เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดปัตตาน
กฏหมายระเบียบการคลัง
การตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานระบบ
บริหารการคลัง

GFMIS
การเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี
(Management Chart)
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานี
แบบ Bottom up
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 จุลสารประจำเดือน
 
E-learning


อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น **เชิญชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี**

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) สปพ.คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในสำนักงานที่มีลักษณะความเป็นอยู่ยากลำบาก มีความกันดาร มีความเสี่ยงภัยการสู้รบ / ด้านโรคภัยไข้เจ็บ (โรคมาเลเรีย) ซึ่งปัจจุบันกำหนด ให้จ่าย คนละ 1,000 บาทต่อเดือน สามารถตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บลิงค์  http://goo.gl/forms/AqQcivFHY2


ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กบข.Undo
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 482  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  การบันทึกรับแบบ undo ในระบบ e - pension
ด่วนที่สุด ที่ ปน 0003 / ว 375 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัดที่มีสิทธิยื่น Undo และมีเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการมาขอให้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9 / ว 206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยี่น Undo
ขั้นตอนตรวจสอบรายการตีกลับ Undo
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 68 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ Undo
แบบสำรวจความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  
พื้นที่ประกาศใช้กฏอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด   
แนะนำ กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
โดย พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 การจัดส่งเอกสาร Undo ของส่วนราชการ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองสีน้ำตาล มีเอกสารปะหน้าชื่อส่วนราชการ ประจำรอบ....วันที่....เดือน.....พ.ศ.........
เขียนหน้าซองว่า "Undo" ให้ชัดเจน พร้อมหนังสือนำส่งเอกสาร

ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4 / ว 12 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังเพิ่มเติมสำหรับโครงการการเงิน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5 / ว 18  ลงวันที่ 14 มกราคม 2558
เรื่อง  การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4 / ว 21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / 48364  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
เรื่อง  การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5 / ว 475  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินฉบับเดิม
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3 / ว 144 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4 / ว 137 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3 / ว 441 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7 / ว 432 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ Undo สิ้นผล
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
>>ทั้งหมด<<

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบโค โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดปัตตานี วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2558 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 โดยนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)

      >> ดูทั้งหมด <<
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558
รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558

นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
คลังจังหวัดปัตตาน

โทรทัศน์


     หนังสือพิมพ์      


ดัชนีหุ้น


วันที่ upload


จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter
Free Hit Counter