...:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผคนแพร่นี้น้ำใจงาม :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

 

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

เมษายน 2558

ฉบับที่ 2/ 2558

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่
แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ.2555
และประมาณการปี พ.ศ.2556

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558...อ่านทั้งหมด

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่...อ่านทั้งหมด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...อ่านทั้งหมด

 
 
เอกสารประกอบการบรรยายอปท. [23/6/58]

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน มีนาคม 2558[15/6/58]
 

ที่ พร 0003/ว 7446 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [25/5/58] เอกสารแนบ

 
ที่ พร 0003/ว 212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล [5/3/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [9/2/58] เอกสารแนบ

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ[19/1/58]
 

ที่ พร 0003/ว 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
์และวิธีการที่่กำหนดสำหรับโครงการ Undo [15/1/58] เอกสารแนบ

 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 19 มิถุนายน 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
3,753.52
3,319.52
88.44
434.00
งบลงทุน
2,068.52
1,378.34
66.63
690.18
ภาพรวม
5,822.04
4,697.86
80.69
1,124.18
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
147.54
67.51
45.76
80.03
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
898.43
675.17
75.15
223.26

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (23/6/58)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการ จัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 [1/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 55 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24/6/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 48 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [15/6/58]

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 46 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [15/6/58]                          

ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำเนาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [15/6/58]       

 ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ[5/6/58]

 ด่วนที่สุด ที่นร 0704/ว 73 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร      โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558[2/6/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 43 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน[2/6/58]

ที่ กค 0428/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ [2/6/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) [29/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 189 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [29/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ [20/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139  กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง[15/5/58]

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)[15/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ[12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 41 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ[12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 37 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ[1/5/58] 

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::