...::: พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ (Undo กบข.) บังคับใช้ 13 ธ.ค.57 ผู้มีสิทธิสอบถามหรือยื่นความจำนง ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57- 30 มิ.ย.58 :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

พฤศจิกายน 2557

ฉบับที่ 3/ 2557

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2555 และประมาณการปี
พ.ศ.2556

   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง นำโดย นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่่ ... อ่านทั้งหมด

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา... อ่านทั้งหมด

 คณะทำงานลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ ... อ่านทั้งหมด

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ [19/1/58]
 

ที่ พร 0003/ว 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทาง

การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่่กำหนดสำหรับโครงการ Undo [15/1/58] เอกสารแนบ

 
ที่ พร 0003/ว 1280 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง สำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงกาีรคลังของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ [14/1/58]
 

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน กันยายน 2557 [13/1/58]

 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน สิงหาคม 2557 [19/11/57]
 

ที่ พร 0003/ว 989 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเงินทดรองราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 [13/10/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 16 มกราคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
1,721.38
1,224.22
71.12
497.16
งบลงทุน
1,685.07
286.65
17.01
1,398.42
ภาพรวม
3,406.45
1,510.87
44.35
1,895.58
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
122.09
2.28
1.87
119.81
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
853.44
398.31
46.67
455.13

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (22/1/58)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

 

ที่ กค 0423.3/ว 14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับ ส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494[21/1/58]

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [21/1/58]

ที่ กค 0408/ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน [21/1/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 126 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[16/1/58]

ที่ กค 0423.3/ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558[14/1/58]

ที่กค 0420.5/ว 397 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน[9/1/58]

 

 

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::