กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
   
 

 
 
 
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ผู้รับบำนาญ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 1
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับ
  ไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔ (ข้าราชการ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 1
 • ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด เอกสารแนบ
 • การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เอกสารแนบ
 • หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน เอกสารแนบ
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เอกสารแนบ
 • หลักการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เอกสารแนบ
 • การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ กค 0406.6/ว299 เอกสารแนบ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เอกสารแนบ
 • วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผ่าน Web online เอกสารแนบ
 • การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารแนบ
 • ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเืทศ เอกสารแนบ
 • การกันเงินไว้เิบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เอกสารแนบ
 • ขอเชิญประชุมพิจารณาบทวิเคราะห์การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 5) เอกสารแนบ

   

 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สนง.คลังจัวหวัดสกลนครเอกสารแนบ 1
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เอกสารแนบ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สนใจคลิกดูรายละเอียด
 • คู่มือข้อหารือ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่ม ๒ เล่มละ ๓๐๐ บาท ด่วนมีจำนวนจำกัด สนใจคลิีกดูรายละเอียด 1
 • ใหม่ล่าสุด!กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 1

 

1
 

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม PLOY PALACE ห้องพลอยบอลรูม จังหวัดมุกดาหาร   1

   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
1
   
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)สกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 1
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) สกลนคร
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 1
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
สินเชื่อ ๙ เมนู คืนความสุข SMEs จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร
   
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
โดยนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุม
   
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิด
" การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามแข่งขัน
เรือยาวหนองหาร (สระพังทอง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
   

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในัวนที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิม อ.เมือง จ.สกลนคร

   

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) สกลนคร
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

   

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

4   
 
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH