กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

GFMIS
 
   
 

 
 
 

   

1
 
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยนายคมสันต์ ล่องวิเชียร นายณรงค์ฤทธิ์ สุนีย์และนางสาวรักสุวดี สมัครการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยนายคมสันต์ ล่องวิเชียร นายณรงค์ฤทธิ์ สุนีย์และนางสาวรักสุวดี สมัครการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
 
4

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร                                     

 

นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
คลังจังหวัดสกลนคร
 
   
 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 1
1
 
1
 
 
1
 
ประกาศประกวดราคาจ้าง
(e-Bidding)

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

Nascar
เริ่ม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH