หนังสือเวียน พ.ศ. 2556

 

>>ธันวาคม 2556

ที่ กค 0420.5/ ว 461 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 24  ลงวันที่ 18  ธันวาคม  2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 2 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 00454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 449 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว/พิเศษ 1 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เรื่อง ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 418 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 438 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 

>>พฤศจิกายน 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว130   ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

[22/11/56]

ที่ พร0003/ว1301  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS

[21/11/56]

ที่ กค 0423.3/ว432   ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ

ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.4/ว131   ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ) 0421.3/ว410   ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[20/11/56]

ที่ กค 0409.3/ว417   ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

ที่ พร0003/ว21817  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงิน และการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

[18/11/56]

ที่  กค 0409.3/ว405   ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน   2556 เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS

[13/11/56]

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพอ) 0421.3/ว398   ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2556 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[8/11/56]

ที่  กค 0421.5/ว391 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.3/ว392   ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2556 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ที่  กค 0420.1/ว400  ลงวันที่ 30 ตุลาคม   2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน

[4/11/56]

 

>>ตุลาคม 2556

ที่  กค 0423.3/ว384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ) 0421.3/ว380   ลงวันที่ 16 ตุลาคม   2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่  กค 0423.2/ว374  ลงวันที่ 10 ตุลาคม   2556 เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ด่วนที่สุด ที่  กค 0409.3/ว379   ลงวันที่ 16 ตุลาคม   2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

[21/10/56]

ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.2/ว356 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.2/ว327 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด

ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.6/ว373   ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

ที่  กค 0423.3/ว339 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ) 0421.3/ว343 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่  กค 0409.3/ว345   ลงวันที่ 30 กันยายน  2556 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web online

ที่  กค  0409.3/ว346   ลงวันที่ 30 กันยายน   2556 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

ที่  กค 0409.3/ว347   ลงวันที่ 30  กันยายน  2556 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

ที่  กค  0409.3/ว352   ลงวันที่ 30 กันยายน   2556 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

[8/10/56]

 

>>กันยายน 2556

ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.6/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.6/ว102 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.6/ว114   ลงวันที่ 27 กันยายน  2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ด่วนที่สุด ที่  กค  (กวพ) 0421.3/ว335  ลงวันที่ 20 กันยายน   2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่  กค 0401.4/ว334   ลงวันที่ 20  กันยายน  2556 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

[30/9/56]

ด่วนที่สุด ที่  กค  0409.3/ว 304  ลงวันที่ 29 สิงหาคม   2556 เรื่อง แนวปฏิบัิติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ)  0420.2/32813  ลงวันที่ 30  สิงหาคม  2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัิติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556

[17/9/56]

ด่วนที่สุด ที่  กค  0421.3/ว 297  ลงวันที่ 26 สิงหาคม   2556 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ)  0421.3/ว 306  ลงวันที่ 29  สิงหาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่  กค  0406.6/ว 307  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2556 เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ด่วนที่สุด ที่  กค  (กวพ) 0409.3/ว 308  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2556 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน (บส.04) ผ่าน GFMIS Web online

ด่วนที่สุด ที่  กค 0409.3/ว 309  ลงวันที่ 2 กันยายน  2556 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ที่  กค 0409.3/ว 311   ลงวันที่ 2 กันยายน  2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

[10/9/56]

>>สิงหาคม 2556

ด่วนที่สุด ที่  กค  0423.3/ว 34  ลงวันที่ 30 มกราคม  2556 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ)  0421.3/ว 286  ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้

ที่  กค 0423.3/ว291  ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ด่วนที่สุด ที่  กค  (กวพ) 0421.3/ว 299  ลงวันที่ 22 สิงหาคม  2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่  กค 0420.2/ว 300  ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ

[30/8/56]

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค  0423.3/ว 290  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2556 เรื่อง การลบเอกสารพักในระบบ GFMIS

[26/8/56]

หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่  กค  0420.5/30930  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2556 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เอกสารแนบ

[21/8/56]

 

 

>>กรกฏาคม 2556

ด่วนที่สุด ที่  กค  0409.3/ว 262  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS

เอกสารแนบ

[2/8/56]

ที่ กค 0423.3/ว 254 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เอกสารแนบ

[26/7/56]

ที่ กค 0900/ว 65  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2556 เรื่อง  การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

[19/7/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 64 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เรื่อง  ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 234 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[15/7/56]

ที่ กค 0423.3/ว 244 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 243 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในระบบ  GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 226 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[5/7/56]

>>มิถุนายน 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 223 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 5106/ว 1948 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 62 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ

[28/6/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 214 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรื่อง  ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/21873 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง  การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

[21/6/56]

ที่ กค  0406.6/ว 56  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2556  เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 204 ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[14/6/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 207 ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 206 ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 205 ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 203 ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 191 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 189 ลงวันที่  17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[7/6/56]

 

 

>>พฤษภาคม 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 50 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7

[31/5/56]

ที่ กค  0409.3/ว 165   ลงวันที่  3  พฤษภาคม 2556 เรื่อง  การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ)  0421.3/ว 170  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ)  0481.3/ว 171  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[23/5/56]

ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน

ที่ กค (กวพ) 0409.3/ว 161 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 162 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน

ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 180 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2556 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 181 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

[21/5/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ 15667 ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2556 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 154 ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 เรื่อง       ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 149 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 141 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 0409.3/ว 124 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

[8/5/56]

 

>>เมษายน 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.4/ว 136  ลงวันที่  10  เมษายน  2556 เรื่อง  การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก  

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 118  ลงวันที่  28  มีนาคม  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[22/4/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 36  ลงวันที่  27  มีนาคม  2556 เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 35  ลงวันที่  26  มีนาคม  2556 เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 113  ลงวันที่  25  มีนาคม  2556 เรื่อง  แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ที่ กค 0427/ว 33  ลงวันที่  25  มีนาคม  2556 เรื่อง  การปรับค่าตอบแทนพนักงานหมุนเวียน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 32  ลงวันที่  25  มีนาคม  2556 เรื่อง  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของทุนหมุนเวียน

ที่ กค 0428/ว 31  ลงวันที่  22  มีนาคม  2556 เรื่อง  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 102  ลงวันที่  15  มีนาคม  2556 เรื่อง  แนวทางการควบคุมวงเงินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

[1/4/56]

 

>>มีนาคม 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22  ลงวันที่  8  มีนาคม  2556 เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 89  ลงวันที่  7  มีนาคม  2556 เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 88  ลงวันที่  6  มีนาคม  2556 เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online

ที่ กค 0423.2/ว 83  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

เอกสารแนบ ว 83

ที่ กค 0428/ว 80  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556   เรื่อง  ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 79  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 

[18/3/56]

 

ที่ กค 0421.4/ว 82  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 74  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[8/3/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 78  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 77  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP

ที่ กค 0422.2/ว 76  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 75  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แนวทางการควบคุมวงเงินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ที่ กค 0410.2/ว 72  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แจ้งเปิดให้ใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

เอกสารแนบ คู่มือการใช้งานฯ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 73  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

[5/3/56]

 

>> กุมภาพันธ์ 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 65  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 61  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 60  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

[26/2/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 70  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 53  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP

[21/2/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 41  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 40  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[15/2/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 49  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว 47  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และ กรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

[11/2/56]

ที่ กค 0406.5/ว 43  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/04217  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง  การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่ กค 0423.3/ว37  ลงวันที่  31  มกราคม  2556 เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS

ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 34  ลงวันที่  30  มกราคม  2556 เรื่อง  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 33  ลงวันที่  30  มกราคม  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 24  ลงวันที่  22  มกราคม  2556 เรื่อง  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 21  ลงวันที่  18  มกราคม  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[8/2/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 28  ลงวันที่  24  มกราคม  2556 เรื่อง  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

เอกสารแนบ

 

>> มกราคม 2556

ที่ กค 0423.3/ว 29  ลงวันที่  28  มกราคม  2556 เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS

[30/1/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 9  ลงวันที่  11  มกราคม  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11  ลงวันที่  11  มกราคม  2556 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 26  ลงวันที่  23  มกราคม  2556  เรื่อง  การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

[28/1/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5  ลงวันที่  14  มกราคม  2556 เรื่อง  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 487  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2555 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

[16/1/56]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 5  ลงวันที่  8  มกราคม  2556 เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย

ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว 488  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2556 เรื่อง การส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 149  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2555 เรื่อง  การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต

[11/1/56]

หนังสือเวียนย้อนหลัง>>>>