ภารกิจ / กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
   บทบาทภารกิจ
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
   บทบาทภารกิจ
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
   บทบาทภารกิจ
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
   บทบาทภารกิจ
 
ติดต่อสื่อสาร
เมลล์CGD
e-office
intranet
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คลังจังหวัดCFO
กรมบัญชีกลาง
เครือข่ายวายุภักษ์
เศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
GFMIS Web Report
บริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
 
ข้อมูลน่ารู้
ก.พ.ร.
KM กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดออนไลน์กรมบัญชีกลาง
ศูนย์อำนวยการฯหนี้สิน กค.
พัฒนาเศรฐกิจและสังคมฯ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดระยอง
ข้อมูลจังหวัดระยอง
เว็บไซต์จังหวัดระยอง
แผนที่จังหวัดระยอง
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด
 
 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง
 

คำขวัญจังหวัด
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง
ระยองเป็นจังหวัดภาคตะวันออก ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้
หรืออ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต :
ทิศเหนือ จดกับจังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ จดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก จดกับจังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศ :
ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ประกอบกับ ภูเขาเตี้ยๆด้านเหนือ และตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้เป็น ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติด อ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

 
ลักษณะภูมิอากาศ :
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัดบริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ฝนตกชุกระหว่าง เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายนวัดได้ 38.7 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ำสุด ในเดือนมกราคมวัดได้ 17.8 องศาเซลเซียล
 
การปกครอง :
จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ มี 1 อบจ. 17 เทศบาล และ54 อบต. โดยจำแนกรายละเอียดตามอำเภอได้ ดังนี้
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
พื้นที่
(ตร.กม.)
ตำบล
(แห่ง)
หมู่บ้าน
(แห่ง)
ชุมชน
(แห่ง)
เทศบาล
(แห่ง)
อบต.
(แห่ง)
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
เมือง
514.547
11
84
82
4
11
108,434
110,201
218,635
แกลง
788.463
15
146
50
5
12
61,595
64,638
126,233
บ้านค่าย
489.075
7
66
4
1
7
29,144
30,447
59,591
ปลวกแดง
618.341
6
34
4
2
6
18,222
18,298
36,520
บ้านฉาง
238.372
3
22
23
2
3
25,661
25,353
51,014
วังจันทร์
395.249
4
29
5
1
4
12,250
12,370
24,620
กิ่งอ.เขาชะเมา
269.950
4
29
0
0
4
11,410
11,364
22,756
กิ่งอ.นิคมพัฒนา
238.000
4
30
13
2
3
11,659
11,946
23,605
รวม
3,551.997
54
440
181
17
50
278,375
284,599
562,974
 
ประชากรและอาชีพ :
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลัก คือ การทำการเกษตรและการประมง รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงาน ในร้านค้าและตลาด นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพสาขาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

การเดินทาง :

ระยองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 179 กิโลเมตร การเดินทางไปได้สะดวก ทั้งทางรถประจำทางและเครื่องบิน

OTOP :
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ได้แก่
- ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ
- ขนุนอบกรอบ
- ปลากรอบสมุนไพร
- ปลาหมึกอบกรอบชนิดแผ่น
 
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองฯ จ.ระยอง 21 150
โทร. 0-3869-4061-3 โทรสาร. 0-38694061    สป.มท. 34157 voip 162-4711,162-4712
Bestview 10240x768 pixel  Text size: medium  ©สงวนลิขสิทธิ์ : ryg@cgd.go.th