*เช็คอีเมล*

เลื่อนสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
จากวันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557
เป็น วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลาเดิม

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคาราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
ดาวโหลดเอกสารใบสมัคร คลิ๊ก

ใบสมัครในรูปแบบ word

***หนังสือเวียนส่วนราชการ***

สิงหาคม 2557
พย0003/ว614 06/08/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงิน
กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของ
ผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
พย0003/ว639 18/08/57
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ย
ประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2557
พย0003/ว693 28/08/57
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กันยายน 2557
พย0003/ว725 08/09/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 72 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 82 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
พย0003/ว755 15/09/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรค (แก้ไข)
พย0003/ว815 30/09/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
เพิ่มเติม
ตุลาคม 2557
พย0003/ว825 02/10/57
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 269 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับ
สถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
พย0003/ว834 06/10/57
1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/31754 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

GPP ประจำปี พ.ศ.2555 /ปีงปม 2557

พย0003/ว859 13/10/57
1. กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2.
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 94 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พย0003/ว882 21/10/57
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอร์นิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
พย0003/ว897 24/10/57
1. กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 302 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของ
ปีงบประมาณก่อน

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2558
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
1,488.53
1,042.95
70.07
งบลงทุน
1,527.09
556.31

36.43

รวมทั้งจังหวัด
3,015.62
1,599.26
53.03
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

 
@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy