:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม ::: ผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินได้แล้ว  โดยกรอกแบบคำร้องและไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และรอหนังสือรับรองสิทธิจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่  ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-511076
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความารับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

 

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน
พฤษภาคม 2557

ฉบับที่ 1/ 2557

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2554 และประมาณการปี
พ.ศ.2555

 

 

นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการเทศน์ฟังธรรมและตักบาตรในงานพิธี “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหลวงจังหวัดแพร่ โดยมี นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีี [23/7/57]

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในนามกระทรวงการคลัง ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษามหาราชินี อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอสอง เป็นประธานในพิธี [18/7/57]

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี [15/7/57]

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน เมษายน 2557 [21/7/57]
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) [21/7/57]
 
ที่ พร 0003/ว 267 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประมาณการผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 เอกสารแนบ [15/7/57]
 
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิืดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 3 เครื่อง [10/7/57]
 
ที่ พร 0003/ว 642 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งแบบขอยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS [7/7/57]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน มีนาคม 2557 [7/7/57]
 
ที่ พร 0003/ว 579 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่าย [16/6/57]
 
วิธีีการเรียกดูเลขที่เอกสารขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ [12/5/57]
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
รายชื่อข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดแพร่[8/1/57]
 
รายชื่อลูกจ้างประจำู้ที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดแพร่ [8/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 18 กรกฎาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ
เ้บิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
5,416.31
4,997.39
92.27
418.92
งบลงทุน
1,335.09
734.41
55.01
600.68
ภาพรวม
6,751.40
5,731.80
84.90
1,019.60
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
149.23
70.90
47.51
78.33
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
950.51
779.85
82.05
170.66

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (24/7/57)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 800 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 150 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

>>>>แบบฟอร์มตารางรายได้ - รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <<<<

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556[21/7/57]

ที่ กค 0422.3/ว 57  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารแนบ [15/7/57]

ที่ นร 0718/ว 61  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ[15/7/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[4/7/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น[4/7/57]

ที่ กค 0401.4/ว 159  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง[4/7/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0704/ว 59  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ[4/7/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ[2/7/57]

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

กรมบัญชีกลาง

 
 

 
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคลังจังหวัดแพร่ จากหมายเลข 085-109-6755 เป็น 081-810-5807

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::