*เช็คอีเมล*

***หนังสือเวียนส่วนราชการ***
สิงหาคม 2557
พย0003/ว614 06/08/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงิน
กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของ
ผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
พย0003/ว639 18/08/57
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ย
ประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2557
พย0003/ว693 28/08/57
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กันยายน 2557
พย0003/ว725 08/09/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 72 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 82 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
พย0003/ว755 15/09/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรค (แก้ไข)
พย0003/ว815 30/09/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
เพิ่มเติม
ตุลาคม 2557
พย0003/ว825 02/10/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 269 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับ
สถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
พย0003/ว834 06/10/57
1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/31754 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

GPP ประจำปี พ.ศ.2555 /ปีงปม 2557

พย0003/ว859 13/10/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2.
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 94 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2558
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2557
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
863.36
155.11
17.97
งบลงทุน
836.23
0.00

0.00

รวมทั้งจังหวัด
1,699.60
155.11
9.13
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

 
@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy