...:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผคนแพร่นี้น้ำใจงาม :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

 

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

พฤษภาคม 2558

ฉบับที่ 2/ 2558

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่
แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ.2555
และประมาณการปี พ.ศ.2556

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...อ่านทั้งหมด

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการด้านเศรษฐกิจ...อ่านทั้งหมด

คณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานฯ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...อ่านทั้งหมด

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน เมษายน 2558[10/7/58]
 
เอกสารประกอบการบรรยายอปท. [23/6/58]

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบเดือน มีนาคม 2558[15/6/58]
 

ที่ พร 0003/ว 7446 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [25/5/58] เอกสารแนบ

 
ที่ พร 0003/ว 212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล [5/3/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [9/2/58] เอกสารแนบ

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ[19/1/58]
 

ที่ พร 0003/ว 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
์และวิธีการที่่กำหนดสำหรับโครงการ Undo [15/1/58] เอกสารแนบ

 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 17 กรกฎาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
3,952.00
3,552.15
89.88
399.85
งบลงทุน
2,024.19
1,506.45
74.42
517.74
ภาพรวม
5,976.19
5,058.60
84.65
917.59
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
147.54
78.33
53.09
69.21
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
901.31
703.65
78.07
197.66

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (22/7/58)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ[27/7/58]

ด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3 / ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ [3/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
[16/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 71 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559[14/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส[14/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 64 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[14/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 232 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา[14/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 62 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลั[14/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[14/7/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการ จัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 [1/7/58]

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::