วิสัยทัศน์ จังหวัดพะเยา

" พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น มีโอกาสพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง "


วิสัยทัศน์ กรมบัญชีกลาง

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


วิสัยทัศน์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

“ ... เป็นองค์กรนำทางด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย ระเบียบ การเงิน การคลัง กำกับดูแลเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งมั่นบริการ... ”


 

สโลแกนในการดำเนินงาน

เก่งเศรษฐกิจ แม่นข้อมูล มุ่งมั่นบริการ


ค่านิยม

ซื้อสัตย์โปร่งใส บริการด้วยใจ เสริมสร้างวินัยการคลัง