เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

ที่ กค 0406.5 / ว 192 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
ที่ กค 0421.3 / ว 62 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ กค 0409.3 / ว 166 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
ที่ ปช 0035 / ว 0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557
เรื่อง  แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วย งานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ กค (กวพอ) 0421.3 / ว 165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>>ทั้งหมด<<

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพิจารณาผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และบทวิเคราะห์รายสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังใหม่)

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปัตตานี ( One Stop Service) วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอำเมือง จังหวัดปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคลัายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter