*เช็คอีเมล*


***หนังสือเวียนส่วนราชการ***

กรกฎาคม 2558
พย0003/ว4022 10 กค 58
การพิจารณาสำนักงานในพิ้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กค 0409.3/262 19 กค 58
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS 
กค0422.3/11554 12 มีค 58
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แนววินิจฉัยใหม่กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน)
กค(กวพ)0421.3/
ว.255
20 กค 58
นวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
กค0420.7/63
1 กค 58
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) 
  23 กค 58
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
กค2522.2/
ว.262
29 กค 58
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
เดือนสิงหาคม 2558
กค(กวพ)2401.3/
ว.283
113 สค 58
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
 
10 สค 58
โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ 


ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5) และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่

กค (กวพ) 0421.3
/ว283

13 สค 58
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
กค (กวพ) 0421.3
/ว291
20 สค 58
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
พย0003/ว5031 28สค58
ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะดกรรมการ ฯ และเชิญประชุมพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กค(กวพ)0421.3/
ว.299
28 สค 58
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2558
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2558
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
4,301.49
4,111.60
95.59
งบลงทุน
2,139.68
1,831.92

85.62

รวมทั้งจังหวัด
6,441.17
5,943.52
92.27
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ดาวโหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
- ส่วนราชการ
- ผู้ค้าภาครัฐ

 

 ***เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

ดาวโหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

**** ดาวโหลดเอกสาร รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy