กค 0409.3/ว.14 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
 

กค 0409.3/ว.14 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
ผู้พิมพ์ : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ วันที่ : 8/10/2551


เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (gfmisZ

Download Document

จาก admin เมื่อ 8/10/2551 13:51:51  

|
กลับหน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์