กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  1. รายงานสำหรับผู้บริหาร

    [ก.ย.58][ต.ค.58][พ.ย.58][ธ.ค.58][ม.ค.59][ก.พ.59] [มี.ค.59][เม.ย.59][พ.ค.59][มิ.ย.59] [ก.ค.59][ส.ค.59]ก.ย.59]

  2. รายงานรายละเอียดแยกตามส่วนราชการ

    [ก.ย.58][ต.ค.58][พ.ย.58][ธ.ค.58][ม.ค.59][ก.พ.59] [มี.ค.59][เม.ย.59][พ.ค.59][มิ.ย.59] [ก.ค.59][ส.ค.59]ก.ย.59]