...::: พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ (Undo กบข.) บังคับใช้ 13 ธ.ค.57 ผู้มีสิทธิสอบถามหรือยื่นความจำนง ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57- 30 มิ.ย.58 :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

มกราคม 2558

ฉบับที่ 1/ 2558

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2555 และประมาณการปี
พ.ศ.2556

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ...อ่านทั้งหมด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ...อ่านทั้งหมด

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ...อ่านทั้งหมด

 
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน มกราคม 2558 [24/4/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน ธันวาคม 2557 [27/3/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน พฤศจิกายน 2557 [27/3/58]
 
ที่ พร 0003/ว 212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล [5/3/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน ตุลาคม 2557 [10/2/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [9/2/58] เอกสารแนบ

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ[19/1/58]
 

ที่ พร 0003/ว 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
์และวิธีการที่่กำหนดสำหรับโครงการ Undo [15/1/58] เอกสารแนบ

 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 17 เมษายน 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
3,121.94
2,480.75
79.46
641.19
งบลงทุน
2,063.40
1,087.72
52.71
975.68
ภาพรวม
5,185.34
3,568.47
68.82
1,616.87
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
147.54
53.05
35.96
94.49
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
896.98
579.97
64.66
317.01

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (24/4/2558)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

ที่ กค 0420.7/ว 148 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo[24/4/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 33 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[24/4/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชกา[24/4/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 29 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[24/4/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 27 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [24/4/58]    

ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 151 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ [22/4/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 146 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558   เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z)[22/4/58] 

ที่ กค 0409.3/ว 129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558  เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online [7/4/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 127 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558[7/4/58] 

ที่ กค 0420.9/ว 126 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558  เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการและทหารกองประจำการ[7/4/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 125 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ 5[7/4/58] 

ที่ กค 0409.3/ว 112 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558   เรื่อง วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS[1/4/58]     

ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 22 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558  เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่[1/4/58] 

ที่ กค 0428/ว 18 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558   เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ [1/4/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558[1/4/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย[1/4/58] 

ที่ กค 0410.2/ว 12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐ             ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ [1/4/58]   

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::