:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม ::: ผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินได้แล้ว  โดยกรอกแบบคำร้องและไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และรอหนังสือรับรองสิทธิจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่  ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-511076
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความารับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน
กุมภาพันธ์ 2557

ฉบับที่ 4/ 2556

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2554 และประมาณการปี
พ.ศ.2555

 

 

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดแพร่ คณะทำงานและเลขานุการร่วม และนายกมล ธิฉลาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ Cluster กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนหารือแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม [25/4/57]

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2557 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยมี นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี [8/4/57]

 

 
ที่ พร 0003/ว 5295 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 [18/4/57]
 
ที่ พร 0003/ว 403 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 เรื่อง ขอเิชิญประชุมคณะกรรมการ เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินฯครั้งที่ี 4/2557 [18/4/57]
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน ธันวาคม 2556 [2/4/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[13/3/57]
 
แจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก กสจ.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2556[4/3/57]
 
ที่ พร 0003/ว 131 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐระดับปฏิบัติการ" [6/2/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
รายชื่อข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดแพร่[8/1/57]
 
รายชื่อลูกจ้างประจำู้ที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดแพร่ [8/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 18 เมษายน 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ
เ้บิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
4,306.95
3,581.62
83.16
725.33
งบลงทุน
1,172.89
401.04
34.19
771.85
ภาพรวม
5,479.84
3,982.66
72.68
1,497.18
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
      149.23
23.14
15.51
126.09
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี        937.91
  701.44
74.79
236.47

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (25/4/57)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 800 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 150 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

>>>>แบบฟอร์มตารางรายได้ - รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <<<<

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 28  ลงวันที่ 4 เมษายน  2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน [22/4/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 73  ลงวันที่ 2 เมษายน  2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [11/4/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/07613  ลงวันที่ 27 มีนาคม  2557 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557[1/4/57]

ที่ กค 0409.3/ว66 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2557 เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online[1/4/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 53  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[28/3/57]

ที่ กค 0409.3/ว 59  ลงวันที่ 21 มีนาคม  2557   เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ[28/3/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62  ลงวันที่ 25 มีนาคม  2557 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา[28/3/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63  ลงวันที่ 25 มีนาคม  2557 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้างสำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอาย[28/3/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 21  ลงวันที่ 20 มีนาคม  2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ[24/3/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56  ลงวันที่ 21 มีนาคม  2557เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม [24/3/57]

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16  ลงวันที่ 4 มีนาคม  2557เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557[17/3/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 35  ลงวันที่ 4 มีนาคม  2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[17/3/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 45  ลงวันที่ 13 มีนาคม  2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ [17/3/57]

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 
 

 
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคลังจังหวัดแพร่ จากหมายเลข 085-109-6755 เป็น 081-810-5807

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::