...:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

 

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

มิถุนายน 2558

ฉบับที่ 2/ 2558

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่
แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ.2555
และประมาณการปี พ.ศ.2556

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลอากาศเอกอนุพันธ์ ฯ...อ่านทั้งหมด

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน พร้อมมอบฯ...อ่านทั้งหมด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ...อ่านทั้งหมด

 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5
และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)
[24/8/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558[6/8/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน เมษายน 2558[10/7/58]
 
เอกสารประกอบการบรรยายอปท. [23/6/58]

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน มีนาคม 2558[15/6/58]
 

ที่ พร 0003/ว 7446 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [25/5/58] เอกสารแนบ

 
ที่ พร 0003/ว 212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล [5/3/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [9/2/58] เอกสารแนบ

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ[19/1/58]
 

ที่ พร 0003/ว 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
์และวิธีการที่่กำหนดสำหรับโครงการ Undo [15/1/58] เอกสารแนบ

 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 14 สิงหาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
4,229.60
3,920.54
92.69
309.06
งบลงทุน
2,093.61
1,615.92
77.18
447.70
ภาพรวม
6,323.21
5,536.45
87.56
786.76
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
147.54
81.74
55.40
65.80
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
963.95
729.92
75.72
234.03

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (20/8/58)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

 

ที่ กค 0422.3/ว 90 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ  กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก กรุงอังการาและนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์  กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุงเบอร์ลินและนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย กรุงมาดริด ประเทศสเปน กรุงเบิร์นและนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กรุงโรมและเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร[31/8/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558  เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง[31/8/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)            และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)[31/8/58]
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 277 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน[21/8/58]

ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน[21/8/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558    เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) [18/8/58]
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::