กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประักันซอง งานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ 1
 • การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เอกสารแนบ 1
 • การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานภาครัฐชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ เอกสารแนบ 1
 • แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงิน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๒ ลงวัีนที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เอกสารแนบ
 • ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และกฎหมายพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เอกสารแนบ
 • การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าำน้ำมันเพิ่มเติม เอกสารแนบ
 • การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย เอกสารแนบ
 • ว ๑๔ แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงิน ส่วนเพิ่ม ของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เอกสารแนบ
 • พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   พ.ศ. ๒๕๕๗
    
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
  ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สาหรับข้าราชการ แบบ ข1.   
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  สาหรับผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แบบ บ1.

   

 • โครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญสัญจร ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) เอกสารแนบ 1
 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800
1
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก พร้อมด้วยคณะคลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง (สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย)
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
โดยนางสาว อัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล เป็นประธานในพิธีแทนท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง 1
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนครสัญจร ร่วมกับ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสกลนคร
ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม(วัดโบส์ดิน) ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก พร้อมด้วยคณะ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5
เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558"
ณ ลานพระพรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 
4

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH