เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น **เชิญชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี**

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) สปพ.คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ / ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนด ให้จ่าย คนละ 1,000 บาทต่อเดือน สามารถตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์  http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2


ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กบข.Undo
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 482  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  การบันทึกรับแบบ undo ในระบบ e - pension
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 375 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัดที่มีสิทธิยื่น Undo และมีเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการมาขอให้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9 / ว 206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยี่น Undo
ขั้นตอนตรวจสอบรายการตีกลับ Undo
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ Undo
แบบสำรวจความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  
พื้นที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด   
แนะนำ กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
โดย พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 การจัดส่งเอกสาร Undo ของส่วนราชการ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองสีน้ำตาล มีเอกสารปะหน้าชื่อส่วนราชการ ประจำรอบ....วันที่....เดือน.....พ.ศ.........
เขียนหน้าซองว่า "Undo" ให้ชัดเจน พร้อมหนังสือนำส่งเอกสาร

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3 / ว 277 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
ที่ กค 0423.3 / ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 / ว 262 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1 / ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3 / ว 257 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับดครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4 / ว 80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3 / ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้
ที่ นร 0405 / ว 79 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ที่ นร 0719.1 / ว 78 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6 / ว 239  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
>>ทั้งหมด<<

เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั่งที่ 11 / 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานศิลปวัฒนธรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e - GP ระยะที่ 3 ให้แก่ส่วนราชการ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter