Web Design Factory
Web Design Articles
<>

 

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด>>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำันักงานคลังจังหวัดราชบุร>>  

นางสาวนิ่มนวล หวังเจริญ
คลังจังหวัดราชบุรี
1. คู่มือ e-Auction
2. คู่มือสอบราคา
3. คู่มือประกวดราคา
link file มาให้ทุกท่านค่ะ
GPP 2550
GPP 2551
GPP 2552
GPP 2553
   บทวิเคราะห์
   ตารางสถิติิ 
  รายการแก้ไข
GPP 2554
คำสั่งจังหวัดราชบุรี (GPP)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (GPP)
ที่ 2901 /2553 ที่ 2904 /2553
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
งบการเงิน อปท.
ปีงบประมาณ 2555
(คลิกที่รูปภาพ ค่ะ)
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย
น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี
ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

อาบน้ำแร่ ที่สวนผึ้ง
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link นสพ.
- ข่าวสด !
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 18 ธันวาคม 2556
มีผู้เข้าชม 55,999 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
โดนตัดไฟ ต้องขอโทษด้วยค่ะ เว็บไซต์ล่ม
เป็นเดือนเพิ่งกู้คืนได้ ตอนนี้ใกล้ปีใหม่ ขอส่ง
ส.ค.ส. 2557 ขอส่งความสุขให้เพื่อนทุกคนค่ะ
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
     
24.วันที่ 24 ธันวาคม 2556 นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร " โครงการฝึกอบรมการกำกับการปฏิบัติงาน

ในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร "

 
25.วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 9.0 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร " โครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้าง

เครือข่าย และให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ของ อปท....

 
26. วันที่ 2 มกราคม 2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหาร
บุคลากรกรม และสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และนางสาวนิ่มนวล หวังเจริญ คลังจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมอวยพรผู้บริหาร...

 
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (พฤศจิกายน พ.ศ.2556)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ :วันที่ขึ้น web 13/12/56

2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ :วันที่ขึ้น web 13/12/56

3. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ :วันที่ขึ้น web 13/12/56
4. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม):วันที่ขึ้น web 13/12/56
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 13/12/56

6.ด่วนที่สุด ที่ กต 0420.5/32916 ลว 2 ก.ย. 56  เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ

ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556
7. แบบฟอร์ม บก 57
เปิดดูหนังสือเวียนสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีทั้งหมด.....more
4
ที่ รบ 0003 / ว.55 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว./พิเศษ 1
2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 449
3. ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 439
4. ที่ กค 0423.3/ว 432
5. ที่ กค 0409.3/ว 417
  (:วันที่รับเอกสาร 19/12/56:วันที่ขึ้น web 19/12/56)
เปิดดูหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง.....more
7
ที่ กค 0423.3 / ว.215 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
  (:วันที่รับเอกสาร 15/10/56:วันที่ขึ้น web 15/10/56)
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี 2555 คลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 2555 คลิกเลยค่ะ
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีมีหนังสือจำหน่าย
(ใบเสร็จนำไปเบิกกับทางราชการได้)

1.แนวทางปฏิบัติในการให้เอกชน

เข้าร่วมงานฯ

2.คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณ

ราคากลางฯ
3.พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ

4. กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://klang.cgd.go.th/rbr/    E-mail:rbr@cgd.go.th