...:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน
กันยายน 2558

 

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่
แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ.2555
และประมาณการปี พ.ศ.2556

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังฯ...อ่านทั้งหมด

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “คบจ.แพร่ปันรักสู่น้อง” ฯ...อ่านทั้งหมด

นายมนัส  แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายรณรงค์  เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 และคณะ ได้เดินทางมาพบฯ...อ่านทั้งหมด

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน สิงหาคม 2558[10/11/58]
 
แบบฟอร์มประกอบแนวทางเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [21/10/58]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปรายการงบลงทุนที่ส่วนราชการในจังหวัดแพร่ได้รับจัดสรร

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558[19/10/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[12/10/58]

เอกสารแนบ

 

เอกสารประกอบโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [14/9/58]

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน มิถุนายน 2558[11/9/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558[6/8/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน เมษายน 2558[10/7/58]
 
เอกสารประกอบการบรรยายอปท. [23/6/58]

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน มีนาคม 2558[15/6/58]
 

ที่ พร 0003/ว 7446 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [25/5/58] เอกสารแนบ

 
ที่ พร 0003/ว 212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล [5/3/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [9/2/58] เอกสารแนบ

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ[19/1/58]
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 20 พฤศจิกายน 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
1287.43
656.71
51.01
630.72
งบลงทุน
1,668.18
64.54
3.87
1,603.64
ภาพรวม
2,955.61
721.25
24.40
2,234.36
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
167.22
0.00
0.00
167.22
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
1,071.93
181.39
16.92
890.54

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (25/11/58)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 131 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 129 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 128 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 127 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)[5/11/58]

 

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::