*เช็คอีเมล*
***หนังสือเวียนส่วนราชการ***
กรกฎาคม 2557
พย0003/ว476 01/07/57
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)
0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
พย0003/ว490 03/07/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 47 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
พย0003/ว510 07/07/57
1. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง โครงการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินโดยนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จ
รายเดือน
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.4/ว 159 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย
ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว.58)
 
พย0003/ว518 09/07/57
1. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธี
การทางอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
2.
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พย0003/ว3154 15/07/57
การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สำนักงานคลังเขต 5และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)
พย0003/ว545 21/07/57
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พย0003/ว577 30/07/57
1. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 181 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521
2. กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานการจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม
2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สิงหาคม 2557
พย0003/ว614 06/08/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงิน
กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของ
ผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
พย0003/ว639 18/08/57
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ย
ประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2557

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2557
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 29 สิงหาคม 2557
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
5,936.88
5,740.52
96.69
งบลงทุน
796.00
480.26

60.33

รวมทั้งจังหวัด
6,732
6,220.78
92.39
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

 
@@จำนวนผู็เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy