กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เอกสารแนบ 1
 • การประเมินผลค่าเสื่อมราคา เอกสารแนบ 1
 • การขอกลับรายการเอกสารประเภทต่าง ๆ ในระบบ GFMIS และขอแก้ไขใบนำฝากเงิน (Pay In Slip) หรือขอแก้ไขศูนย์ต้นทุน เอกสารแนบ 1
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัิติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเิงินของ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนเอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน เอกสารแนบ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ของส่วนราชการ เอกสารแนบ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม-การตรวจสอบและต่ออายุอุปกรณ์ GFMIS Token key ของ อปท. เอกสารแนบ
 • การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเีรียน เอกสารแนบ

   

 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ 1
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด 1
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1

 

1
 
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดยนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม 1
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปรองดองฯ
คืนความสุขให้คนในชาติ ในวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 1
   
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)สกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และเจ้าหน้ที่ สนง.คลังจังหวัด
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสลากฯ
ในราคาฉบับละ ๘๐ บาท ที่แผงจำหน่ายสลาก
และขอความร่วมมือผู้ค้าสลาก ให้นำสลากมาตั้งแผงจำหน่ายสลาก
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
ตั้งแต่งวดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 1
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร รับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบ
ในการจัดตั้งศูนย์่ข้อมูลข่าวสารจากทีมตรวจประเมิน
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดยนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม
   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2554 และประมาณการปี พ.ศ. 2555 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH