เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น **เชิญชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี**

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) สปพ.คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ / ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนด ให้จ่าย คนละ 1,000 บาทต่อเดือน สามารถตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์  http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2


ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กบข.Undo
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 482  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  การบันทึกรับแบบ undo ในระบบ e - pension
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 375 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัดที่มีสิทธิยื่น Undo และมีเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการมาขอให้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9 / ว 206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยี่น Undo
ขั้นตอนตรวจสอบรายการตีกลับ Undo
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ Undo
แบบสำรวจความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  
พื้นที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด   
แนะนำ กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
โดย พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 การจัดส่งเอกสาร Undo ของส่วนราชการ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองสีน้ำตาล มีเอกสารปะหน้าชื่อส่วนราชการ ประจำรอบ....วันที่....เดือน.....พ.ศ.........
เขียนหน้าซองว่า "Undo" ให้ชัดเจน พร้อมหนังสือนำส่งเอกสาร

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 432 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ Undo สิ้นผล
ที่ กค 0422.3 / ว 122  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 397  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เรื่อง  การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ที่ กค 0423.3 / ว 402 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 / ว 371 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25558
เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2 / ว 370 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
เรื่อง  การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ที่ กค 0409..3 / ว 357  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS
>>ทั้งหมด<<

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2558 โดยนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคลัง วันที่ 8 ,9 ,11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น

เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั่งที่ 11 / 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter