กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

GFMIS
 
   
 

 
 
 

   

1
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมงานเปิดตัวโครงการ สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ บ้านหนองสองหาง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 1
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) สกลนคร
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ลานร่วมใจไทสกล
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดย นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนครสัญจร
ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสกลนคร
ประจำเดือนเมษายน 2558 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
ต.เต่างอย อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร
 
4

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
1
 
ประกาศประกวดราคาจ้าง
(e-Bidding)

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH