ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 135 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติฯ
 
 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 135 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
หน้าหลัก   จัดการข้อมูลภาพข่าว แก้ไขข้อมูลข่าว 
   ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 135 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
    ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 135 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553


เมื่อวันที่ 07/05/2553
เวลา 13 นาฬิกา 10 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :   คลังจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
จาก admin เมื่อ 7/5/2553 14:14:32  

|
กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์