กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เอกสารแนบ 1
 • การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เอกสารแนบ 1
 • การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรร เป็นสิ่งจูงใจ เอกสารแนบ 1
 • การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ เอกสารแนบ
 • รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เอกสารแนบ
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo เอกสารแนบ
 • ว ๑๔ แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงิน ส่วนเพิ่ม ของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เอกสารแนบ
 • พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   พ.ศ. ๒๕๕๗
    
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
  ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สาหรับข้าราชการ แบบ ข1.   
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
  สาหรับผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แบบ บ1.

   

 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ เอกสารแนบ 1
 • โครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญสัญจร ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) เอกสารแนบ
 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800
1
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมงานเปิดตัวโครงการ สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ บ้านหนองสองหาง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 1
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) สกลนคร
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ลานร่วมใจไทสกล
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดย นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนครสัญจร
ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสกลนคร
ประจำเดือนเมษายน 2558 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
ต.เต่างอย อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร
 
4

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH