...:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน
ตุลาคม 2558

 

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่
แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ.2555
และประมาณการปี พ.ศ.2556

 

นางลัดดา  พุทธชาติ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ...อ่านทั้งหมด

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน ตุลาคม 2558[28/1/58]
 
ที่ พร 0003/ว 1198 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
[15/12/58]

รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ (ฉบับเต็ม)

 

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน กันยายน 2558[14/12/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน สิงหาคม 2558[10/11/58]
 
แบบฟอร์มประกอบแนวทางเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [21/10/58]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปรายการงบลงทุนที่ส่วนราชการในจังหวัดแพร่ได้รับจัดสรร

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558[19/10/58]
 
 
 
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
จังหวัดแพร่
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
อำเภอ
รวมทั้งสิ้น
ก่อหนี้ผูกพัน (e GP) / เงินยืม
เบิกจ่าย (GFMIS)
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
ร้อยละ
โครงการ
งบประมาณ
ร้อยละ
เมืองแพร่
318
   99,490,500.00
217
68,974,000
     69.33
       -  
ร้องกวาง
189
   54,940,800.00
161
47,032,000
     85.60
6,792,200
   12.36
ลอง
118
   44,861,500.00
75
32,744,000
     72.99
5,758,700
   12.84
วังชิ้น
155
   34,998,700.00
143
32,476,000
     92.79
       -  
สอง
137
   39,838,200.00
133
12,070,000
     30.30
       -  
สูงเม่น
212
   59,657,800.00
80
22,737,000
     38.11
3,264,900
     5.47
หนองม่วงไข่
75
   29,999,900.00
65
27,442,000
     91.47
       -  
เด่นชัย
85
   24,861,400.00
37
11,086,000
     44.59
2,896,760
   11.65
รวม
   1,289   388,648,800.00
911
254,561,000
     65.50
31
18,712,560
     4.81

 

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ -22 มกราคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ 1,893.50 1,422.55 75.13 2254.20
งบลงทุน 2,162.41 379.16 17.53 1,783.25
ภาพรวม 4,055.91 1,801.71 44.42 2,254.20
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม

167.22

4.57

2.73

162.65

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

1,108.44

521.92

47.09

586.52

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (25/1/59)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559   เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม เอกสารแนบ [19/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอ[19/1/59]

ที่ กค 0420.5/ว 511 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน[12/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 159 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[12/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 158 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[12/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 156 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558[12/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 155 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[12/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 154 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[12/1/59]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 503 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม[29/12/58]

ที่ กค 0422.3/ว 152 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร[24/12/58]

ที่ กค 0421.5/ว 495 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ[24/12/58]

ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)[24/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 148 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่[22/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน[22/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 479 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[16/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 491 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494[16/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 146 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [14/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 142 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[14/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 141 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[14/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 137 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558[14/12/58]

ที่ กค 0401.4/ว 464 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [8/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 475 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับเดิม[8/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 447 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558   เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ทางราชการหมวดที่ 15 ค่าบริการฝั่งเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น[8/12/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 131 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 129 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 128 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 127 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[18/11/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)[5/11/58]

 

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 


กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::