เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

แนะนำ กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539


คสช.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558
            คสช.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 คสช.มีมติเห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 87 เปอร์เซ็นต์ ภาพรวม 96 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้  
            1.ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ในส่วนของการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จ                 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
            2. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์                  ของงบที่ได้จัดสรรภายในไตรมาสแรก
            3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
            4. รายงาน่ผลการก่อหนี้ให้กระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
            5. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามกำกับดูแลหน่วยงาน
                ในสังกัด เร่งรัดเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
            6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดงบจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ที่ ปน 0003 / ว 644 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
เรื่อง ขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์
ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.2494 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังใหม่)
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003/ว28264  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.2494
ที่ กค 0423.3 / ว 373  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506 / ว 141  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 354 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3 / ว 107 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3 / ว 104 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค 0423.3 / ว 359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2557 โดยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั่งที่ 2 / 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์  ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter