เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

ที่ กค 0422.3 / ว 80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557
เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ที่ กค 0406.5 / ว 75 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 74 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 73 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 72 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 71 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค 0419.3 / ว 303 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557
เรื่อง  การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2557
>>ทั้งหมด<<

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เวลา 08.00 น.

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ " ตานีสันติสุข " ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 27 มีนาคม 2557  ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

 

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter