กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 1
 • มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมเอกสารแนบ 1
 • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัิติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เอกสารแนบ 1
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบ สำันักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙เอกสารแนบ
 • แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เอกสารแนบ
 • รายงานด่วนที่สุด งบฝึกอบรมและงบลงทุนเอกสารแนบ
 • พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   พ.ศ. ๒๕๕๗
    
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
  ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สาหรับข้าราชการ แบบ ข1.   
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  สาหรับผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แบบ บ1.    ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ผู้รับบำนาญ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ข้าราชการ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4

   

 • โครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญสัญจร ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) เอกสารแนบ 1
 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1
1
 
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 อาคารศาลาจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธาน 1
   
โครงการอบรมการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับผู้มีสิทธิ
จัดโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 1
   
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยแนวทางการสร้างหุ้นส่วน
และแนวร่วมการปฏิบัติงานด้านเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
เงินภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
   
โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.
โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
ใน วันที่ 15,16,18 ธันวาคม 2557
   
คณะผู้บริหารการคลังประจังหวัดสกลนคร (คบจ.) จังหวัดสกลนคร
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาศที่ท่านรองคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH