สำนักงานพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่

 

พ.ศ.2555
ที่ พร 0003/ ว 3460 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และการยื่นแบบคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [08/05/55]
  ที่ พร 0003/ว 4773 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และการยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [19/10/55]
 

เอกสารแนบพื้นที่พิเศษ

  ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 432 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เรื่อง การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [29/10/55]
   
พ.ศ.2556
ที่ พร 0003/ ว 15210 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [17/7/56]
 
  ที่ พร 0003/ ว 14398 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และการยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [5/7/56]
 
เอกสารแนบ 1
 
เอกสารแนบ 2
 
เอกสารแนบ 3
   
   
   
   
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ (คบจ.)
 

ที่ พร 0003/ ว 0826 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการ"คบจ.ป่าสวย น้ำใส จิตใจงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555[07/08/55]

   
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) [21/7/57]
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิืดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 3 เครื่อง [10/7/57]
  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)[9/07/55]
  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน[9/07/55]
 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) [1/10/55] เอกสารแนบ (ใบสมัครลูกจ้างฯ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบ เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) [9/10/55]
  ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) [15/10/55]
  ใบสมัครสมาชิก วารสารกรมบัญชีกลางประจำปี 2556 [7/5/56]
   
   
   
หนังสือเวียน
 
พ.ศ.2557
 
  รายชื่อข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดแพร่[8/1/57]
  รายชื่อลูกจ้างประจำู้ที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดแพร่ [8/1/57]
  แจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก กสจ.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2556[4/3/57]
   
พ.ศ.2556
 
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 1 คัน [15/11/56]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ ณ สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ [30/10/56]
  ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 1 คัน [28/10/56]
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 1 คัน [28/10/56]
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ" [17/5/56]
  ที่ พร 0003/ว 575 ลงวัีนที่ 8 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ" [9/5/56]
  รายชื่อลูกจ้างประจำที่ได้รับคัดเลือกให้อบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556" [8/5/56]
  ด่วนที่สุด ที่ พร 0003/ว 0050  ลงวันที่  10  มกราคม  2556  เรื่อง  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ [11/1/56]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [28/1/56]
   
พ.ศ.2555
  ที่ พร 0003 / 1378 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงบการเงินประจำปี พ.ศ.2548-2554 [21/12/54]
  ที่ พร 0003 / ว 0095 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่อง โครงการอบรม "ซ้อมความเข้าใจกฎหมายระเบียบการคลังและการเบิกจ่าย" [07/02/55]
  ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ และซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 [13/02/55]
  ที่ พร 0003 / ว 1467 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [20/03/55]
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [23/03/55]
  ที่ พร 0003/ ว 308 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการซ้อมความเข้าใจ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐ" [29/03/55]
 

[เอกสารประกอบการบรรยาย 1]

 

[เอกสารประกอบการบรรยาย 2]

  แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ [05/04/55]
  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมชี้่แจง "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับทบทวนและปรับปรุงใหม่ " [08/05/55]
  กำหนดการโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ [10/05/55]
  กำหนดการโครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับทบทวนและปรับปรุงใหม่ " [10/05/55]
  ที่ พร 0003/ ว 0542 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอความร่วมมือกระจายแบบสำรวจฯ ที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ [21/05/55]
  ที่ พร 0003/ ว 0545 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึุกอบรม หลักสูตร "การจััดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2" [21/05/55]
  ที่ พร 0003/ ว 0587 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แจ้งการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 [31/05/55]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "พัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ"[7/06/55]
  ที่ พร 0003/ ว 0703 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง ประชุมชี้แจงโครงการบำเหน็จบำนาญสัญจร [29/06/55]
  ที่ พร 0003/ ว 0824 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประุชุมชี้แจง หลักสูตร "การคลังกับผู้บริหาร" [7/08/55]
  ที่ พร 0003/ ว 0910 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง เชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2555 [27/08/55]
  ที่ พร 0003/0982 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุมชี้แจง หลักสูตร "พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ " ระยะที่ 2 [13/9/55]
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการบำเหน็จบำนาญสัญจร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

[เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ การคลังกับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

[เอกสารแนบ ]