กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 1. รายงานสำหรับผู้บริหาร

  [ก.พ.55] [มี.ค.55] [เม.ย.55] [พ.ค.55] [มิ.ย.55] [ก.ค.55] [ส.ค.55] [ก.ย.55]

  [ต.ค.55] [พ.ย.55][ธ.ค.55][ม.ค.56][ก.พ.56] [มี.ค.56] [เม.ย.56] [พ.ค.56] [มิ.ย.56] [ก.ค.56] [ส.ค.56] [ก.ย.56]

  [ต.ค.56] [พ.ย.56][ธ.ค.56][ม.ค.57][ก.พ.57] [มี.ค.57] [เม.ย.57] [พ.ค.57] [มิ.ย.57] [ก.ค.57] [ส.ค.57] [ก.ย.57]

 2. รายงานรายละเอียดแยกตามส่วนราชการ

  [ม.ค.55] [ก.พ.55] [มี.ค.55] [เม.ย.55] [พ.ค.55] [มิ.ย.55] [ก.ค.55] [ส.ค.55] [ก.ย.55]

  [ต.ค.55] [พ.ย.55][ธ.ค.55][ม.ค.56][ก.พ.56] [มี.ค.56] [เม.ย.56] [พ.ค.56] [มิ.ย.56] [ก.ค.56] [ส.ค.56] [ก.ย.56]

  [ต.ค.56] [พ.ย.56][ธ.ค.56][ม.ค.57][ก.พ.57] [มี.ค.57] [เม.ย.57] [พ.ค.57] [มิ.ย.57] [ก.ค.57] [ส.ค.57] [ก.ย.57]