*เช็คอีเมล****หนังสือเวียนส่วนราชการ***

เดือน มกราคม 2559
พย 0003/ว.84 19 มกราคม 58
นร.0704/ว.37 เรื่องแนวางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
และจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
พย 0003/ว70 18 มกราคม 59
กค0421.5/ว18 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
พย0003/ว86 20 มกราคม 59
กค0421.3/00093 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การขอรับบริการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และตอบข้อสอบถามผ่านทาง FACEBOOK
     

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2559
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
1,957.75
1,560.17
79.69
งบลงทุน

2,611.82

1,228.09
47.02
รวมทั้งจังหวัด
4,569.58
2,788.25

61.02

ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

มุมดาวน์โหลด

เอกสารโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฎิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

  

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงาน
     คลังจังหวัดพะเยา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
)

 

 

ดาวโหลด ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 299 ลว. 28 ส.ค.58 และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ powerpoint)

 

ดาวโหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
- ส่วนราชการ
- ผู้ค้าภาครัฐ

 

 ***เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

ดาวโหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

**** ดาวโหลดเอกสาร รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy