ประชาสัมพันธ ์/ ดาวน์โหลดหนังสือเวียน สำหรับส่วนราชการ
ปีพ.ศ. 2555
เดือนมกราคม
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
พย 0003/ว 49
5 ม.ค. 55
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 งบกลางฯ
พย 0003/ว 50
5 ม.ค. 55
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
พย0003/ว.0033
9 ม.ค.55
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว.463
พย0003/ว.0027
9 ม.ค.55
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
พย0003/ว.114
23 ม.ค.55
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจพของส่วนราชการ (ฉบับ5)พ.ศ.2555 ว.22
- ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2555 ว.24
พย0003/ว.78
23 ม.ค.55
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
- แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีระบบ GFMIS ประจำป
ีงบประมาณ พ.ศ.2554
เดือนกุมภาพันธ์
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
พย0003/ว.171
7 ก.พ.55

1.กค0428/ว.12 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
2.กค.0409.3/ว.29 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน มาเพื่อโปรดทราบและถืิอปฏิบัติต่อไป

กค(กวพ)0421.3
/ว.39

6 กพ55
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549สำหรับหน่วยงาน
ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงาน
/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต (ประกาศใช้วันที่ 06/02/2555)
รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน ธันวาคม 2554
กค0420.7/ว.55 16ก.พ.55 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
(16/02/2555)
กค0406.6/ว73 28ก.พ.55 ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรร
เป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กค0409.3/ว.77 29ก.พ.55 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้
คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือน
ล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (ว.77) (ประกาศใช้วันที่ 29/02/2555)
กค 0406.6/ว 19 24ก.พ.55 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ประกาศใช้วันที่ 24/02/2555)
กค0409.3/ว.33 2 ก.พ. 55
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
พย0003/ว891 27ก.พ.55
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
กค0406.6/ว73 28ก.พ.55 ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรร
เป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กค0409.3/ว.77 29ก.พ.55 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้
คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือน
ล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (ว.77) (ประกาศใช้วันที่ 29/02/2555)
เดือนมีนาคม 2555
พย 0003/ว1264 16มี.ค.55 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กค0421.5/ว.27 30มี.ค.55 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ 
กค(กวพ)0421.3
/ว.120
26มี.ค.55

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง

กค0420.8/ว.108 19มี.ค.55 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหาร
กองประจำการ (กค 0420.8/ว 108) (19/03/2555) 
(กค 0406.6/ว 89 8มี.ค.55 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(ประกาศใช้วันที่ 08/03/2555
กค0427/ว.92 12มี.ค.55 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุน
หมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เดือนเมษายน 2555
กค0420.3/ว.145 19เม.ย55 ขอให้แจ้งยอดค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินชดเชย
ส่วนเพิ่ม (ประกาศใช้วันที่ 19/04/2555)
กค(กวพ)0421.3
/ว.147
20เม.ย55 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
(ประกาศใช้วันที่ 20/04/2555)
รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
กค(กวพ)0421.3
/ว.157
26เม.ย55 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็น
ต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลัง
ไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
(ประกาศใช้วันที่ 26/04/2555) 
กค0422.3/ว.32 25เม.ย55 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปี
งบปรมาณ พ.ศ. 2555 (ประกาศใช้วันที่ 25/04/2555) 
พฤษภาคม 2555
ที่หนังสือ ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
d80422.2/ว.166 1พ.ค.55 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้
ประกอบการเบิกจ่าย (ประกาศใช้วันที่ 01/05/2555
กค 0422.3/ว 32
25 เม.ย. 55
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กค 0422.3/ว 32
25 เม.ย. 55
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
พย 0003/490 3 พ.ค. 55 สรุปการให้คำปรึกษากฎหมาย
ระเบียบการเงินการคลัง ประจำเดือน มกราคม 2555
พย 0003/540
18 พ.ค. 55

สรุปการให้คำปรึกษากฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

มิถุนายน 2555
พย 0003/ ว 2727 13 มิ.ย. 55 การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระยะที่สอง ในส่วนภูมิภาค
กค0420.1/ว.4 9มิ.ย.55 ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการยื่นขอรับและเบิกเงิน
ช่วยเหลือ(เงินก้อน) สำหรับผู้เกษียณก่อนกำหนด
ณ 1 ตุลาคม 2555 ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-piension) ให้เสร็จสิ้นภายในรอบการจ่ายเงินที่ 3 ของเดือน ธันวาคม 2555 
กค0423.3/ว.212 18มิ.ย55 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
ในระบบใน GFMIS 
พย 0003/ว 621 19 มิ.ย. 55 หนังสือเ่วียน จำนวน 3 เรื่อง
พย 0003/ว 630 21 มิ.ย. 55 หนังสือเ่วียน จำนวน 1 เรื่อง
กค(กวพ)0421.3
/ว197.
29พ.ค.55 การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับ
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้าง
พื้นฐานของจังหวัด 
กรกฏาคม 2555
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
พย 0003/ว 675
4 ก.ค. 55
หนังสือเ่วียน จำนวน 3 เรื่อง
-  ว.2932 เรื่อง ขอความร่วมมือในการขอใช้แบบฟอร์ม
   จากกองทุนให้ถูกต้อง

- ว.216 เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน
- ว.217 เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 55
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 55
สิงหาคม 2555
พย 0003/ว 783
17 ส.ค. 55
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
กค 0410.2/ว.81
10 ส.ค.55
แนวทางในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู็รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิเนื่องงจากมีสถานะ
เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
กค 0406.6/ว 83
10 ส.ค.55
ขยายเวลาการเบิกจ่าย
กค 0420.2/ว 321
27 ส.ค.55
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
กค0423.3/ว 324
28 ส.ค.55
การปรับปรุงบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
กันยายน 2555
พย0003/ว.842
5 ก.ย.55
1. ว.88 เรื่อง การประกาศพื้นที่ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉินของจังหวัด กรณีศัตรูพืชระบาด (หอยเชอรี่)

2. ว.90 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของ
ทางราชการ

3. ว.91 เรื่อง การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ ขององค์การ
ค้าของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)

4. ว.320 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ประกาศใช้

5. การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบ GFMIS
พย 0003/ว860
12 ก.ย.55
1. ว.325 เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วน
ราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม MICROSOFT
Excel 2003
2. ว.334 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสำหรับ
โครงการเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

3. ว.335 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีวันสิ้นปีงบประมาณ
4. ว.338 เรื่องการซักซ้อมความเกี่ยวกับการกำหนดราคาขาย
เอกสารประกวดราคา
5. ว.353 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555
6. 354 การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
7. ว.347 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการ
กำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์
พย0003/ว.873 17ก.ย.55 1. กค (กวพอ)0421.3ว.352 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนิน
งานของผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553
พย0003/ว.888 12ก.ย.55 1. ว.100 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
2. ว.356 แจ้งผู้ทิ้งงาน
3. ว.360 การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2555
4. ว.104 เรื่อง กาัรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลา
เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS
พย.0003/ว.895
20ก.ย.55
กค.0409.3/ว.362 ลงวันที่ 13 ก.ย.2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขยายเวลาการจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง รอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online
พย0003/ว.910
22ก.ย.55

1. ว.368 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตาม
สัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน
2. ว.369 เรื่อง คู่มืิอการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Online

    สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยาประจำปี พศ.2553  
กค 0406.6/ว 113
1 ต.ค. 55

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

พย 0003/ว 4710
12 ต.ค. 55
ด่วนที่สุด!!! ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ที่ได้รับค่าจ้างรายวัน/รายเดือน
ในลักษณะจ้างเหมาของส่วนราชการ
พย 0003/ว 4822
18 ต.ค. 55
ด่วนมาก!!!
การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กค0409.3/ว.417
17ต.ค.55

คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน
GFMIS Web Online (ประกาศใช้วันที่ 17/10/2555)

กค0420.1/ว.424
24ต.ค.55
การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงิน
และการอายัดเบี้ยหวับำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) 
กค(กวพอ)0421.3/ว.419
19ต.ค.55

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำ
นักง านการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ

เดือน พฤศจิกายน 2555
นร0506/ว.280
21พ.ย.55
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ว.280) 
กค 0427/ว.136
12พ.ย.55
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (ประกาศใช้วันที่ 12/11/2555)
กค0409.3/ว.450
14พ.ย.55
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบป ระมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ GFMIS
เดือนธันวาคม 2555
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กค.0423.3/ว478
18ธ.ค.55
แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของทุน
หมุนเวียนเข้าระบบ GFMIS Web Online 
กค0423.2/ว.47.3
13ธ.ค.55
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
กค0466.6/ว.148
20ธ.ค.55
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 148 ) (ประกาศใช้วันที่ 20/12/2555)
กค0420.5/ว.482
21ธ.ค.55
 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงาน
สำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 
กค0406.6/ว.146
27ธ.ค.55
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 146 )
พย0003/ว1160
6ธ.ค.55
- ว.154 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนด
สัดส่วนความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
- ว.144 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
- ว.145 กำหนดรายชื่อรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
- ว.173 นโยบายของรับ เรื่องเงินลงทุน
- ว.474 และ ว.475 เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน
พย0003/ว.1140
18ธ.ค.55
ว.466 เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน
พย0009/ว.1115
11ธ.ค.55
- ว.462 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน
- ว.463 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเนอราคา
-ว.464 เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน


 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9562 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy