...::: พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ (Undo กบข.) บังคับใช้ 13 ธ.ค.57 ผู้มีสิทธิสอบถามหรือยื่นความจำนง ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57- 30 มิ.ย.58 :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความรับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

มีนาคม 2558

ฉบับที่ 1/ 2558

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่
แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ.2555
และประมาณการปี พ.ศ.2556

นางสาวอรพิน ขัดผาบ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ...อ่านทั้งหมด

นางสาวอรพิน ขัดผาบ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ..อ่านทั้งหมด

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ...อ่านทั้งหมด

 
 
ที่ พร 0003/ว 7446 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [25/5/58] เอกสารแนบ
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2558[19/5/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน มกราคม 2558 [24/4/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน ธันวาคม 2557 [27/3/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน พฤศจิกายน 2557 [27/3/58]
 
ที่ พร 0003/ว 212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล [5/3/58]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน ตุลาคม 2557 [10/2/58]
 

ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [9/2/58] เอกสารแนบ

 
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ[19/1/58]
 

ที่ พร 0003/ว 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
์และวิธีการที่่กำหนดสำหรับโครงการ Undo [15/1/58] เอกสารแนบ

 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 16 พฤษภาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

 
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
3,381.69
2,774.00
82.03
607.69
งบลงทุน
2,075.05
1,197.23
57.70
877.82
ภาพรวม
5,456.74
3,971.23
72.78
1,485.51
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
147.54
60.58
41.06
86.96
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
897.94
612.35
68.20
285.59

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (25/5/58)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) [29/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 189 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [29/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ [20/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139  กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง[15/5/58]

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)[15/5/58]

ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ[12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 41 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ[12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 37 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [12/5/58] 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ[1/5/58] 

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::