:::หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม ::: ผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินได้แล้ว  โดยกรอกแบบคำร้องและไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และรอหนังสือรับรองสิทธิจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่  ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-511076
 

 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความารับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

 

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน
สิงหาคม 2557

ฉบับที่ 2/ 2557

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2555 และประมาณการปี
พ.ศ.2556

 

 

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... อ่านทั้งหมด

นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดแพร่ี่ ร่วมเสวนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานคลังจังหวัด... อ่านทั้งหมด

นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 13"... อ่านทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

 
ที่ พร 0003/ว 989 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 [13/10/57]
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน มิถุนายน 2557 [8/10/57]
 
เอกสารการประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" [19/9/57]
 
ที่ พร 0003/ว 893 ลงวันที่ 11 กันายน 2557 เรื่อง ประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" [17/9/57]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน พฤษภาคม 2557 [8/8/57]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน เมษายน 2557 [21/7/57]
 
ที่ พร 0003/ว 267 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประมาณการผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 เอกสารแนบ [15/7/57]
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 17 ตุลาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ
เ้บิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
469.81
104.31
22.20
365.50
งบลงทุน
278.98
0.00
0.00
278.98
ภาพรวม
748.79
104.31
13.93
644.48
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
122.09
0.00
0.00
122.09
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
414.50
31.16
7.52
383.34

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (21/10/57)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 800 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 150 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

>>>>แบบฟอร์มตารางรายได้ - รายจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <<<<

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[20/10/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 94 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[13/10/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[13/10/57]

ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online[3/10/57]

 ที่ กค 0409.3/ว264 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และ รายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)[29/9/57]

ที่ กค 0409.3/ว260 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงาน สรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online[29/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 252 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 เรื่อง การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน [26/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[26/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 89 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[26/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 88 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[26/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 85 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[26/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ[18/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 239 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS[18/9/57]

ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online[18/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)[12/9/57]

ที่ กค 0423.3/ว 234  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS[11/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 84  ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ[11/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 82  ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ[11/9/57]

ที่ กค 0421.3/ว 72  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[11/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228  ลงวันที่ 2 กันยายน 2557เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558[5/9/57]

ที่ กค 0423.3/ว 224  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ[4/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 78  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ[4/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 77  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[4/9/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 222  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557[4/9/57]

ที่ กค 0409.3/ว 221  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web online[4/9/57]

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

กรมบัญชีกลาง

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::