ผู้มีสิทธิ UNDO ที่เป็นข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ ประสงค์จะยื่น UNDO สามารถยื่นได้ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ เท่านั้น

*เช็คอีเมล****หนังสือเวียนส่วนราชการ***

กรกฎาคม 2558
พย0003/ว4022 10 กค 58
การพิจารณาสำนักงานในพิ้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กค 0409.3/262 19 กค 58
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS 
กค0422.3/11554 12 มีค 58
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แนววินิจฉัยใหม่กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน)
กค(กวพ)0421.3/
ว.255
20 กค 58
นวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
กค0420.7/63
1 กค 58
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) 
       

 อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด..........................


ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมของจังหวัดพะเยา ปี งปม พ.ศ.2558
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม, 2558
รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
ร้อยละ
ได้รับ
เบิกจ่าย
งบประจำ
4,086.82
3,811.13
93.25
งบลงทุน
2,143.65
1,757.12

81.97

รวมทั้งจังหวัด
6,230.47
5,568.25
89.37
ที่มา : ระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
รวบรวม : CFO สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ดาวโหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3
- ส่วนราชการ
- ผู้ค้าภาครัฐ

 

 ***เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

ดาวโหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

**** ดาวโหลดเอกสาร รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558@@จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม@@

Counters

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9564-5 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy