กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
  และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เอกสารแนบ 1
 • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เอกสารแนบ 1
 • การประเมินผลค่าเสื่อมราคา เอกสารแนบ 1
 • การขอกลับรายการเอกสารประเภทต่าง ๆ ในระบบ GFMIS และขอแก้ไขใบนำฝากเงิน (Pay In Slip) หรือขอแก้ไขศูนย์ต้นทุน เอกสารแนบ 1
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัิติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเิงินของ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนเอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน เอกสารแนบ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ของส่วนราชการ เอกสารแนบ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม-การตรวจสอบและต่ออายุอุปกรณ์ GFMIS Token key ของ อปท. เอกสารแนบ
 • การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเีรียน เอกสารแนบ

   

 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ 1
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด 1
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1

 

1
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานคลังจังหวัด ลงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครและโครงการชลประทานสกลนคร 1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เปิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดยนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปรองดองฯ
คืนความสุขให้คนในชาติ ในวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
   
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)สกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และเจ้าหน้ที่ สนง.คลังจังหวัด
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสลากฯ
ในราคาฉบับละ ๘๐ บาท ที่แผงจำหน่ายสลาก
และขอความร่วมมือผู้ค้าสลาก ให้นำสลากมาตั้งแผงจำหน่ายสลาก
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
ตั้งแต่งวดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
 

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2554 และประมาณการปี พ.ศ. 2555 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH