<<<<<< กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังและการบัญชี!!!!!!!!
 1. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด รอบ 6 และ 12 เดือน
 2. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายใน
       กรมบัญชีกลาง
 3. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในขององค์กร
 4. การจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด
 6. จัดการความรู้ (KM) ในสำนักงานคลังจังหวัด
 7. การให้คำปรึกษากฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน
 8. ผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการภายในจังหวัด (สะสมแต่ต้นปี)
        8.1 รายจ่ายประจำ
       8.2 รายจ่ายลงทุน
       8.3 รายจ่ายภาพรวม
       8.4 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555*
 9. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมจังหวัด 
10. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารด้านรับ
11. บันทึกข้อมูลงบการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูล
12. จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
13. การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประัจำจังหวัด
        13.1 ประชุม คบจ.
        13.2 ดำเนินงานตามโครงการ
14. การอนุมัติ Usename , Password การลงทะเบียนในระบบ e-GP ให้กับหน่วยงานต่าง ๆสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9562 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy