...::: พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ (Undo กบข.) บังคับใช้ 13 ธ.ค.57 ผู้มีสิทธิสอบถามหรือยื่นความจำนง ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57- 30 มิ.ย.58 :::...
 

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง-บุคลากร

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงาน GFMIS
กลุ่มงาน CFO
ฝ่ายบริหารทั่วไป

power point ประชุมฯ
รายงานการประชุมเร่งรัดฯ
จุลสารสำนักงานคลัง
 

กฎหมาย/ระเบียบ
การบัญชีภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความารับผิดทางแพ่ง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
บำเหน็จบำนาญ
การคลังภาครัฐ(GFMIS)
อื่นๆ

    

เริ่มนับ พฤษภาคม 2551

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

สิงหาคม 2557

ฉบับที่ 3/ 2557

 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแพร่ี
แบบ Bottom up ประจำปี
พ.ศ.2555 และประมาณการปี
พ.ศ.2556

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ... อ่านทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายศักดิ์  สมบุญโต) ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการ พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติราชการ ... อ่านทั้งหมด

นางสัญญา  ไชยเชียงของ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง” ...อ่านทั้งหมด

 
 
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน สิงหาคม 2557 [19/11/57]
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS งวดเดือน กรกฎาคม 2557 [24/10/57]
 

ที่ พร 0003/ว 989 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเงินทดรองราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 [13/10/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2
 
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [11/4/57]

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับส่วนราชการ [24/3/57]
 
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP และการถอยลูกบอล [13/3/57]
 
ที่ พร 0003/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด [14/1/57]
 
แบบฟอร์ม GPP สาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2/5/56]
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ - 31 ตุลาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ
เ้บิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบประจำ
885.19
324.52
36.66
560.67
งบลงทุน
458.37
3.43
0.75
454.94
ภาพรวม
1,343.56
327.95
24.41
1,015.61
งบพัฒนาจังหวัดภาพรวม
147.54
0.00
0.00
147.54
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
505.02
157.89
31.26
347.13

ที่มาจาก: ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง (10/11/57)

>>ดูผลการเบิกจ่ายฯทั้งหมด

::บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ::

 

หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ราคาเล่มละ 600 บาท

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ราคาเล่มละ 180 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดละ 600 บาท

คู่มือค่าเช่าบ้าน ราคาเล่มละ 50 บาท (ปรับลดราคา)

(มีใบเสร็จนำไปเบิกจากทางราชการได้)....สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้อง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ...

 

ที่ กค 0404.6/36151 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 [19/11/57]

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน[19/11/57]

ที่ กค 0409.3/ว 323 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เรื่อง การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ GFMIS [7/11/57]

ที่ กค 0401.4/ว 320 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557  เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [7/11/57]

ด่วน ที่ กค 0423.4/ว 314 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557  เรื่อง หลักการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล [7/11/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106  ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[31/10/57]

ที่ กค 0423.3/ว 302 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน[31/10/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว299 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[20/10/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 94 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[13/10/57]

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 92 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน[13/10/57]

ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online[3/10/57]

 

 

>>>ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

 

 

 

กรมบัญชีกลาง

 
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0-5451-1076 โทรสาร. 0-5452-2946 มหาดไทย 21757 pre@cgd.go.th

   ค้นหาด้วย Google ::