บทบาท/ภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
   เงินนอกงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง การใช้จ่ายเงิบงบประมาณ และราย
   งานการเงินของจังหวัด
3. ให้คำปรึกษาด้านการบัญชีการตรวจสอบภายใน กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุให้แก่ส่วนราชการ
4. เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

1. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการเงิน การคลังและเศรษฐกิจ
4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐฏิจ