เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"


คสช.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558
            คสช.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 คสช.มีมติเห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 87 เปอร์เซ็นต์ ภาพรวม 96 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้  
            1.ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ในส่วนของการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จ                 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
            2. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์                  ของงบที่ได้จัดสรรภายในไตรมาสแรก
            3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
            4. รายงาน่ผลการก่อหนี้ให้กระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
            5. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามกำกับดูแลหน่วยงาน
                ในสังกัด เร่งรัดเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
            6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดงบจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557
เรื่อง  การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ที่ กค 0409.3 / ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online
ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง กรมบัญชีกลางพร้อมลุย หลัง สนช.ผ่านร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.....(Undo)
ที่ ปน 0003 / ว 24745 จังหวัดปัตตานี
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3 / ว 261 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผ่าน Web Online
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4 / ว 263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e - GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3 / ว 264 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 ( GFMIS Terminal ) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ ( GFMIS Web Online )
ที่ กค 0406.6 / ว 248 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557
เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
ที่ กค 0420.6 / 28986 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีถูกสั่งงดจ่ายเงิบบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และเรียกคืนเงินเบี้ยหวัดบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงิน ช.ค.บ.ที่รับเกินสิทธิส่งคืนคลัง
ที่ กค 0421.3 / ว 85  ลงวันที่ 9 กันยายน 2557
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
>>ทั้งหมด<<

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าห้องโถง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายนฤพล แหละตี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั่งที่ 12 / 2557 ประจำเดือนกันยายน 2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ม.1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter