ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลว. 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งฯ
 
ที่ กค 0428 / ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 
 • ว+38.pdf  
 •  
   
 • หนังสือเวียน.rar  
 •  
   
 • Pages+from+กลุ่มงานช่าง-รหัส-121-183.pdf  
 •  
 • Pages+from+กลุ่มงานช่าง-รหัส-61-120.pdf  
 •  
   
 • Pages+from+กลุ่มงานช่าง-รหัส-1-60.pdf  
 •  
   

  จาก admin เมื่อ 10/4/2553 16:58:46  

  |
  กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์