บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

   
 
 
นายเจษฎา โพธิจินดา
คลังจังหวัดพิษณุโลก
         
         
 

กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)

กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
   
 

 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐสิการ แก้วใจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

นางฉวีวรรณ ทองกร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง

(ว่าง)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

 

 
 
นางระเบียบ มัตยะสุวรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.จุฬาภรณ์ ศรีสะอาด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
น.ส.อัมพิรา ขอบทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 
น.ส.วราภรณ์ จิตรยั่งยืน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวปนิฐฐา นิลวัฒน์
เจ้าพนักงานการคลัง
ปฏิบัติงาน
นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายอดิศร นพศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การคลัง
 
 

นางชญาณัฐ แก้วชูเชิด
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นางสาวณัฐติยา ฉิมอ่อง
เจ้าพนักงานการคลัง

นายอมรศักดิ์ ภมรกูล
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายศักดิ์ชาย พฤกษาศิลป์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถ

 
 
นางจันทนา แจ่มโสภณ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน


นายนราวิชญ์ สิทธิโชค
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวน้ำผึ้ง แสนไว
พนักงานทำความสะอาด

 

     
 
นายโกสินทร์ จรรยา
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ
 
     
 
นายมณฑล โลกคำลือ
นักวิชาการคลัง
 
 
   
 
นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มไม้
นักวิชาการคลัง

 ฺBack 

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138