:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม ::: ผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินได้แล้ว  โดยกรอกแบบคำร้องและไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และรอหนังสือรับรองสิทธิจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่  ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-511076
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความารับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

 

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน
มิถุนายน 2557

ฉบับที่ 2/ 2557

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2554 และประมาณการปี
พ.ศ.2555

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่  ร่วมโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง” ในสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ โดยจังหวัดแพร่ กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 19 กันยายน 2557  ณ บ้านนาคูนา หมู่ที่ 5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี[19/9/57]

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่[19/9/57]

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ โดยนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  ร่วมเป็นเกียรติในการมอบห้องสมุด “BAM สนับสนุนเด็กไทยก้าวไกลสู่ AEC” และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ อ.เมือง จ.แพร่  โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี [16/9/57]

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

 
เอกสารการประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" [19/9/57]
 
ที่ พร 0003/ว 893 ลงวันที่ 11 กันายน 2557 เรื่อง ประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" [17/9/57]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน พฤษภาคม 2557 [8/8/57]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน เมษายน 2557 [21/7/57]
 
ที่ พร 0003/ว 267 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประมาณการผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 เอกสารแนบ [15/7/57]
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ
เ้บิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
5,772.73
5,547.32
96.10
225.41
งบลงทุน
1,436.59
909.34
63.30
527.25
ภาพรวม
7,209.32
6,456.66
89.56
752.66
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
149.23
97.12
65.08
52.11
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
950.51
803.59
84.54
146.92

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (11/9/57)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 800 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 150 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

>>>>แบบฟอร์มตารางรายได้ - รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <<<<

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ[18/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 239 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS[18/9/57]

ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online[18/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)[12/9/57]

ที่ กค 0423.3/ว 234  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS[11/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 84  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ[11/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 82  ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ[11/9/57]

ที่ กค 0421.3/ว 72  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[11/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228  ลงวันที่ 2 กันยายน 2557เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558[5/9/57]

ที่ กค 0423.3/ว 224  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ[4/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 78  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ[4/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 77  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[4/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 222  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557[4/9/57]

ที่ กค 0409.3/ว 221  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web online[4/9/57]

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

กรมบัญชีกลาง

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::