กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • รายงานด่วนที่สุด งบฝึกอบรมและงบลงทุนเอกสารแนบ 1
 • พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔   พ.ศ. ๒๕๕๗
    1
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
  ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สาหรับข้าราชการ แบบ ข1.   1
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  สาหรับผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แบบ บ1.    1
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ผู้รับบำนาญ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 1
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ข้าราชการ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 1
 • ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด เอกสารแนบ
 • การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน เอกสารแนบ
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เอกสารแนบ
 • หลักการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เอกสารแนบ
 • การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ กค 0406.6/ว299 เอกสารแนบ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เอกสารแนบ
 • วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผ่าน Web online เอกสารแนบ
 • การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารแนบ
 • ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเืทศ เอกสารแนบ
 • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เอกสารแนบ
 • ขอเชิญประชุมพิจารณาบทวิเคราะห์การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 5) เอกสารแนบ

 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ 1
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1
1
 
คณะผู้บริหารการคลังประจังหวัดสกลนคร (คบจ.) จังหวัดสกลนคร
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาศที่ท่านรองคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งร่วมให้สัตยาบันต่อต้านการทุจริต
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรวมใจไทสกล
ถวายพระพรชัยมงคลเทิดไท้องค์ราชัน
ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลาน ร.๕
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
   

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม PLOY PALACE ห้องพลอยบอลรูม จังหวัดมุกดาหาร  

   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH