เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"


ประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน
- ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) สปพ.คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ / ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนด ให้จ่าย คนละ 1,000 บาทต่อเดือน สามารถตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์  http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2


ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กบข.Undo
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 375 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัดที่มีสิทธิยื่น Undo และมีเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการมาขอให้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9 / ว 206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยี่น Undo
ขั้นตอนตรวจสอบรายการตีกลับ Undo
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ Undo
แบบสำรวจความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  
พื้นที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด   
แนะนำ กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
โดย พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 การจัดส่งเอกสาร Undo ของส่วนราชการ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองสีน้ำตาล มีเอกสารปะหน้าชื่อส่วนราชการ ประจำรอบ....วันที่....เดือน.....พ.ศ.........
เขียนหน้าซองว่า "Undo" ให้ชัดเจน พร้อมหนังสือนำส่งเอกสาร

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3 / ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5 / ว 215 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรื่อง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่ ปน 0003 / ว 381 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง  รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 54 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
เรื่อง  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ที่ กค 0420.5 / ว 51 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 197 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ที่ กค 0428 / ว 47  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เรื่อง  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 189 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรื่อง  การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี 2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 188 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
>>ทั้งหมด<<

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โลกและวันอัฏมีบูชา ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั่งที่ 9 / 2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดสุนทรวารี ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

นายสุวิช โรจนวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter