กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   พ.ศ. ๒๕๕๗
    1
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
  ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สาหรับข้าราชการ แบบ ข1.   1
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  สาหรับผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แบบ บ1.    1
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ผู้รับบำนาญ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 1
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ข้าราชการ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 1
 • ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด เอกสารแนบ
 • การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน เอกสารแนบ
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เอกสารแนบ
 • หลักการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เอกสารแนบ
 • การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ กค 0406.6/ว299 เอกสารแนบ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เอกสารแนบ
 • วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผ่าน Web online เอกสารแนบ
 • การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารแนบ
 • ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเืทศ เอกสารแนบ
 • การกันเงินไว้เิบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เอกสารแนบ
 • ขอเชิญประชุมพิจารณาบทวิเคราะห์การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 5) เอกสารแนบ

   

 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ 1
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1

 

1
 

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม PLOY PALACE ห้องพลอยบอลรูม จังหวัดมุกดาหาร   1

   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
1
   
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)สกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) สกลนคร
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
สินเชื่อ ๙ เมนู คืนความสุข SMEs จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร
   
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH