สถิติผลงาน/ปริมาณงานสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

- ตุลาคม
- พฤศจิกายน
- ธันวาคม
- มกราคม
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน

- กรกฏาคม
- สิงหาคม

- กันยายน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ตุลาคม

- พฤศจิกายน
- ธันวาคม
- มกราคม
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- กันยายน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ตุลาคม

- พฤศจิกายน
- ธันวาคม

- มกราคม
- กุมภาพันธ์

- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม

- มิถุนาย
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- กันยายน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ตุลาคม

- พฤศจิกายน
- ธันวาค
-
มกราคม
- กุมภาพันธ์
-
มีนาคม

- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- สิงหาคม

- กันยายน

 

 

 

 

 


สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9562 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy