 27 พ.ย.57 (30 ธ.ค.57)
ารปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS กค 0409.3/ว323 ลว.30 ต.ค.57(7พ.ย.57)

การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค 0421.3/ว313 ลว 22 ต.ค. 57(7พ.ย.57)
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันว106 ลว 27 ต.ค. 57 (7พ.ย. 57)

ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ(ว82ลว 1 ก.ย.57)(11 ก.ย. 57
)
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(ว78ลว 29 ส.ค.57)(11 ก.ย. 57)
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(ว 224 ลงวันที่ 29 ส.ค. 57)(11 ก.ย. 57)        
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000
โทรศัพท์  037-425001-3  โทรสาร  037-425002  E-mail : skw@cgd.go.th
Content for New Div Tag Goes Here