ที่ กค 0406.3/ว 126 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ
 

9 เม.ย. 2553 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ

http://vayupak.net/attachments/1/circular/14840_126.pdf

จาก admin เมื่อ 19/4/2553 11:37:01  

|
กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์