บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

   
 
 
นายเจษฎา โพธิจินดา
คลังจังหวัดพิษณุโลก
         
         
 

กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)

กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 

 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐสิการ แก้วใจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

น.ส.จุฬาภรณ์ ศรีสะอาด
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง

นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

นางระเบียบ มัตยะสุวรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 
(ว่าง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 (ว่าง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 (ว่าง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางชญาณัฐ แก้วชูเชิด
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
 

 
นางจันทนา แจ่มโสภณ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสาวปนิฐฐา นิลวัฒน์
เจ้าพนักงานการคลัง
ปฏิบัติงาน
นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 

นายโกสินทร์ จรรยา
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐติยา ฉิมอ่อง
เจ้าพนักงานการคลัง

นายอมรศักดิ์ ภมรกูล
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ว่าง)
เจ้าหน้าที่การคลัง

 
 
นายมณฑล โลกคำลือ
นักวิชาการคลัง


นายนราวิชญ์ สิทธิโชค
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นายศักดิ์ชาย พฤกษาศิลป์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถ

 

 
 
นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มไม้
นักวิชาการคลัง
นางสาวเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางทวีพร สุขชื่น
พนักงานทำความสะอาด
         
         


 

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138