*เช็คอีเมล*

***หนังสือเวียนส่วนราชการ***

มกราคม 2558
กค0423.3/0402 26 ธ.ค.57
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวโหลดแบบฟอร์มขอกลับรายการเอกสาร
 
พย 0003/ว.1078 19 ธ.ค.58
1. ที่ กค 0421.3/ว.120 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
       
       

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2558
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 20 มีนาคม 2558
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
2,756.85
2,238.80
81.21
งบลงทุน
2,040.56
1,035.92

50.77

รวมทั้งจังหวัด
4,797.41
3,274.71
68.26
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

 

***แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเงิน
สวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy