เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"
คสช.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558
            คสช.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 คสช.มีมติเห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 87 เปอร์เซ็นต์ ภาพรวม 96 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้  
            1.ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ในส่วนของการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จ                 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
            2. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์                  ของงบที่ได้จัดสรรภายในไตรมาสแรก
            3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
            4. รายงาน่ผลการก่อหนี้ให้กระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
            5. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามกำกับดูแลหน่วยงาน
                ในสังกัด เร่งรัดเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
            6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดงบจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ที่ กค 0421.3 / ว 85  ลงวันที่ 9 กันยายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
ที่ กค 0423.3 / ว 238 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ที่ กค 0422.2 / ว 232  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
เรื่อง  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)
ที่ นร 0506 / ว85  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่ กค 0406.6 / ว 84  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ นร 0506.6 / ว 83  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Pensions Electronic Filing )
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่ กค 0406.4 / ว 82 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557
เรื่อง  ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
>>ทั้งหมด<<

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมบัญชีกลางในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงานคลังเขต 9 ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั่งที่ 11 / 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ม.1 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2557 โดยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter