กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • ขอเชิญประชุมพิจารณาบทวิเคราะห์การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 5) เอกสารแนบ 1
 • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เอกสารแนบ 1
 • ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ เอกสารแนบ 1
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงินเอกสารแนบ 1
 • ข้อมูลประมาณการเบิกจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปี ๒๕๕๗ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
  และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เอกสารแนบ
 • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เอกสารแนบ
 • การประเมินผลค่าเสื่อมราคา เอกสารแนบ
 • การขอกลับรายการเอกสารประเภทต่าง ๆ ในระบบ GFMIS และขอแก้ไขใบนำฝากเงิน (Pay In Slip) หรือขอแก้ไขศูนย์ต้นทุน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัิติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเิงินของ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนเอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน เอกสารแนบ

   

 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ 1
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1

 

1
 
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดยนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม 1
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
(คบจ.)สกลนคร ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการประชุม 1

   
บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
"เกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี" และงานมหกรรม
"พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน"
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามมิ่งเมือง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
ภาคเช้า ทำบุณตักบาตรพระสงฆ์ และไถ่ชีวิตโค
ถวายเป็นราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นางอุไร ร่มโพธิหยก
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี,นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
และ นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
และเยี่ยมชมพิพิิธภัณฑ์ภูพาน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH