*เช็คอีเมล*
***หนังสือเวียนส่วนราชการ***
กรกฎาคม 2557
พย0003/ว476 01/07/57
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)
0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
พย0003/ว490 03/07/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 47 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
พย0003/ว510 07/07/57
1. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง โครงการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินโดยนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จ
รายเดือน
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.4/ว 159 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย
ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
พย0003/ว518 09/07/57
1. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธี
การทางอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
2.
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พย0003/ว3154 15/07/57
การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สำนักงานคลังเขต 5และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)
พย0003/ว545 21/07/57
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2557
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 18 กรกฏาคม 2557
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
5,632.62
5,271.24
93.58
งบลงทุน
687.95
364.91

53.04

รวมทั้งจังหวัด
6,320.57
5,636.15
89.17
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

 
@@จำนวนผู็เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy