ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการฯ
 


ที่ กค (กวพ)0421.3/ว257
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

จาก admin เมื่อ 13/8/2552 15:58:44  

|
กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์