เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"


ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) สปพ.คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ / ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนด ให้จ่าย คนละ 1,000 บาทต่อเดือน สามารถตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์  http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2


ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กบข.Undo
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ Undo
แบบสำรวจความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  
พื้นที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด   
แนะนำ กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
โดย พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 การจัดส่งเอกสาร Undo ของส่วนราชการ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองสีน้ำตาล มีเอกสารปะหน้าชื่อส่วนราชการ ประจำรอบ....วันที่....เดือน.....พ.ศ.........
เขียนหน้าซองว่า "Undo" ให้ชัดเจน พร้อมหนังสือนำส่งเอกสาร

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 23 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3 / ว 112 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558
เรื่อง  วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3 / ว101 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558
เรื่อง ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซอง งานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0017.2 / ว 5643 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558
เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ นร 0704 / ว 48 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติมและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3 / ว 07714 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3 / ว 42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5 / ว 38 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
>>ทั้งหมด<<

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2558 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 โดยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)

เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั่งที่ 5 / 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านจะเฆ้ ม.2 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุและแนวทางการกำหนด และเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง" ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่าง เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter