กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   

 
 
 
 
 • การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเีรียน เอกสารแนบ 1
 • คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online เอกสารแนบ 1
 • การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วงานรัฐวิสาหกิจ เอกสารแนบ 1
 • ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติิม เอกสารแนบ
 • การขยายเวลาเิบิกจ่ายเงินงบประมาณ เอกสารแนบ
 • แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการ วิสามัญออกจากราชการ (แบบ ๕๓๐๐) เอกสารแนบ
 • มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เอกสารแนบ
 • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗เอกสารแนบ
 • แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เอกสารแนบ
 • เชิญประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เอกสารแนบ
 • มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เอกสารแนบ เอกสารแนบ

   

 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ 1
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด 1
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1

 

1
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศรังสี
โดยนายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการประชุม1
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก สนง.คลังจังหวัดกาฬสินธ ์และสนง.คลังจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องวายุภักษ์
โดยท่านสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ๒ จังหวัด

   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูริทัตโต
โดยนายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการประชุม
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัด(คบจ.)สกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
โดยมีนางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2554 และประมาณการปี พ.ศ. 2555 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH