*เช็คอีเมล*กรมบัญฃีกลางย้ำ ไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม

ขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจว่า ที่มีกระแสข่าวว่ากรมบัญชีกลางจะตัด ยกเลิก สิทธิค่ารักษา นั้น
ไม่ใช่ข่าวที่ถูกต้องที่ผ่านมา สคส.ได้มีการปรับปรุงสิทธิ เป็นระยะเรื่อยมา มีการปรับค่าห้องค่าอาหาร
จาก 600 /วัน เป็น 1,000 /วัน ได้ปรับเพิ่มรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม เกือบ 100 รายการ
ปรับปรุงเพิ่มอัตราค่าบริการต่างๆ โดยทะยอยทำ เช่น ส่งเสริมแพทย์แผนไทย มีการปรับค่านวด
ค่าฝังเข็มแพทย์แผนจีน ค่าดูแลหญิงหลังคลอดแบบทับหม้อเกลือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มให้สามารถเบิกค่าเจลพริก ไพล
ได้ตั้งแต่ 1 กย. ที่ผ่านมา และยังอยู่ระหว่างการปรับหมวดทันตกรรม ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีรักษา
ที่จะประกาศใช้ต่อไปในต้นปีหน้าและในปีงปม.59 มีแผนสำหรับการปรับปรุงพรฎ.ค่ารักษา
จะแก้ไขเพื่อให้รองรับการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และต้องดูแลที่บ้าน
ซึ่งเป็นการเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอาย

***หนังสือเวียนส่วนราชการ***

เดือนกันยายน 2558
กค0409.3/ว.312 4 กย 58
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กค0406.6/ว.369 30 กย 58
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(ว 369) (30/09/2558
กค0406.3/ว359 30 กย 58
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารและการตรวจสอบเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว359)
กค0406.6/ว.352 29 กย 58
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS 
กค0406.3/ว.114
29 กย 58
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล 
เดือนตุลาคม 2558
กค0421.5/ว.399 15 ตค 58
รายการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบราคากาลางงานก่อสร้าง
กค0406.3ว.132 29 ตค 58
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
กค(กวพ)0421.3/
ว423
29 ตค 58
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) 
กค0406.6/ว.130 26 ตค 58
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กค0423.3/ว.417 26 ตค 58
โครงการประชุมชีแจงนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
นร0506/ว313 1 ตค 58
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
กค0421.5/ว.399 15 ตค 58
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
กค0421.5/ว401 25 ตค 58
การประกาศดอกเบี้ย เงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  16 ตค 58
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2558
   
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินมาตรการตำบลละ 5 ล้าน
   
เอกสารแนบ พย 0003 ว 6672 ลว 18112558 (กค+0423.3+ว+441)

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2559
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 13 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
1,452.87
978.365
67.34
งบลงทุน

2,275.05

1,059.64
46.58
รวมทั้งจังหวัด
3,727.91
2,038.01

54.67

ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

  

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงาน
     คลังจังหวัดพะเยา (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
)

 

 

ดาวโหลด ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 299 ลว. 28 ส.ค.58 และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ powerpoint)

 

ดาวโหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
- ส่วนราชการ
- ผู้ค้าภาครัฐ

 

 ***เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

ดาวโหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

**** ดาวโหลดเอกสาร รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy