*เช็คอีเมล*
***หนังสือเวียนส่วนราชการ***
มีนาคม 2557
พย0003/ว146 04/03/57
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/พิเศษ/ อพ/ว 001 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
พย0003/ว179 17/03/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 45 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP
ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
พย0003/ว180 17/03/57
1. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการฯ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2557
2. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 35 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/04776
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 เรื่อง มาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พย0003/ว185 21/03/57
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 21 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
พย0003/ว190 24/03/57
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พย0003/ว207 31/03/57
1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 59 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ใน
การเสนอราคา
3. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/63 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ
บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
เมษายน 2557
พย0003/ว219 03/04/57
1. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 65 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคาร
ปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
2. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/07613
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พย0003/ว229 09/04/57
1. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 71 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2.
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 72 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 74 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พย0003/ว243 17/04/57
1. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 73 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 75 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2557
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 18 เมษายน 2557
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
4,700.67
4,147.89
88.24
งบลงทุน
527.31
155.54

29.50

รวมทั้งจังหวัด
5,227.99
4,303.43
82.32
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

 
@@จำนวนผู็เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy