เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

ที่ กค 0421.3 / ว 67 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค 0406.4 / ว 69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็น รายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานะการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2557
ที่ กค 0406.5 / ว 192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้ เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
ที่ กค 0421.3 / ว 62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค 0409.3 / ว 166 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
ที่ ปช 0035 / ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557
เรื่อง  แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วย งานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ กค (กวพอ) 0421.3 / ว 165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>>ทั้งหมด<<

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั่งที่ 11 / 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ม.1 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2557 โดยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ เวทีกลางน้ำสะพานเดชานุชิต อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี  

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter