นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วม "โครงการพัฒนาความรู้สู่องค์กร สำนักงานคลังจังหวัดแพร่" โดยจัดทำ Knowledge Management (KM) เรื่อง 1.ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2.เทคนิคการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3.การเพิ่มสมรรถนะด้านเทคนิคการพูดในที่ประชุมและศิลปะการเป็นพิธีกร ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2554

คณะครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ นำนักเรียนเข้าร่วมอวยพรวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายเสรี คัมภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คลังจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานคลัง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และภาคค่ำ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมี นายเสรี คัมภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นศริมงคลแก่แผ่นดิน สร้างขวัญกำลังใจ และนำมาซึ่งความสันติสุข และความเป็นศิริมงคลแก่ประเทศไทย โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี คัมภีรธัมโม เป็นประธานในพิธี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดชัยมงคล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาปวงประชาราษฎร์ ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12 / 2554 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ ในนามผู้แทนกระทรวงการคลัง มอบของที่ระลึกให้ นายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญกิ๋นสลากหลวง ประจำปี 2554 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ 

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2554 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ 

  คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดแพร่ ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ "ชาวแพร่รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยมี นายอภิชาติ  เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ

  สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยมี นายอภิชาติ  เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมงานรวมพลังรณรงค์ "ต่อต้านคอรัปชั่น" โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายอภิชาติ เทียวพานิช) ให้เกียรติเป็นประธาน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานระบบการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS และส่งมอบรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และอุปกรณ์ GFMIS Token Key ณ ห้องประชุมไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ประชุมพิจารณาการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ (GPP) ขั้นตอนที่ 5 โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายอภิชาติ เทียวพานิช) ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5 / 2554 โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายอภิชาติ เทียวพานิช) ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ี่ 13 กันยายน 2554

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันที่ 13 กันยายน 2554  ณ โรงเรียนบ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน" วันที่ 7 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดโครงการสัมมนา "คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่สัญจร" โดย นายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) (ขั้นตอนที่ 4) ครั้งที่ 1/2554  ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2554  ครั้งที่ 4/2554  ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายอภิชาติ  เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน” วันที่ 18 สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนสรอยวิทยา อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร ภาคค่ำ ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม2554 ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

 

สำนักงานคลังเขต 5 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดแพร่  จัดประชุมชี้แจง “บำเหน็จบำนาญสัญจร" โดยมี นางนฤมล  วสิกชาติ  คลังเขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2554 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากส่วนราชการและผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 350 คน โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายกฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน์ และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติในระบบ e-Pension

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 / 2554โดยนายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ  ห้องประชุมเวียงพระลอ ชั้น 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแพร่

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยมีนายอภิชาติ  เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจง “การใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงิน” และ “คบจ. สัญจร เข้าใจ เข้าถึง บริการทางการเงิน”  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 350 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้รับบำนาญ ส่วนราชการ และธนาคารของรัฐในพื้นที่ร่วมออกบูธนำเสนอบริการทางการเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่และธนาคารออมสิน เขตแพร่ จัดโครงการ คบจ. สัญจร “เข้าใจ  เข้าถึง บริการทางการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันพุธ 6 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร่  เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ (คบจ.) โดยมีนางสมกมล  แย้มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่และผู้แทนจากธนาคารออมสิน เขตแพร่เข้าร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ดังกล่าว

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดย นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบเบิกจ่าย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดย นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดโครงการ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 1 ให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ณ ห้อง Internet วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมต้อนรับ นายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดโครงการคบจ.สัญจร "คณะผู้บริหารการคลังพบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และโครงการฝึกอบรมการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ GFMIS ผ่าน Web online สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร

 

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจง "ผู้บริหารรู้ทัน GFMIS " โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

 

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ เข้าร่วมชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วย หน่วยการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ในสังกัดศูนย์การศึกษาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ลุ่มน้ำยม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาการอนุรักษ์ต้นน้ำ บ้านเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น.

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 / 2554 โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายอภิชาติ เทียวพานิช) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ี่ 19 เมษายน 2554

คลังจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554

คลังจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง ได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2554 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 / 2554 โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายอภิชาติ เทียวพานิช) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ี่ 22 มีนาคม 2554

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดโครงการฝึกอบรม "สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ" โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายอภิชาติ เทียวพานิช) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2554

คลังจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ หน่วย " บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มแก้่ประชาชน"ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์) มาตรวจราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 / 2554 ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

คลังจังหวัดแพร่ และข้าราชการสำนักงานคลัง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี   ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เมื่อวันที่  18 มกราคม 2554