กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เอกสารแนบ 1
 • คู่มือการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ 1
 • คู่มือการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เอกสารแนบ 1
 • การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสารแนบ
 • แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาท ได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (ว ๖๒) เอกสารแนบ
 • ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียวมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒) (ว ๒๒๒) เอกสารแนบ
 • ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ว ๒๑๒) เอกสารแนบ
 • ว ๑๔ แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงิน ส่วนเพิ่ม ของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เอกสารแนบ
 • พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   พ.ศ. ๒๕๕๗
    
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
  ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สาหรับข้าราชการ แบบ ข1.   
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
  สาหรับผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แบบ บ1.

   

1
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมงานเปิดตัวโครงการ สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ บ้านหนองสองหาง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 1
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) สกลนคร
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ลานร่วมใจไทสกล
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดย นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนครสัญจร
ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสกลนคร
ประจำเดือนเมษายน 2558 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
ต.เต่างอย อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร
 
4

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
1
 
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH