เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

ที่ กค 0409.3 / ว 166 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
ที่ ปช 0035 / ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557
เรื่อง  แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วย งานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ กค (กวพอ) 0421.3 / ว 165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ที่ กค (กวพอ) 0421.3 / ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
ที่ กค 0409.3 / ว 147 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
เรื่อง วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO
ที่ กค 0421.3 / ว 47 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ ปน 0017.2 / 11180 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ กค 0409.3 / ว 129  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
เรื่อง  กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
ที่ กค 0409.3 / ว 128  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)
>>ทั้งหมด<<

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคลัายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังเขต 9 เข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 / 2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีละศีลอด แเละมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1435 ให้แก่ มัสยิด 632 แห่ง 12 อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter